Uitspraak Nº 200.229.647/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-07-23

CourtGerechtshof Amsterdam (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHAMS:2019:2676
Docket Number200.229.647/01
Date23 Julio 2019
GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.229.647/01

zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam : C/13/603730 / HA ZA 16-238

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 23 juli 2019

inzake

ECS EUROPEAN CONSULTING SPECIALIST GMBH,

gevestigd te Varel, Duitsland,

appellante,

advocaat: mr. W.H.R. van Boetzelaer te Heerenveen,

tegen

SMART CARRIERS SERVICES B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

geïntimeerde,

advocaat: mr. M.J. Draaisma te Amsterdam.

1 Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna ECS en SCS genoemd.

ECS is bij dagvaarding van 18 oktober 2017 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 19 juli 2017, onder bovenvermeld zaak- en rolnummer gewezen tussen ECS als eiseres en SCS als gedaagde.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven, met producties;

- memorie van antwoord, met producties en

- akte van 19 juni 2018.

Partijen hebben de zaak ter zitting van 12 maart 2019 doen bepleiten, ECS door mr. Van Boetzelaer, voornoemd, en SCS door mr. Draaisma, voornoemd, ieder aan de hand van pleitnotities waarvan exemplaren zijn overgelegd.

Ten slotte is arrest gevraagd.

ECS heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en – uitvoerbaar bij voorraad – alsnog de vorderingen van ECS zal toewijzen, aldus dat SCS wordt veroordeeld tot betaling van:

- € 408.000,84, te vermeerderen met de wettelijke (handels)rente vanaf 5 dagen na 30 november 2015, dan wel 8 december 2015, dan wel de dag van dagvaarding, tot aan de dag van volledige betaling;

- € 3.815,00 aan buitengerechtelijk incassokosten;

- de kosten van het geding in beide instanties (€ 613,00 aan griffierechten en € 277,00 aan deurwaarderskosten ter zake van het beslag daaronder begrepen), te vermeerderen met de wettelijke (handels)rente vanaf veertien dagen na betekening van de uitspraak tot aan de dag van volledige betaling en de nakosten en

- € 9.194,00 aan door ECS aan SCS reeds betaalde proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 september 2017 tot aan de dag van volledige betaling.

SCS heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal bekrachtigen, met veroordeling – uitvoerbaar bij voorraad – van ECS in de kosten van het geding in beide instanties.

Beide partijen hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden.

2 Feiten

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2 de feiten vastgesteld die zij tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten vormen ook in hoger beroep het uitgangspunt. Samengevat en waar nodig aangevuld met andere feiten die als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist zijn komen vast te staan, komen de feiten op het volgende neer.

2.1.

ECS verricht advieswerkzaamheden. Haar enig aandeelhouder en bestuurder is [A] (hierna: [A] ).

2.2.

In december 2011 is ECS met Schoeller Arca Systems Services B.V. (hierna: SAS) een overeenkomst van opdracht aangegaan. SAS maakt onderdeel uit van de Schoeller Allibert Group.

2.3.

SCS exploiteert een onderneming op het gebied van opslagruimten en verpakkingen, zoals containers en pallets. Ook SCS behoort tot de Schoeller Allibert Group.

2.4.

Electrolux was in 2012 de belangrijkste klant van SCS. Electrolux dreigde in 2012 echter haar contract met SCS, dat liep tot in 2013, niet te verlengen. Daarop heeft [B] (hierna: [B] ) [A] gevraagd of hij (ook) voor SCS een opdracht wilde gaan doen, waartoe behoorde het bewerkstelligen van de verlenging van het contract met Electrolux. [B] was op dat moment de enig bestuurder van de enig aandeelhouder van SCS.

2.5.

Het procesdossier bevat een kopie van een memo d.d. 6 augustus 2012 op briefpapier van ECS en gericht aan [B] . Daarin staat, voor zover van belang:

“(…)

Hierbij leg ik de wezenlijke punten zoals besproken op 26 juli 2012 ten aanzien van mijn werkzaamheden bij [SCS] vanaf 1 september 2012 vast.

Per 1 september 2012 zal ik als Chief Commercial Officer werkzaam zijn bij [SCS] (…)

De organisatie ziet er per september 2012 als volgt uit:

CEO Heer [B]

CCO Heer [A]

CFO/COO Heer [C]

(…)

Zoals het er nu uit ziet, doordat Electrolux het service contract met [SCS] heeft opgezegd, is er voor de afdeling Service van [SCS] vanaf juni 2013 geen werk meer.

De preoriteit van opgaven die door jou wordt aangegeven is het weer terug halen van de order bij Electrolux, ik zal daaraan gaan werken (…)

Mocht ik het redden de opdracht weer voor [SCS] te sluiten met Electrolux is door jou een bonus van 1,5 % over het opdracht volume in vooruitzicht gesteld.

(…)

Ger [A] Erik [B]

[handtekening, hof] [handtekening, hof]”

2.6.

[C] (hierna: [C] ) was bestuurder van SCS van 1 januari 2012 tot 1 december 2013. [B] was bestuurder van SCS van 1 oktober 2012 tot 29 april 2015. Hij is op 3 november 2014 als bestuurder geschorst en vervolgens ontslagen. [A] was bestuurder van SCS van 18 oktober 2012 tot 12 februari 2015.

2.7.

ECS is met SCS een overeenkomst van opdracht aangegaan, met ECS als opdrachtnemer. De overeenkomst is op 21 januari 2013 namens ECS ondertekend door [A] en namens SCS door [C] . In deze overeenkomst staat, voor zover van belang:

“(…)

Article 1- Duration and termination of the Agreement

(…)

1.4 (…)

the Company [SCS, hof] may, without any court intervention and without having to pay any compensation to the Assignee [ECS, hof], terminate this Agreement with immediate effect by sending letter to that effect by registered mail if:

(…)

Article 2- Performance of Services

2.1

The Company hereby assigns to the Assignee, which assignment the Assignee accepts, to perform the Assignment with objective to meet all operational, commercial and financial targets mentioned in, agreed upon and committed by Assignee in the SCS business plan 2013-2017 dated 16 November 2012.

(…)

Article 7- General provisions

7.1

The Agreement constitutes the entire agreement between Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all proposals, negotiations and other communications between Parties, whether written or oral, with respect to the subject of matter hereof.

(…)

7.3

The Agreement may be changed, amended, modified or extended only by a written instrument. (…)”

2.8.

Het procesdossier bevat een “meeting memo” d.d. 11 november 2013 op briefpapier van ECS en geadresseerd aan SCS ter attentie van [B] . Daarin staat, voor zover van belang:

“(…)

  • -

    Signment of the new service and rental contract between Electrolux (…) and [SCS] on Wednesday, 06th November 2013 in Stockholm

  • -

    Bonus payment to ECS (…)

Referring to the agreement dated 06th August 2012 duly signed by [B] and [A] , ECS (…) will receive the appropriate bonus payment of 1,5% (…) of the total order volume of the new rental and service contract.

The payment will be done when the contract between ECS (…) and [SCS] will not be extended, terminates or canceled by one of the parties.

The total amount will be forwarded to (…) ECS (…) within five working days after the written termination of the contract.

(…)”

2.9.

Op 6 november 2013 is tussen SCS en Electrolux – mede door toedoen van ECS – een nieuwe overeenkomst (“service and rental contract”) getekend.

2.10.

ECS heeft per e-mail van 29 januari 2015 aan [D] (hierna: [D] ), gevolmachtigde van SCS, (onder meer) een kopie gestuurd van het hiervoor in 2.5 genoemde memo van 6 augustus 2012 en van het hiervoor in 2.8 genoemde meeting memo van 11 november 2013. ECS heeft in de begeleidende tekst vermeld:

“(…)

as discussed with [A] , hof] on Friday he asked me to send you the enclosed documents to your attention and information.

(…)”

[D] heeft daarop die dag per e-mail als volgt gereageerd:

“(…)

Thanks, I will have a close look at them.

(…)”

2.11.

Op 24 september 2015 heeft SCS aan ECS gemeld de overeenkomst van opdracht te willen beëindigen per 1 december 2015. ECS heeft in de (confraternele) correspondentie die hierover is gevoerd aanspraak gemaakt op een bonus c.q. provisie en gemeld dat zij zich in dat kader ieder recht voorbehoudt.

2.12.

In een e-mail van 30 november 2015 heeft ECS aan SCS geschreven, voor zover van belang:

“(…)

as to agreement between ECS and SCS I send you enclosed the 1,5 % provision invoice (performance fee) for re-activating the Electrolux contract in 2013 as well as the appropriate calculation base. We kindly ask to make the payment within 5 working days.

(…)”

Tevens heeft ECS bij deze e-mail gevoegd: een kopie van het hiervoor in 2.8 genoemde meeting memo, een factuur ter hoogte van € 408.000,84, alsmede een overzicht dat aan de berekening van dit bedrag ten grondslag ligt.

2.13.

De advocaat van ECS heeft SCS bij brieven van 8 en 15 december 2015 tot betaling van de factuur gemaand. SCS heeft in reactie daarop bericht meer tijd nodig te hebben om de kwestie te bestuderen.

2.14.

ECS heeft op 23 december 2015 conservatoir beslag doen leggen ten laste van SCS.

3 Beoordeling
3.1.

ECS was ten tijde van de inleidende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT