Uitspraak Nº 200.248.283/01 en 200.248.284/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-07-28

Datum uitspraak:2020/07/28
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht, handel

zaaknummers gerechtshof 200.248.283/01 en 200.248.284/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 5451660 en 5802311)

arrest van 28 juli 2020

in de gevoegde zaken van:

zaaknummer 200.248.283/01

[appellant] ,

wonende te [A] ,

appellant,

in eerste aanleg: eiser in conventie, verweerder in reconventie,

hierna te noemen: [appellant],

advocaat: mr. B. Korvemaker, kantoorhoudend te Leeuwarden,

tegen

1 [geïntimeerde1] ,

wonende in Frankrijk,

2. [geïntimeerde2] ,

wonende in Duitsland,

3. [geïntimeerde3] ,

wonende te [B] ,

geïntimeerden in het hoger beroep,

in eerste aanleg: gedaagden in conventie, eisers in reconventie,

hierna gezamenlijk te noemen: [geïntimeerden] c.s.,

advocaat: mr. N. Hollander, kantoorhoudend te Groningen,

en

zaaknummer 200.248.284/01

[appellant] ,

wonende te [A] ,

appellant,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: [appellant],

advocaat: mr. B. Korvemaker, kantoorhoudend te Leeuwarden,

tegen

1 [geïntimeerde1] ,

wonende in Frankrijk,

2. [geïntimeerde2] ,

wonende in Duitsland,

3. [geïntimeerde3] ,

wonende te Groningen,

geïntimeerden in het hoger beroep,

in eerste aanleg: eisers,

hierna gezamenlijk te noemen: [geïntimeerden] c.s.,

advocaat: mr. N. Hollander, kantoorhoudend te Groningen.

Waar nodig worden [geïntimeerden] c.s. individueel aangeduid als [geïntimeerde1] , [geïntimeerde2] en [geïntimeerde3] .

1 Het verloop van het geding
1.1.

In eerste aanleg waren twee procedures aanhangig tussen partijen. De zaaknummers waren 5802311 en 5451660. Voor het verloop van het geding in eerste aanleg wordt verwezen naar het in elk van deze zaken gewezen vonnis. Beide vonnissen zijn gewezen op 17 april 2018.

1.2

[appellant] is van beide vonnissen in hoger beroep gekomen. De zaak met zaaknummer 5802311 kreeg in hoger beroep het nummer 200.248.283/01. De zaak met zaaknummer 5451660 kreeg in hoger beroep het nummer 200.248.284/01. Hierna wordt naar de zaken verwezen als "zaak 283" en "zaak 284".

1.3

In hoger beroep zijn de zaken begonnen met een, in iedere zaak afzonderlijk uitgebrachte, dagvaarding van 16 juli 2018. Vervolgens heeft [appellant] in elk van beide zaken een memorie van grieven genomen (met één productie). [geïntimeerden] c.s. hebben in elk van beide zaken een memorie van antwoord genomen (met drie producties). De zaak is na overleg met en instemming van partijen daarna bepaald voor schriftelijk pleidooi. Van dat pleidooi hebben beide partijen vervolgens afgezien, waarna arrest is bepaald.

1.4

[appellant] is in de gelegenheid geweest om (bij schriftelijk pleidooi) te reageren op de bij memorie van antwoord in beide zaken door [geïntimeerden] c.s. overgelegde producties. Van die mogelijkheid heeft [appellant] geen gebruik gemaakt. Die producties kunnen daarom in de beoordeling worden betrokken.

2 Voeging

De zaken 283 en 284 zijn "verknocht". Dat betekent dat zij inhoudelijk nauw met elkaar samenhangen. In de ene zaak (zaak 283) is namelijk aan de orde de huurprijs van de door [geïntimeerden] c.s. van [appellant] gehuurde woning en in de andere zaak (zaak 284) de vraag of teveel huur is betaald. De procespartijen in beide zaken zijn dezelfde. Deze aspecten van beide zaken zijn reden om deze ambtshalve te voegen.

3 Waar gaat deze zaak over en hoe beslist het hof?
3.1

[geïntimeerden] c.s. huurden van [appellant] de woning [a-straat] 4 in [B] . [geïntimeerden] c.s. hebben aan de Huurcommissie gevraagd uitspraak te doen over de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs (dat is zaak 283). Op 13 oktober 2016 heeft de Huurcommissie op dat verzoek beslist. [appellant] heeft zich daarop tot de kantonrechter gewend. Hij verzocht de kantonrechter, onder andere, vast te stellen dat het om een woning gaat waarop het regiem van huurprijsvaststelling niet toepasselijk is. Die vordering werd gedaan "in conventie", dat wil zeggen dat het een door [appellant] gedane vordering is. De kantonrechter heeft die conventionele vordering afgewezen. Het hof stelt vast dat van die beslissing van de kantonrechter geen hoger beroep mogelijk is. [appellant] is daarom in zaak 283 niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep voor zover dat betrekking heeft op de beslissing van de kantonrechter in conventie.

3.2

In die zaak 283 hadden [geïntimeerden] c.s. van hun kant ook een vordering ingesteld. Dat heet "reconventie". Zij wilden dat de kantonrechter voor recht zou verklaren dat de huurprijs het bedrag was dat de Huurcommissie eerder al voor de woning had vastgesteld. Die vordering heeft de kantonrechter toegewezen. Ook voor dat deel van de vordering geldt echter dat hoger beroep niet mogelijk is. [appellant] is daarom in zaak 283 ook niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep voor zover dat betrekking heeft op de beslissing van de kantonrechter in reconventie.

3.3

In zaak 284 is aan de orde de vordering van [geïntimeerden] c.s. tot terugbetaling van teveel betaalde huur. De kantonrechter heeft die vordering toegewezen. Daarmee is het hof het eens. Het hoger beroep van [appellant] tegen deze beslissing van de kantonrechter in zaak 284 slaagt dus niet.

3.4

Hierna wordt uitgelegd hoe het hof tot deze beslissingen is gekomen.

4 De feiten in beide zaken
4.1

[appellant] is eigenaar van het pand aan de [a-straat] 4 te [B] (hierna de

woonruimte of het gehuurde te noemen).

4.2

Met betrekking tot het gehuurde zijn door hem drie huurovereenkomsten gesloten (verder te noemen: overeenkomst 1, overeenkomst 2 en overeenkomst 3) met de hierna te noemen gezamenlijke huurders:

huurovereenkomst 1

huurders: [C] , [D] en [geïntimeerde1]

ingangsdatum: 1 december 2014

einddatum: 1 juni 2015

kale huurprijs: € 935,- per maand

huurovereenkomst 2

huurders: [geïntimeerde2] , [D] en [geïntimeerde1]

ingangsdatum: 1 januari 2015

einddatum: 1 juni 2015

kale huurprijs: € 935,- per maand

huurovereenkomst 3

huurders...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT