Uitspraak Nº 200.279.029_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-07-30

Datum uitspraak:30 juli 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak : 30 juli 2020

Zaaknummer : 200.279.029/01

Zaaknummers 1e aanleg : C/01/355260 / JE RK 20-197 en C/357276 / JE RK 20-521

in de zaak in hoger beroep van:

[de vader] ,

hierna te noemen: de vader,

en

[de stiefmoeder] ,

hierna te noemen: de stiefmoeder,

wonende te [woonplaats] ,

appellanten,

advocaat: mr. A.H.A.C. Waals,

tegen

Stichting Jeugdbescherming Brabant,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

locatie [locatie] ,

verweerster,

hierna te noemen: de Gecertificeerde Instelling (de GI).

Deze zaak gaat over:

  • -

    [minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] 2008 te [geboorteplaats] ;

  • -

    [minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum] 2012 te [geboorteplaats] .

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de moeder.

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

regio Zuidoost Nederland, locatie [locatie] ,

hierna te noemen: de raad.

1 Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikkingen van de rechtbank Oost-Brabant van 6 maart 2020 en 29 april 2020, gegeven onder de hierboven genoemde respectieve zaaknummers.

2 Het geding in hoger beroep
2.1.

Bij beroepschrift van 3 juni 2020, met producties, ingekomen ter griffie op 4 juni 2020, hebben de vader en de stiefmoeder verzocht de beschikking van 6 maart 2020 te vernietigen en voorts de beschikking van 29 april 2020 te vernietigen voor zover het de verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] betreft gedurende dag en nacht bij de moeder, zijnde de andere ouder met het gezag, en opnieuw rechtdoende te bepalen dat de verzoeken van de GI tot machtiging, respectievelijk verlenging van de uithuisplaatsing van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] alsnog wordt afgewezen.

2.2.

Bij verweerschrift van 2 juli 2020, met bijlagen, ingekomen op 7 juli 2020, heeft de GI verzocht de bestreden beschikkingen te bekrachtigen.

2.3.

Het hof heeft voorts kennis genomen van:

- het V6-formulier van 30 juni 2020, met bijlagen, van de advocaat van de vader en de stiefmoeder.

2.4.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 9 juli 2020. Bij die gelegenheid zijn gehoord:

- de vader en de stiefmoeder, bijgestaan door hun advocaat;

- de moeder;

- de GI, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de GI 1] en [vertegenwoordiger van de GI 2] .

2.4.1.

De raad is, met kennisgeving vooraf, niet tijdens de mondelinge behandeling verschenen.

2.5.

De advocaat van de vader en de stiefmoeder heeft bezwaar gemaakt tegen toelating van het verweerschrift met bijlagen van de GI, in verband met de late toezending. Na een schorsing voor beraad heeft het hof besloten enkel het verweerschrift, derhalve zonder de bijlagen, toe te laten tot de procedure, nu deze bijlagen niet snel te doorgronden zijn en gelet op de datering daarvan tijdig, te weten uiterlijk tien dagen voor de zitting, toegezonden hadden kunnen worden.

2.6.

Op 22 juli 2020, dus geruime tijd na de mondelinge behandeling, is binnengekomen de brief van mr. Waals gedateerd 12 juni 2020. Deze brief laat het hof buiten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT