Uitspraak Nº 200.291.625_02. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2022-10-25

CourtGerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHSHE:2022:3687
Date25 Octubre 2022
Docket Number200.291.625_02
GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team Handelsrecht

zaaknummer 200.291.625/02

arrest van 25 oktober 2022

in de zaak van

ALEF ITALIA S.R.L.S.,

gevestigd te [vestigingsplaats], Italië,

appellante,

hierna aan te duiden als: Alef,

advocaat: mr. R.H.M. Bus te Buren,

tegen

SEMTEX B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

geïntimeerde,

hierna aan te duiden als: Semtex,

advocaat: mr. C.A.D. Oomes te Son en Breugel,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 11 mei 2021.

1 Het verdere verloop van de procedure
1.1.

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het proces-verbaal van mondelinge behandeling

 • -

  de memorie van antwoord met één productie.

1.2.

Vervolgens hebben partijen ieder op een verschillende datum de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

2 De beoordeling

De vaststaande feiten

2.1

Semtex is een Nederlandse vennootschap die kinderkleding produceert en verkoopt.

2.2

Alef is vanaf 1 juni 2015 opgetreden als handelsagent in Italië voor Semtex om daar een klantennetwerk op te bouwen en haar kleding te verkopen.

2.3

Op 1 juni 2015 hebben partijen daartoe een agentuurovereenkomst voor bepaalde tijd

gesloten (1 juni 2015 - 14 december 2018). Op de agentuurovereenkomst is Nederlands

recht van toepassing verklaard.

2.4

In deze overeenkomst staat onder meer het volgende opgenomen :

“Article 3 Tasks and Authority of the Representative, Showroom

The Representative shall broker commercial transactions for the Company in accordance with the Company's prescribed terms and condition. Offers shall always be non-binding. The Representative shall submit any received orders to the Company without delay.

The Representative may not conduct business on its own account with Company merchandise without the prior written consent of the Company. This prohibition shall not apply for the acquisition of the range of samples pursuant to Article 10 paragraph 5 of this Agreement. Violating this prohibition shall constitute valid reason for immediate termination of the Agency Agreement by the Company. Furthermore, the Representative shall not receive any commission in accordance with Article 12 of this Agreement, for merchandise procured in its own name.”

2.5

Op 14 augustus 2017 is de agentuurovereenkomst door Semtex om dringende redenen per direct beëindigd op grond van artikel 7:439 BW.

Eerste aanleg

2.6

Semtex heeft in eerste aanleg, samengevat en na vermindering van eis, gevorderd om Alef te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 326.770,64 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 15 augustus 2017 en met veroordeling van Alef in de proceskosten. Grondslag voor deze vordering vormt:

a. de door haar teveel aan Alef betaalde voorschotten op de commissievergoeding (€ 3.614,29);

b. de door Alef verzonden facturen aan Alef Fashion & Luxury Ltd (hierna ook AFL genoemd) ad € 18.895,48;

c. de door Alef gekochte samples (Winter16, Winter17, Winter17 Rochetti, Winter17 Spanje, Winter17 Flash en Summer18 jackets) een bedrag ad € 92.718,14;

d. de door Alef te betalen vervoerskosten S17 (50%) ad € 1.599,46;

e. de goederen die Alef zonder toestemming aan de firma Manai leverde

en hiervoor een bedrag ad € 54.258,00 ontving;

f. de door Alef 'gekaapte' bedragen van de klanten van Semtex die Alef op

eigen rekening ontving: € 50.635,00.

Alef heeft van Semtex nog te ontvangen:

commissie tot 21 augustus 2017 ad: € 25.147,42 (na aftrek van € 25.500,--

dat door Semtex als voorschot op die commissie was betaald).

Per saldo komt dat neer op: € 196.572,95 (nadien vanwege nog ontvangen inkomsten ad € 23.926,87 bijgesteld tot € 172.636,08).

Dit laatste bedrag dient nog te worden vermeerderd met € 154.124,56 vanwege zogenoemd margeverlies door onrechtmatig handelen van Alef tijdens de agentuurovereenkomst (‘fake-orders, terugname onverkochte goederen e.d.).

2.7

Nadat de kantonrechter de oorspronkelijke vordering van € 350.697,51 bij verstek had toegewezen is Alef in verzet gekomen, heeft de vorderingen van Semtex betwist en harerzijds een reconventionele vordering ingediend vanwege (samengevat):

- achterstallige provisie ad € 178.276,50 exclusief BTW, met wettelijke handelsrente

- gefixeerde schadevergoeding ad € 75.000,=, met wettelijke rente;

- klantenvergoeding ad € 325.000,= met wettelijke rente;

- buitengerechtelijke kosten ad € 6.989,= met wettelijke rente.

Hieraan heeft Alef meer in het bijzonder ten grondslag gelegd dat Semtex de agentuurovereenkomst onregelmatig heeft opgezegd, terwijl zij bovendien nog aanspraak kan maken op achterstallige provisies ook over de periode na de opzegging.

2.7.1

De kantonrechter heeft tussenvonnissen gewezen op 25 februari 2019, 6 juni 2019, 24 oktober 2019, 2 april 2020 en een eindvonnis op 24 december 2020.

2.7.2

Bij eindvonnis is na vernietiging van het verstekvonnis in conventie opnieuw beslist en is Alef veroordeeld om aan Semtex een bedrag te betalen van € 167.462,37, terwijl in reconventie de vorderingen van Alef zijn afgewezen. Alef is in de proceskosten veroordeeld.

2.7.3

Het in conventie toegewezen bedrag ad € 167.462,37 is als volgt opgebouwd:

 • -

  € 3.614,29 als teveel betaalde provisie over de periodes W15, S16 en W16

 • -

  € 18.895,48 wegens nota’s aan AFL

 • -

  € 92.718,14 aan samples

 • -

  € 1.599,46 aan transportkosten

 • -

  € 50.635,00 wegens gekaapte bedragen.

De kantonrechter had daartoe in het tussenvonnis van 2 april 2020 kort samengevat reeds overwogen dat:

 • -

  Semtex overzichten heeft verschaft over deze periodes (W15, S16 en W16), dat Alef heeft erkend dat zij van Semtex een volledig overzicht heeft ontvangen en dat Alef niettemin deze vordering onvoldoende heeft betwist,

 • -

  de nota’s van AFL zijn door Alef zelf opgevoerd als door haar nog verschuldigd,

 • -

  de hoogte van het gevorderde bedrag aan samples is niet door Alef betwist , maar wel de verschuldigdheid als zodanig, omdat hiervoor niet behoefde te worden betaald, maar dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT