Uitspraak Nº 200.274.309_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-04-30

Datum uitspraak:30 april 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak : 30 april 2020

Zaaknummer : 200.274.309/01

Zaaknummer 1e aanleg : C/01/354309 / JE RK 20-13

in de zaak in hoger beroep van:

[de vader] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: mr. F. Putmans-de Kok,

tegen

Stichting Jeugdbescherming regio Amsterdam,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

tevens handelend onder de naam Jeugd Veilig Verder,

kantoorhoudende te [kantoorplaats] ,

verweerster,

hierna te noemen: de gecertificeerde instelling en/of de GI.

Deze zaak gaat over [minderjarige] (hierna: [minderjarige] ), geboren op [geboortedatum] 2017 te [geboorteplaats] .

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

- [de moeder] (hierna te noemen: de moeder).

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

regio Zuidoost Nederland, locatie [locatie] ,

hierna te noemen: de raad.

1 Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 4 februari 2020.

2 Het geding in hoger beroep
2.1.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 19 februari 2020, heeft de vader verzocht, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voormelde beschikking te vernietigen en opnieuw rechtdoende het inleidend verzoek van de GI af te wijzen.

2.2.

Bij verweerschrift met producties, ingekomen ter griffie op 17 maart 2020, heeft de GI verzocht het door de vader ingestelde hoger beroep niet ontvankelijk te verklaren, dan wel af te wijzen en de bestreden beschikking te bekrachtigen.

2.3.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 7 april 2020. Bij die gelegenheid zijn door middel van verbinding met videobeeld/door middel van telefonische beeldverbinding gehoord:

- de vader, bijgestaan door mr. Putmans-de Kok;

- de GI, vertegenwoordigd door mevrouw [vertegenwoordiger van de GI] ;

- de moeder.

De raad is niet tijdens de mondelinge behandeling verschenen.

2.4.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

  • -

    het proces-verbaal van de mondelinge behandeling in eerste aanleg op 29 januari 2020;

  • -

    het faxbericht met bijlagen van de GI d.d. 3 april 2020.

Met toestemming van het hof is na de mondelinge behandeling op 17 april 2020 van de zijde van de vader ingekomen de beschikking verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging tot uithuisplaatsing van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT