Uitspraak Nº 200.175.319/01. Gerechtshof Amsterdam, 2016-02-16

Datum uitspraak:16 februari 2016
Uitgevende instantie::Gerechtshof Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.175.319/01 SKG

zaak-/rolnummer rechtbank Noord-Holland : 4224940\KG EXPL 15-109

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 16 februari 2016

inzake

STICHTING WOONWAARD NOORD-KENNEMERLAND,

gevestigd te Alkmaar,

appellante,

advocaat: mr. M.J. van Lingen te Alkmaar,

tegen

VAN AMERONGEN BEWINDVOERING B.V.,

gevestigd te Alkmaar,

in haar hoedanigheid van bewindvoerder als bedoeld in artikel 1:435 BW over de goederen van:

[X] ,

wonend te [woonplaats] ,

geïntimeerde,

advocaat: mr. S.M. van der Salm te Amsterdam.

1 Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna Woonwaard en [X] genoemd.

Woonwaard is bij dagvaarding van 17 augustus 2015 in hoger beroep gekomen van het vonnis van de kantonrechter in de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar (hierna: de kantonrechter), van 31 juli 2015, in kort geding gewezen tussen haar als eiseres en [X] als gedaagde. De appeldagvaarding bevat de grieven en is voorzien van producties. Woonwaard heeft ter rolle geconcludeerd overeenkomstig de appeldagvaarding.

[X] heeft vervolgens een memorie van antwoord genomen.

Woonwaard heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en alsnog haar vorderingen zal toewijzen, met beslissing over de proceskosten.

[X] heeft primair geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis en subsidiair tot vaststelling van een ontruimingstermijn van drie maanden, althans een door het hof te bepalen redelijke termijn en matiging van de gevorderde boete tot nihil, althans een door het hof te bepalen bedrag, een en ander met beslissing over de proceskosten.

Ten slotte is arrest gevraagd.

2 Feiten

De kantonrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.5 de feiten opgesomd die hij bij de beoordeling van de zaak tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt. Die feiten, aangevuld met andere feiten die op grond van niet (voldoende) weersproken stellingen aannemelijk zijn geworden, zijn de volgende.

i. Bij beschikking van 20 november 2007 zijn de goederen van [X] onder bewind gesteld met benoeming van Van Amerongen Bewindvoering B.V. tot bewindvoerder.

ii. [X] huurde sinds 1998 van Woonwaard de woning aan de [adres 1] . Sinds 1 januari 2015, na een woningruil, huurt [X] van Woonwaard de woning aan de [adres 2] (hierna de woning). Zij woont daar met haar jongste dochter.

iii. Van de huurovereenkomst maken deel uit de door Woonwaard gehanteerde “Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte” (hierna te noemen: de algemene voorwaarden).

In artikel 6.4 van de algemene voorwaarden is bepaald:

Huurder zal het gehuurde, waaronder begrepen alle aanhorigheden en de eventuele gemeenschappelijke ruimten, overeenkomstig de bestemming gebruiken en deze bestemming niet wijzigen. Het is huurder niet toegestaan bedrijfsmatige activiteiten in het gehuurde, delen van het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten te ontplooien.

In artikel 6.8 van de algemene voorwaarden is bepaald:

Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te (doen) kweken, drogen of knippen, dan wel andere activiteiten te (doen) verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld. Huurder is bij overtreding van dit verbod een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,-- te vermeerderen met € 50,-- per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

iv. Op 18 februari 2015 heeft de politie op de zolder van de woning een hennepknipperij aangetroffen. In de bestuurlijke rapportage van de Regio Politie Noord-Holland staat onder meer het volgende:

Op de zolderverdieping (...) werd de 21,635 kilogram natte hennep (zgn henneptoppen) aangetroffen, de ruimte fungeerde als knipruimte.

Er was sprake van:

- een compleet ingerichte knipruimte;

- in totaal 21,635 kilogram ‘natte’ hennep in voormelde ruimte, waarvan er in ieder geval ongeveer 5 kilo droge hennep zal overblijven na het droogproces;

- Op basis van aangetroffen situatie, zoals speciale afzuiginstallatie, zitbanken voor de

knippers, is het aannemelijk dat deze ruimte meerder malen is gebruikt voor het drogen van hennep.

(…)

De hoeveelheid hennep is dermate groot dat duidelijk sprake is van een handelshoeveelheid.

Op grond hiervan kan gesteld worden dat deze handelshoeveelheid hennep aanwezig was in het pand om te worden verkocht, afgeleverd of verstrekt.

v. Op 8 juni 2015 is Woonwaard door de politie in kennis gesteld van de aangetroffen

hennepknipperij.

3 Beoordeling
3.1

In dit geding vordert Woonwaard dat [X] zal worden veroordeeld het gehuurde binnen zeven dagen na betekening van de uitspraak te ontruimen. Zij legt hieraan ten grondslag dat de aanwezigheid van de hennepknipperij in het gehuurde een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT