Uitspraak Nº 200.277.541_01 H. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-07-30

Datum uitspraak:30 juli 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team Handelsrecht

zaaknummer 200.277.541/01

arrest van 30 juli 2020 strekkende tot VERBETERING in de zin van artikel 31 Rv van het arrest, gewezen op 25 juni 2020

in de procedure in hoger beroep die bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch aanhangig is geweest ten aanzien van:

[appellant]

en

[appellante] ,

beiden wonende te [woonplaats] ,

appellanten,

hierna te noemen: [appellanten c.s.] ,

advocaat: mr. M.J. Noteboom te Gorinchem.

1. Het hof heeft ambtshalve opgemerkt dat in genoemd arrest in de kop/aanhef als uitspraakdatum abusievelijk staat vermeld “18 juni 2020”. De daadwerkelijke uitspraakdatum was 25 juni 2020, zoals onder het dictum correct staat vermeld.

Bij brief van 7 juli 2020 heeft de griffier van het hof aan mr. M.J. Noteboom, advocaat van [appellanten c.s.] , alsook aan de bewindvoerder [bewindvoerder] laten weten dat het arrest van het hof genoemde kennelijke fout bevat en dat het hof voornemens is deze fout in aanmerking te laten komen voor een ambtshalve verbetering uit hoofde van artikel 31 lid 1 Rv.

Bij genoemde brief is zowel mr. Noteboom als de bewindvoerder tevens in de gelegenheid gesteld zijn mening over dit voornemen uiterlijk 15 juli 2020 aan het hof kenbaar te maken. Noch mr. Noteboom noch de bewindvoerder heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Het hof is van oordeel dat vaststaat dat sprake is van een kennelijke fout in de kop/aanhef van het arrest en dat de aldaar genoemde onjuiste uitspraakdatum van 18 juni 2020 dient te worden gewijzigd in 25 juni 2020.

2. Bij het vervaardigen van dit herstelarrest heeft het hof vervolgens ambtshalve opgemerkt dat in het arrest van 25 juni 2020 in de onderdelen 1 en 3.1.5. abusievelijk wordt verwezen naar “de rechtbank Oost (-) Brabant” terwijl het rectificatievonnis is gewezen door de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het hof heeft er voor gekozen ten aanzien van deze zeer evidente doch evenzeer storende fout niet nogmaals partijen aan te schrijven, maar deze fouten aanstonds te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT