Uitspraak Nº 200.166.334/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-11-08

Datum uitspraak: 8 november 2016
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.166.334/01

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland 3151505 MC EXPL 14-7060)

arrest van 8 november 2016

in de zaak van

Stichting De Alliantie,

gevestigd te [A] ,

appellante,

in eerste aanleg: eiseres,

hierna: De Alliantie,

advocaat: mr. W. Vos, kantoorhoudend te Amsterdam,

tegen

Henricus Izak Nicolaas Hillhorst in zijn hoedanigheid van bewindvoerder van [B]

kantoorhoudende te Laren,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: de bewindvoerder,

advocaat: mr. M.W. Veldhuijsen, kantoorhoudend te Bussum.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep
1.1

Het hof neemt de inhoud van het tussenarrest van 9 februari 2016 hier over.

1.2

Ingevolge het vermelde tussenarrest heeft op 31 augustus 2016 een comparitie van partijen plaatsgevonden. Het hiervan opgemaakte proces-verbaal bevindt zich in afschrift bij de stukken.

1.3

Vervolgens heeft het hof arrest bepaald.

1.4

De Alliantie vordert in het hoger beroep:
"(…) te vernietigen het vonnis d.d. 31 december 2014 (…) en opnieuw rechtdoende bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
- de huurovereenkomst gesloten tussen appellante en [B] betreffende de woning gelegen aan het adres [a-straat] 46 te [C] te ontbinden met onmiddellijke ingang;
- geïntimeerde te veroordelen het gehuurde binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest, met al hetgeen van [B] is en ieder die bij [B] verblijft, te ontruimen en leeg op te leveren aan appellante, onder afgifte van de sleutels, waarbij appellante gemachtigd wordt de ontruiming zo nodig zelf uit te (laten) voeren met behulp van de sterke arm van politie en justitie op kosten van geïntimeerde;
- geïntimeerde te veroordelen om, indien niet vrijwillig aan de veroordeling tot ontruiming wordt voldaan en appellante de ontruiming met inschakeling van de deurwaarder zelf bewerkstelligt, aan appellante de kosten van de ontruiming te voldoen, op vertoning en conform de specificatie van die kosten in het proces-verbaal van ontruiming;
- te verklaren voor recht dat geïntimeerde aansprakelijk is voor de schade aan het gehuurde die het gevolg is van de hennepkwekerij;
- met veroordeling van geïntimeerde in de kosten van beide instanties."

3 De vaststaande feiten
3.1.

Het hof gaat in hoger beroep uit van de volgende feiten.

3.2.

[B] huurt van De Alliantie sinds 19 oktober 2005 de woning aan het [a-straat] 46 te [C] .

3.3.

Op grond van de huurovereenkomst of de voorwaarden die daarvan deel uitmaken is het [B] , kort gezegd, niet toegestaan daarin een hennepkwekerij te hebben of bedrijfsmatige activiteiten te ontplooien.
In artikel 7.3 van de Algemene Huurvoorwaarden is onder sub a bepaald:
"Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huurder betaamt. Hieronder wordt ondermeer verstaan dat huurder: aan omwonenden geen overlast of hinder veroorzaakt. Dit geldt ook voor huisgenoten, huisdieren of derden die zich vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden. Onder overlast wordt ondermeer verstaan: iedere vorm van overlast, zoals geluidsoverlast, overlast als gevolg van bijvoorbeeld alcoholgebruik, drugsgebruik, drugshandel, prostitutie in of nabij het gehuurde, (huis)dieren die overlast veroorzaken."
en onder sub f:
"Huurder zal het gehuurde gebruiken zoals het een goed huurder betaamt. Hieronder wordt ondermeer verstaan dat huurder: niet is toegestaan waar dan ook in het gehuurde hennep te kweken in geen enkele hoeveelheid, of andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld."

3.4.

Op 4 mei 2014 heeft de politie een hennepkwekerij in de woning van [B] aangetroffen met 55 planten.

3.5.

In het naar aanleiding daarvan opgemaakte politierapport zijn - voor zover van belang - de volgende passages opgenomen:
"55 planten in een "slaapkamer" in een appartement. Geen diefstal stroom.
(…)
Indicatie over het aantal eerdere oogsten (de duur van de periode waarin de hennepkwekerij, voorafgaand aan de ontmanteling, tenminste heeft gefunctioneerd):
Indicatie: 1
Uit het onderzoek is voorts gebleken, dat met het plegen van genoemd feit een wederrechtelijk voordeel is verkregen, dat voorshands wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT