Uitspraak Nº 200.271.755/01. Gerechtshof Den Haag, 2020-07-21

Datum uitspraak:21 juli 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof Den Haag
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.271.755/01

Zaaknummer rechtbank : C/10/570649 / KG ZA 19-262

arrest van 21 juli 2020

inzake

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] (gemeente [gemeente] ),

appellant,

hierna te noemen: [appellant] ,

advocaat: mr. B.J. van Egmond te Rotterdam,

tegen

1. de maatschap

[maatschap 1] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2. de maatschap

[maatschap 2] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

geïntimeerden,

hierna gezamenlijk te noemen: [geïntimeerde] ,

advocaat: mr. R. van Biezen te Den Haag.

Het geding

Bij exploot van 7 augustus 2019 is [appellant] in hoger beroep gekomen van een door de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam, team handel en haven tussen partijen gewezen vonnis in kort geding van 16 juli 2019 (hierna: het bestreden vonnis). Bij memorie van grieven (met producties) heeft [appellant] negen grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord (met producties) heeft [geïntimeerde] de grieven bestreden.

Op 6 juli 2020 hebben partijen hun zaak doen bepleiten. Van de pleitzitting is proces-verbaal opgemaakt.

Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd en arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De feiten die de voorzieningenrechter in het bestreden vonnis sub 2. tot uitgangspunt heeft genomen zijn door partijen niet bestreden, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.

2. Met inachtneming van hetgeen verder in hoger beroep aannemelijk is geworden gaat in deze zaak om het volgende.

2.1

[appellant] was (indirect) bestuurder en enig aanhouder van Behouden Huis B.V. (verder: Behouden Huis), een vennootschap die zich bezighield met belastingadvies.

2.2

In 1999 hebben Behouden Huis, Hassel Holding B.V. (verder te noemen: Hassel), […] B.V. (verder: De Diemsche Beuck), Locotax B.V., Mocomar B.V. (verder te noemen: Mocomar), Behouden Huis, Exoc Belastingadviesgroep B.V. en de heer [naam 1] maatschapsovereenkomsten ondertekend met betrekking tot de maatschap [maatschap 1] , alsmede de maatschap [maatschap 2] (de maatschappen die gebruik maken van deze namen worden hierna ook wel tezamen aangeduid als de Maatschappen 1999). De overeenkomsten werken terug tot 1 januari 1994. Behouden Huis is per 1 januari 1998 tot de maatschappen toegetreden.

2.3

In 2001 heeft Behouden Huis de maatschapsovereenkomsten opgezegd. In de periode na het uittreden van Behouden Huis is een verschil van mening ontstaan tussen de Maatschappen 1999 en Behouden Huis over de bedragen die de Maatschappen 1999 in verband met de uittreding aan Behouden Huis zouden moeten voldoen. Behouden Huis heeft medio 2001 een kort geding aangespannen, waarna partijen nader overleg hebben gepleegd. Dit heeft geleid tot een vaststellingsovereenkomst. De Maatschappen 1999 zouden als voorlopige regeling aan Behouden Huis een bedrag betalen, vooruitlopend op overeenstemming over een definitieve regeling. In de vaststellingsovereenkomst was opgenomen dat de Maatschappen 1999 eventueel teveel betaalde bedragen als onverschuldigd betaald van Behouden Huis zou mogen terugvorderen. De Maatschappen 1999 hebben betalingen gedaan aan Behouden Huis conform de vaststellingsovereenkomst.

2.4

In januari 2003 hebben Vrijheid Appeldoorn B.V. (verder: Vrijheid Apeldoorn), De Diemsche Beuck, Barracuda IJsselstein B.V. (verder: Barracuda), M'Dad B.V. (verder: M'Dad), en Loro Viking B.V. i.o. (verder: Loro Viking) maatschapsovereenkomsten ondertekend met betrekking tot de maatschap [maatschap 3] , alsmede de maatschap [maatschap 2] (de maatschappen die gebruik maken van deze namen worden hierna tezamen ook aangeduid als de Maatschappen 2003).

2.5

De Maatschappen 1999 zijn medio 2003 een bodemprocedure gestart tegen Behouden Huis, tot terugbetaling van de door haar teveel aan Behouden Huis betaalde bedragen, vermeerderd met rente.

2.6

Op 10 mei 2006 is Behouden Huis failliet verklaard.

2.7

Bij vonnis van 9 juli 2008 heeft rechtbank Zutphen Behouden Huis veroordeeld tot terugbetaling van een bedrag van € 877.465,74. Dit vonnis is onherroepelijk geworden. Als gevolg van het faillissement van Behouden Huis bleef de vordering onbetaald.

2.8

De Maatschappen 1999, Hassel, […] Holding B.V. (verder: [B] ), [A] (verder: [A] ) en Barracuda hebben op 1 september 2009 [appellant] gedagvaard voor de rechtbank te ’s-Gravenhage en hem aangesproken op basis van

1) bestuurdersaansprakelijkheid (de Maatschappen 1999, Hassel en Barracuda) en

2) ongerechtvaardigde verrijking (Hassel, [B] en [A] ).

2.9

In het tussenvonnis van 8 december 2010 (ECLI:NL:RBSGR:2010:BO8201) is onder het kopje "de feiten" onder meer vermeld:

"2.1. Behouden Huis B.V. (hierna: Behouden Huis) heeft tot en met 31 december 2000 deel uitgemaakt van de maatschappen [geïntimeerde] en [maatschap 2] (hierna: de maatschappen). Op 1 januari 2001 hebben ook de volgende maten deel uitgemaakt van de maatschappen: Hassel, Barracuda, M'Dad B.V. en […] B.V.

M'Dad B.V. is uitgetreden op 31 december 2005 en […] B.V. op 31 december 2007, waarna als maten van de maatschappen Hassel en Barracuda zijn overgebleven.

[B] en [A] zijn gelieerd aan Hassel."

2.10

Bij eindvonnis van 11 mei 2011 (ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ6117, verder: het Vonnis) heeft de rechtbank de vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid toegewezen tot een bedrag van € 195.328,44, vermeerderd met rente. De vordering uit ongerechtvaardigde verrijking werd afgewezen.

2.11

Ter zake van de onder 2.9 genoemde vorderingen zijn in 2009 en 2011 conservatoire derdenbeslagen gelegd, die na betekening van het Vonnis executoriaal zijn geworden.

2.12

[appellant] heeft tegen het Vonnis hoger beroep ingesteld.

2.13

Bij arrest van 12 februari 2013 (ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1158, verder: het Arrest) heeft dit hof het Vonnis vernietigd en [appellant] veroordeeld ter zake van bestuurdersaansprakelijkheid tot betaling aan de Maatschappen 1999, Hassel, [B] , [A] en Barracuda van een bedrag van € 141.411,98, vermeerderd met rente. De vordering uit ongerechtvaardigde verrijking werd afgewezen.

2.14

Op 20 maart 2013 is op naam van de Maatschappen 1999, Hassel, [B] , [A] en Barracuda ten laste van [appellant] executoriaal derdenbeslag gelegd onder

- Stichting Pensioenfonds Ernst & Young

- Nationale-Nederlanden Levensverzekeringen Maatschappij N.V. (ING Life Insurance)

- Coöperatieve Rabobank Krimpenerwaard U.A.

- Moodbox B.V.

- ING Bank B.V.

- ABN AMRO Bank B.V. en

- [naam 2] .

2.15

Op 2 april 2013 is Barracuda failliet verklaard.

2.16

Bij beslissing ex artikel 31 Rv van 23 april 2013 heeft het hof het dictum van het Arrest verbeterd in die zin dat de veroordeling tot betaling alleen is toegewezen aan de Maatschappen 1999 en Hassel. Het hof overwoog daartoe:

"2. Het hof heeft kennis genomen van het verzoek van partij [appellant] bij brief van 20 februari 2013 om een kennelijke fout in dit arrest te verbeteren. Daartoe wordt aangevoerd dat het toegewezen bedrag in het dictum ten onrechte is toegekend aan [A] c.s., terwijl het had moeten worden toegekend aan (slechts) de Maatschap en Hassel.

3. [A] c.s. zijn in de gelegenheid gesteld op dit verzoek te reageren. Bij brief van 7 maart 2013 (…) heeft mr Haas namens de Maatschap, Hassel, [B] en [A] te kennen gegeven dat zijn cliënten zich refereren aan het oordeel van het hof. Partij Barracuda heeft bij brief van 22 maart 2013 (…) verzocht om het verzoek van [appellant] af te wijzen. Volgens Barracuda verbindt de advocaat van [appellant] ten onrechte conclusies aan het feit dat de advocaat van Barracuda zich heeft onttrokken.

4. Het hof zal het verzoek tot verbetering van de kennelijke verschrijving toewijzen en overweegt daartoe als volgt. Het in het dictum van het arrest van 12 februari 2013 aan [A] c.s. toegewezen bedrag was immers niet gevorderd door genoemde zes geïntimeerden (...), maar slechts door de geïntimeerden 1 tot en met 3 (de Maatschap en Hassel). Aangezien het hof niet méér mag toewijzen dan gevorderd, dient deze kennelijke vergissing te worden hersteld, zoals verzocht. De omstandigheid dat de advocaat van Barracuda zich in de loop van de procedure heeft onttrokken en dat partij Barracuda op dit moment geen advocaat heeft, heeft daar niets mee te maken."

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT