Uitspraak Nº 200.261.418/01. Gerechtshof Amsterdam, 2020-07-21

Datum uitspraak:21 juli 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team 1

zaaknummer : 200.261.418/01

zaak/-rolnummer rechtbank Noord-Holland: C/15/273910 / HA ZA 18-329

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 21 juli 2020

inzake

1 [appellant sub 1] ,

2. [appellante sub 2],

beiden wonend te [woonplaats] , gemeente [gemeente] ,

appellanten,

advocaat: mr. F.A. Sijtsma te Drachten,

tegen:


[X] BOUWBEDRIJF B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,

geïntimeerde,
advocaat: mr. L.T. van Eyck van Heslinga te Alkmaar.

1 Het verloop van het geding in hoger beroep

Appellanten worden hierna gezamenlijk [appellanten] en afzonderlijk [appellant sub 1] en [appellante sub 2] genoemd. Geïntimeerde wordt hierna aangeduid als [X] .

[appellanten] zijn bij dagvaarding van 29 april 2019 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 30 januari 2019, in deze zaak onder bovengenoemd zaak-/rolnummer gewezen tussen (uitsluitend) [appellant sub 1] als eiser en [X] als gedaagde.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven, tevens akte tot vermindering van eis en akte tot voorwaardelijke

wijziging van eis, met producties;

- memorie van antwoord, met producties.

Ten slotte is arrest gevraagd.

[appellanten] hebben geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, hun (in hoger beroep enigszins gewijzigde) vorderingen alsnog zal toewijzen, met beslissing over de proceskosten, met wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten, deskundigenkosten en nakosten.

[X] heeft geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, met beslissing over de proceskosten, met nakosten en wettelijke rente.

[appellanten] hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden.

2 Feiten

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 de feiten vastgesteld die zij bij de beoordeling van de zaak tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen ook het hof als uitgangspunt.

3 Beoordeling
3.1

Het gaat in deze zaak, samengevat en voor zover in hoger beroep van belang, om het volgende.

3.1.1

[appellant sub 1] heeft op of omstreeks 22 augustus 2016 bij schriftelijke overeenkomst opdracht aan [X] verstrekt tot de bouw van een woning, staande en gelegen aan de [adres] .

3.1.2

Op de overeenkomst zijn de door [X] gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing.

3.1.3

De woning is op 1 juni 2017 opgeleverd in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Vereniging Eigen Huis. Van de oplevering is een door partijen ondertekend rapport opgemaakt.

3.1.4

[appellant sub 1] heeft de volledige aanneemsom betaald.

3.1.5

De advocaat van [appellant sub 1] heeft [X] op 25 augustus 2017 een sommatie gezonden die – voor zover hier relevant – als volgt luidt:

"( ...) de punten die toen gemeld op de opleveringsrapportage zijn, zijn nog immer nog niet door u verholpen. Er wordt slechts ad hoc gewerkt, hetgeen cliënten bijzonder veel tijd kost om telkens aanwezig te zijn. In uw algemene voorwaarden staat echter dat deze punten binnen 30 dagen na de oplevering zullen worden opgelost. (...)

Het betreft de punten genoemd in het bijgaande proces-verbaal van oplevering (./.), waarachter nog geen vinkje staat.

Tevens zijn er na de oplevering nog de volgende verborgen gebreken geconstateerd:

(...).

In het bijzonder ten aanzien van punt 4 op het pv van oplevering, de wanden op de eerste verdieping, alsmede het 1e punt van de verborgen gebreken, blijkt in de praktijk dat de woning niet voldoet aan de geluidsnormen. (...) en ik sommeer u binnen twee weken na dagtekening dezer brief met een herstelplan te komen. Mocht herstel van dit punt (of één van de andere punten) niet mogelijk zijn, dan behouden cliënten zich uitdrukkelijk het recht op schadevergoeding voor.

Ik verzoek en voor zover sommeer u de genoemde punten binnen 14 dagen na heden definitief (...) op te lossen. Laat u zulks na, dan behouden cliënten zich het recht voor om deze punten door een derde te laten herstellen en de kosten daarvan op u te gaan verhalen. "

3.1.6

[X] heeft bij e-mail van 13 september 2017 als volgt gereageerd:

"(…) Wij hebben onderstaande mail ontvangen, en willen graag z.s.m. deze punten in goede orde oplossen.

Wij zijn deze hele week al bezig om contact te krijgen met Fam. [appellant sub 1] , zowel per mail als telefoon maar niemand reageert. (...)"

3.1.7

Bij e-mail van 25 september 2017 is van de zijde van [appellant sub 1] als volgt gereageerd:

"( ...) Omdat u niet tijdig heeft gereageerd (want niet uiterlijk 8 september jl. op de brief van 25 augustus 2017) en zelfs niet met een herstelplan bent gekomen, bent u in verzuim geraakt.(...)

Cliënten ontbinden de overeenkomst derhalve partieel en zullen een deskundige gaan raadplegen (...)."

3.1.8

Op 25 oktober 2017 heeft [appellant sub 1] opdracht gegeven aan Dekra Experts (hierna: Dekra). Dekra heeft op 5 december 2017 een rapport afgegeven. Dit rapport luidt, voor zover relevant, als volgt:

"Beantwoording vragen

(...)

3. Kunt u daarbij in het bijzonder aandacht besteden aan de klacht dat de geluidsisolatie niet goed uitgevoerd is? Is het nodig en/of mogelijk om alsnog deugdelijke isolatie aan te brengen en zo ja, hoe lang schat u de tijd die nodig is om deze werkzaamheden uil te voeren. Is dan verblijf elders noodzakelijk?

Antwoord:

In de contractstukken staat omschreven dat betreffende lichte scheidingswanden dienen te worden uitgevoerd als 70mm dikke Gibo-wanden (gipsblokken).

Betreffende wanden zijn daadwerkelijk uitgevoerd met 70mm dikke gipsblokken.

Er dient echter ook voldaan te worden aan het bouwbesluit 2012.

Het Bouwbesluit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT