Uitspraak Nº 200.244.936_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-07-28

Datum uitspraak:28 juli 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team Handelsrecht

zaaknummer 200.244.936/01

arrest van 28 juli 2020

in de zaak van

1 [de vennootschap 1] ,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2. [de vennootschap 2],
gevestigd te [vestigingsplaats] ,

appellanten,

hierna aan te duiden als [de vennootschap 1] , respectievelijk [de vennootschap 2] ,

advocaat: mr. H.E.C.A. Vlasman te Eemnes,

tegen

[de vennootschap 3] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

geïntimeerde,

hierna aan te duiden als [de vennootschap 3] ,

advocaat: mr. B.J.M.P. Cremers te Breda,

op het bij exploot van dagvaarding van 9 augustus 2018 ingeleide hoger beroep van het vonnis van 20 juni 2018, door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, gewezen tussen [de vennootschap 1] en [de vennootschap 2] als gedaagden en [de vennootschap 3] als eiseres.

1 Het geding in eerste aanleg (C/02/340688 / HA ZA 18-72)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2 Het geding in hoger beroep

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding in hoger beroep;

 • -

  de memorie van grieven met producties;

 • -

  de memorie van antwoord met producties;

 • -

  het schriftelijk pleidooi, waarbij partijen pleitnotities hebben overgelegd.

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg.

3 De beoordeling
3.1.1.

Het bestreden vonnis bevat geen vermelding van de tussen partijen vaststaande feiten. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, staan tussen partijen in dit hoger beroep de volgende feiten vast.

3.1.2.

[de vennootschap 2] is indirect aandeelhouder van [de vennootschap 1] . [de vennootschap 2] heette tot 14 augustus 2017 [de vennootschap 4] [de vennootschap 1] heette tot 14 augustus 2017 [de vennootschap 5] [de vennootschap 4] heeft op 13 april 2015 verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit rechtshandelingen van [de vennootschap 5] voortvloeiende schulden als bedoeld in artikel 2:403 lid 1 aanhef en sub f BW. [de vennootschap 1] houdt zich, evenals [de vennootschap 5] deed, bezig met de productie en handel in kaasproducten, waaronder geraspte kaas.

3.1.3.

[de vennootschap 3] heette tot 1 januari 2018 [de vennootschap 6] [de vennootschap 3] voert, evenals [de vennootschap 6] deed, een schoonmaak- en servicebedrijf.

3.1.4.

Op 28 december 2015 is een overeenkomst tussen [de vennootschap 6] en [de vennootschap 7] tot stand gekomen, waarbij [de vennootschap 7] handelde als bemiddelaar van [de vennootschap 5] Op grond van deze overeenkomst heeft [de vennootschap 6] productieruimten en kantoorruimten van [de vennootschap 5] in [vestigingsplaats] gereinigd. [de vennootschap 3] en [de vennootschap 1] zijn in de rechten en verplichtingen van [de vennootschap 6] respectievelijk [de vennootschap 5] getreden. (Om die reden gebruikt het hof hierna, evenals partijen, nog uitsluitend de benamingen “ [de vennootschap 3] ” en “ [de vennootschap 1] ”.)

3.1.5.

Op 2 juni 2016 heeft [de vennootschap 1] een melding ontvangen van het laboratorium dat voor [de vennootschap 1] productiemonsters onderzoekt, SGS, inhoudende dat monsters die op 23 mei en 31 mei 2016 zijn genomen tijdens de productie zijn aangemerkt als Listeria monocytogenes (hierna: Listeria) verdacht. Uit nader onderzoek bleek dat de besmettingshaard zich bevond onder een met schroeven bevestigde stalen rand in de zetmeelmengtrommel. Na meerdere reinigingswerkzaamheden is de productie op enig moment weer hervat.

3.1.6.

Op enig moment heeft [de vennootschap 1] [de vennootschap 3] ervan op de hoogte gesteld dat er Listeria in haar producten was aangetroffen. Op 2 september 2016 heeft [de vennootschap 3] hiervan melding gemaakt bij haar verzekeraar. In opdracht van die verzekeraar heeft [Experts] Experts (hierna: [Experts] ) onderzoek verricht. Op grond van de conclusies van [Experts] van onder andere 5 januari 2017 heeft de verzekeraar aansprakelijkheid van [de vennootschap 3] van de hand gewezen.

3.1.7.

[de vennootschap 3] heeft vanwege verrichte werkzaamheden aan [de vennootschap 1] in de periode van medio januari 2017 t/m september 2017 facturen gestuurd van in totaal € 154.150,27. [de vennootschap 1] heeft deze facturen, waarvoor een betalingstermijn gold van 60 dagen, na het verstrijken van die termijn onbetaald gelaten.

3.1.8.

Bij brief van 6 december 2017 heeft de advocaat van [de vennootschap 3] [de vennootschap 1] en [de vennootschap 2] gesommeerd uiterlijk 11 december 2017 de openstaande facturen te betalen bij gebreke waarvan rechtsmaatregelen worden getroffen. [de vennootschap 1] en [de vennootschap 2] hebben aan deze sommatie geen gevolg gegeven, waarna [de vennootschap 3] hen op 12 januari 2018 voor de rechtbank heeft gedagvaard.

3.2.1.

In deze procedure vordert [de vennootschap 3] , uitvoerbaar bij voorraad, [de vennootschap 1] en [de vennootschap 2] hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan [de vennootschap 3] van:

- een bedrag van € 154.150,27, vermeerderd met wettelijke handelsrente vanaf de vervaldata van de facturen, althans vanaf de dagvaarding,

- een bedrag van € 2.316,50 aan buitengerechtelijke (incasso)kosten, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dagvaarding,

- de proceskosten, inclusief de nakosten, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dagvaarding.

3.2.2.

Aan deze vordering heeft [de vennootschap 3] , kort samengevat, het volgende ten grondslag gelegd. [de vennootschap 1] is tekortgeschoten in de nakoming van haar betalingsverplichting voor de verrichte schoonmaakwerkzaamheden op grond van de overeenkomst met [de vennootschap 7] van 28 december 2015 (hierna: de overeenkomst). [de vennootschap 1] dient die betalingsverplichting alsnog na te komen en daarbij de schade van [de vennootschap 3] (rente en buitengerechtelijke (incasso)kosten) te vergoeden. [de vennootschap 2] is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van [de vennootschap 1] zodat ook [de vennootschap 2] de door [de vennootschap 1] aan [de vennootschap 3] verschuldigde bedragen dient te betalen.

3.2.3.

[de vennootschap 1] en [de vennootschap 2] hebben in eerste aanleg geen verweer gevoerd.

3.2.4.

In het bestreden eindvonnis van 20 juni 2018 heeft de rechtbank overwogen dat de stellingen van [de vennootschap 3] het door [de vennootschap 3] gevorderde kunnen dragen en door [de vennootschap 1] en [de vennootschap 2] niet zijn weersproken. Op grond daarvan heeft de rechtbank de voormelde vorderingen van [de vennootschap 3] toegewezen.

3.3.

[de vennootschap 1] en [de vennootschap 2] hebben in hoger beroep twee grieven aangevoerd. Zij hebben geconcludeerd tot vernietiging van het beroepen vonnis en tot het alsnog afwijzen van de vorderingen van [de vennootschap 3] , met veroordeling van [de vennootschap 3] , uitvoerbaar bij voorraad, in de proceskosten in beide instanties en de nakosten, al deze kosten vermeerderd met wettelijke rente.

3.4.

[de vennootschap 1] en [de vennootschap 2] betogen met grief 1 dat [de vennootschap 1] een beroep op verrekening toekomt in verband met een vordering tot schadevergoeding van [de vennootschap 1] op [de vennootschap 3] , als gevolg waarvan de hele vordering van [de vennootschap 3] op [de vennootschap 1] teniet gaat. Ter motivering van dit beroep op verrekening voeren [de vennootschap 1] en [de vennootschap 2] , samengevat, het volgende aan. [de vennootschap 3] is tekortgeschoten in de nakoming van de op grond van de overeenkomst op [de vennootschap 3] rustende verbintenis tot het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden. In mei 2016 heeft een besmetting van producten met Listeria plaatsgehad. Na onderzoek bleek de oorsprong van de besmetting de zetmeelmengtrommel te zijn. De besmetting heeft kunnen ontstaan doordat [de vennootschap 3] die zetmeelmengtrommel onvoldoende heeft schoongemaakt. Ter onderbouwing van deze stelling wijzen [de vennootschap 1] en [de vennootschap 2] op een als productie 8 bij de memorie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT