Uitspraak Nº 200.256.931_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-01-21

Datum uitspraak:21 januari 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team Handelsrecht

zaaknummer 200.256.931/01

arrest van 21 januari 2020

in de zaak van

[de vennootschap 1] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

appellante,

hierna: [de vennootschap 1] ,

advocaat: mr. M.J. Wolf te Vlissingen,

tegen

1 [de vennootschap 2] ,

2. [Ontwikkeling] B.V.,

bieden gevestigd te [vestigingsplaats] ,

geïntimeerden,

hierna gezamenlijk: [geintimeerden c.s.] ,

afzonderlijk: [de vennootschap 2] en Ontwikkeling BV,

advocaat: mr. P.L. Nijmeijer te Breda,

op het bij dagvaardingsexploot van 21 maart 2019 ingeleide hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg, gewezen vonnis in kort geding van 1 maart 2019 tussen [de vennootschap 1] als eiseres en [geintimeerden c.s.] als gedaagden.

1 Het geding in eerste aanleg (zaak-/ rolnummer C/02/354059/ KG ZA 19-28)

Hiervoor verwijst het hof naar voornoemd bestreden vonnis.

2 Het geding in hoger beroep
2.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het voornoemde dagvaardingsexploot van [de vennootschap 1] ,

- de memorie van grieven van [de vennootschap 1] met producties,

- de memorie van antwoord van [geintimeerden c.s.]

2.2

Na gevraagd arrest heeft het hof een datum voor arrest bepaald. Het hof doet recht op de stukken zoals bovenvermeld en van de eerste aanleg.

3 De beoordeling
3.1

Volgens [de vennootschap 1] is de voorzieningenrechter in zijn feitenvaststelling

in rechtsoverweging 2 (…) wel erg summier geweest (…) in het benoemen van

volgens hem voor de beoordeling van de zaak relevante feiten.” (memorie van grieven nr. 4)

[de vennootschap 1] wenst aanvullend enkele feiten vastgesteld te zien. Ook zou de voorzieningenrechter als onjuist feit hebben vastgesteld dat er

ten tijde van het sluiten van de overeenkomst sprake was van 54 (deels nog te

ontwikkelen) villa’s (…) Er was nog geen sprake van een tweede fase.” (bestreden vonnis rov. 2.4; memorie van grieven nr. 9).

Dit zijn eigenlijk twee verscholen althans ongenummerde grieven van [de vennootschap 1] . Deze kunnen echter onbesproken blijven omdat het hof de relevante feiten hierna zelf zal vaststellen.

3.2

Als gesteld en niet of voldoende betwist, gelden in dit geding in ieder geval de navolgende feiten als vaststaand.

3.2.1

[vakantieparken] Vakantieparken B.V. (hierna: [vakantieparken] ) en [de vennootschap 1] zijn onderdeel van de Roompot Groep.

3.2.2

Nadat eerst [vakantieparken] met ingang van het boekingsjaar 2011 een huurbemiddelingsovereenkomst had afgesloten, hebben partijen op 24 september 2015 met ingang van het boekingsjaar 2015 een overeenkomst gesloten die blijkens het daarvan opgemaakte en ondertekende schriftelijke contract betreft

de verhuur van de Villa’s op [adres] , te [vestigingsplaats]” (hierna: park).

Dat schriftelijke contract van 24 september 2015 -waarin [de vennootschap 2] wordt aangeduid als: de Exploitant- vermeldt verder:

Dat onder de namen en begrippen, zoals die in deze overeenkomst zijn opgenomen,

het volgende wordt verstaan:

- [adres] : het resort gelegen in [vestigingsplaats] , omvattende in totaliteit

54 (gedeeltelijk nog te ontwikkelen) villa’s, waarvan thans 18 villa’s vallen onder de Exploitant [adres] met (centrum) voorzieningen (zoals een receptie, horeca en haven), partijen genoegnaam bekend.

(…)

- Boekingsjaar: het boekingsjaar dat loopt van de eerste wisseldag van januari van het ene jaar tot de eerste wisseldag van het volgende jaar.

(…)

1.1

De Exploitant verleent hierbij aan [de vennootschap 1] Villas, welke verklaart te aanvaarden het exclusieve recht om de villa’s staande en gelegen op [adres] op naam van [de vennootschap 1] Villas en voor rekening en risico van de Eigenaar te verhuren aan derden. De Exploitant zal zich Inspannen dat deze bepaling wordt geëerbiedigd door de Eigenaar.

1.2

De Exploitant zal met geen enkele andere verhuurorganisatie samenwerken dan met [de vennootschap 1] Villas. De Exploitant zal inbreuken op deze verplichting door haar leden met alle mogelijke middelen bestrijden.

1.3

Verhuur door de Exploitant zelf, zonder tussenkomst van [de vennootschap 1] Villas, is niet toegestaan. De Exploitant zal inbreuken op deze verplichting door haar leden met alle mogelijke middelen bestrijden.

1.4

De Exploitant is jegens [de vennootschap 1] Villas aansprakelijk voor de voldoening van alle reeds verschenen of toekomstige schade welke voor [de vennootschap 1] Villas mocht voortvloeien uit het niet voldoen aan de verplichtingen/verboden voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst door de Exploitant. Daaronder wordt tevens begrepen de gevolgschade welke uit de niet nakoming voor [de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT