Uitspraak Nº 20.004529. Rechtbank Noord-Holland, 2020-07-28

Datum uitspraak:28 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Noord-Holland
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Team straf, locatie Alkmaar

Enkelvoudige raadkamer

Registratienummer: 20.004529

Parketnummer: - (onderzoek Swilly)

Uitspraakdatum: 28 juli 2020

Beschikking (art. 552a Sv)

1 Het ontstaan en de loop van de procedure

Op 20 mei 2020 is op de griffie van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, ingekomen een klaagschrift van mr. R.J. Mesland, gemachtigde van klagers

[klager 1] ,

geboren op [geboortedatum] ,

en

[klager 2] ,

geboren op [geboortedatum] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres]

,

domicilie kiezende aan de Nieuwe Gracht 74 te (2011 NJ) Haarlem, ten kantore van mr. R.J. Mesland, advocaat.

Het klaagschrift strekt tot opheffing van het daarop gelegde beslag, met last tot teruggave aan klagers, van:

- de originele harde schijf inclusief de daarop opgeslagen/vastgelegde (beveiligings-)beelden.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de in dat verband door de Rijksoverheid (RIVM) en de Rechtspraak geadviseerde/getroffen maatregelen, heeft de rechtbank besloten om het klaagschrift – dat als urgente zaak kan worden aangemerkt – weliswaar te behandelen, maar deze behandeling schriftelijk te laten verlopen.

Klagers en de officier van justitie hebben hiermee ingestemd.

Op 14 juli 2020 heeft de officier van justitie schriftelijk op het klaagschrift gereageerd.

Op 16 juli 2020 heeft de advocaat van klagers op deze reactie gereageerd.

Op 20 juli 2020 heeft de officier van justitie medegedeeld dat hij in de reactie van de advocaat van klagers geen reden ziet zijn eerder ingenomen standpunt te wijzigen.

2 De beoordeling

Het gaat in deze zaak om het volgende. Onder leiding van de officier van justitie vindt een onderzoek plaats onder de naam Swilly, dat zich richt op de invoer van grote hoeveelheden verdovende middelen in Nederland. In het kader van dit onderzoek heeft op 21 april 2020 een doorzoeking plaatsgevonden in het pand aan de [adres] . Dit pand behoort klagers in eigendom toe. Klagers – die in het onderzoek niet als verdachten zijn aangemerkt – hadden het pand verhuurd aan een zekere [verdachte] .

De harde schijf waarvan thans de teruggave wordt verzocht, betreft de originele harde schijf van klagers met daarop (beveiligings-)beelden van (de omgeving van) [adres] .

Uit de zogenoemde Kennisgeving van inbeslagneming volgt dat deze harde schijf, samen met de bijbehorende opnameapparatuur – die inmiddels is teruggegeven – op 21 april 2020 onder [klager 1] in beslag is genomen op grond van artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering (Sv), met het oog op de waarheidsvinding.

In de onderhavige procedure dient de rechtbank te beoordelen of het belang van strafvordering het voortduren van dit beslag vordert

Klagers stellen zich – zakelijk weergegeven – op het standpunt dat het belang van strafvordering zich niet tegen opheffing van het beslag verzet, nu door politie en/of justitie inmiddels een zogenoemde image (kopie) van de (beelden op de) harde schijf is gemaakt. Daarom dient de harde schijf aan klagers te worden teruggegeven, uitdrukkelijk inclusief de daarop opgeslagen/vastgelegde (beveiligings-)beelden. Klagers stellen – hoewel, in hun visie, daartoe niet verplicht en wellicht ten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT