Uitspraak Nº 20/4421 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2022-10-27

CourtCentrale Raad van Beroep (Nederland)
ECLIECLI:NL:CRVB:2022:2300
Date27 Octubre 2022
Docket Number20/4421 WIA
20 4421 WIA

Datum uitspraak: 27 oktober 2022

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 4 december 2020, 19/3702 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellant] te [woonplaats] (appellant)

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

PROCESVERLOOP

Namens appellant heeft [gemachtigde] hoger beroep ingesteld.

Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend en vragen van de Raad beantwoord.

Partijen hebben over en weer reacties ingezonden.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 5 oktober 2022. Appellant is verschenen, bijgestaan door [gemachtigde] . Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. G.J. Sjoer.

OVERWEGINGEN
1.1.

Appellant is werkzaam geweest als re-integratiemedewerker. Na afloop van het dienstverband heeft appellant een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangen. Op 5 maart 2014 heeft appellant zich ziek gemeld. Het Uwv heeft appellant ziekengeld op grond van de Ziektewet toegekend.

1.2.

Het Uwv heeft aan appellant met ingang van 2 maart 2016 een loongerelateerde WGAuitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) toegekend, waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op 55,72%. Na bezwaar van appellant hiertegen is de mate van arbeidsongeschiktheid van appellant vastgesteld op 80 tot 100%.

1.3.

Met ingang van 1 januari 2017 heeft appellant een WGA-loonaanvullingsuitkering (WGA-LAU) ontvangen, gebaseerd op een mate van 80 tot 100% arbeidsongeschiktheid. Appellant heeft zich in 2018 bij het Uwv gemeld met toegenomen klachten. Na onderzoek door een verzekeringsarts heeft het Uwv bij besluit van 30 januari 2019 meegedeeld dat de WGA-LAU ongewijzigd wordt voortgezet.

1.4.

Het bezwaar van appellant tegen het besluit van 30 januari 2019 heeft het Uwv bij beslissing op bezwaar van 5 september 2019 (bestreden besluit 1) gegrond verklaard. Daarbij heeft het Uwv verwezen naar de voorgenomen beslissing van 28 augustus 2019, waarin is bepaald dat appellant met ingang van 3 augustus 2018 52,46% arbeidsongeschikt wordt geacht. In bestreden besluit 1 is vastgesteld dat de WGA-LAU tot en met 31 augustus 2021 ongewijzigd wordt voortgezet. Aan het bestreden besluit 1 zijn rapporten van een verzekeringsarts bezwaar en beroep en een arbeidsdeskundige bezwaar en beroep ten grondslag gelegd.

2.1.

Appellant heeft beroep ingesteld. Tijdens de beroepsprocedure heeft het Uwv op 24 januari 2020 een nieuwe beslissing op bezwaar (bestreden besluit 2) genomen waarin is bepaald dat appellant 53,74% arbeidsongeschikt werd geacht. Daarmee blijft de mate van arbeidsongeschiktheid binnen de klasse 45 tot 55%. De wijziging van de uitkering per 1 september 2021 is gehandhaafd. Aan het bestreden besluit 2 zijn rapporten van een verzekeringsarts bezwaar en beroep en een arbeidsdeskundige bezwaar en beroep ten grondslag gelegd.

2.2.

Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep van appellant tegen het bestreden besluit 1 niet-ontvankelijk verklaard, het beroep tegen het bestreden besluit 2 ongegrond verklaard en bepaald...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT