Uitspraak Nº 200.293.719/01. Gerechtshof Den Haag, 2022-10-25

CourtGerechtshof Den Haag (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHDHA:2022:2049
Date25 Octubre 2022
Docket Number200.293.719/01
GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel recht

Team Handel

Zaaknummer hof : 200.293.719/01

Zaaknummer rechtbank : C/10/583319 / HA ZA 19-927

Arrest van 25 oktober 2022

in de zaak van

[appellant] ,

wonend in [woonplaats],

appellant,

hierna te noemen: [appellant],

advocaat: mr. P.H. de Bruin, kantoorhoudend in Bleiswijk,

tegen:

[geïntimeerde] ,

wonend in [woonplaats],

geïntimeerde,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

advocaat: mr. K. el Joghrafi, kantoorhoudend in Hoogvliet, Rotterdam.

1 De zaak in het kort
1.1

[appellant] stelt dat hij geld heeft geleend aan [geïntimeerde]. Hij stelt ook dat [geïntimeerde] die lening niet heeft afgelost en dat hij daarom recht heeft op de woning van [geïntimeerde]. Dat volgt volgens [appellant] uit een schuldbekentenis die [geïntimeerde] heeft ondertekend. [geïntimeerde] ontkent de stellingen van [appellant].

1.2

Het hof wijst de vordering van [appellant] af. Uit onderzoek blijkt dat de schuldbekentenis waarschijnlijk is gemanipuleerd. De schuldbekentenis levert daarom geen bewijs op. De andere documenten waarop [appellant] een beroep heeft gedaan leveren ook geen bewijs op.

2 Procesverloop in hoger beroep
2.1

Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:

  • -

    de dagvaarding van 9 april 2021, waarmee [appellant] in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 13 januari 2021;

  • -

    het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 19 augustus 2021;

  • -

    de memorie van grieven van [appellant], met bijlagen;

- de memorie van antwoord van [geïntimeerde], met bijlagen.

2.2

Op 12 september 2022 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De advocaten hebben de zaak toen toegelicht, de advocaat van [appellant] aan de hand van pleitaantekeningen die hij heeft overgelegd.

Schorsingsverzoek

2.3

[appellant] heeft voorafgaand aan de mondelinge behandeling van 12 september 2022 een akte met een verzoek tot schorsing (als bedoeld in artikel 225 Rv) aan het hof gestuurd. [geïntimeerde] heeft bezwaar gemaakt tegen dat verzoek en daartoe een akte met een reactie op het schorsingsverzoek verzonden. De rolraadsheer heeft beide akten geweigerd op de grond dat alleen de partij aan wiens zijde zich een schorsingsgrond voordoet, schorsing van de procedure kan vragen.

2.4

[appellant] heeft kort voor de zitting van 12 september 2022 om heroverweging van de onder 2.3 weergegeven beslissing van de rolraadsheer gevraagd. Het hof heeft op de zitting meegedeeld dat daarop nog zal worden beslist.

2.5

Het hof ziet geen aanleiding om terug te komen op de beslissing van de rolraadsheer. Aan de onder 2.3 weergegeven motivering van de rolraadsheer voegt het hof nog toe dat [appellant] niet concreet heeft gemaakt dat de persoonlijke staat van [geïntimeerde] is veranderd. Mr. De Bruin heeft op de zitting desgevraagd verklaard dat er geen sprake is van ondercuratelestelling van [geïntimeerde] en ook niet van onderbewindstelling (zo onderbewindstelling al is aan te merken als een verandering van de persoonlijke staat). Mr. De Bruin heeft ook geen andere persoonlijke verandering van staat genoemd.

De conclusie is dat er geen grond is voor schorsing van de procedure. Naar aanleiding van de suggesties van [appellant] over afwezigheid op zittingen en ontoerekeningsvatbaarheid van [geïntimeerde], merkt het hof nog op dat [geïntimeerde] op de zitting bij het hof aanwezig was en coherent het woord heeft gevoerd.

Het hof zal nu ingaan op de inhoud van de zaak.

3 Feitelijke achtergrond
3.1

[geïntimeerde] is eigenaar van een appartementsrecht aan de [adres] (hierna: de woning).

3.2

[appellant] is gehuwd geweest met de dochter van [geïntimeerde].

3.3

[geïntimeerde] en [appellant] hebben enige jaren in de Verenigde Arabische Emiraten gewoond en gewerkt. [geïntimeerde] dreef daar een onderneming onder de naam [geïntimeerde] Consulting.

3.4

Op 20 augustus 2015 heeft [geïntimeerde], in aanwezigheid van een notaris, aan [appellant] een (in het Arabisch opgestelde en naar het Engels vertaalde) volmacht verstrekt (hierna: de volmacht). De tekst daarvan luidt als volgt:

“Special Power of Attorney

Know all men by these presents that I, the undersigned, [geïntimeerde], Dutch citizen and holder of Emirates ID No. (…). In my capacity as owner of license called ([geïntimeerde] Consulting) which licensed under No. (…) located in Sharjah.

Do hereby appoint and authorize Mr. [appellant], Lebanese National, and holder of ID No.: (…)

To represent me and act on my behalf in entire disposal , full managing and supervising on the above mentioned license , he has the right to attend , sign and represent me absolutely before all official and non-official Departments , including but not limited to (Ministry of (…), he shall be entitled to open and close the accounts, management of existing accounts , to withdraw and deposit, sign and endorse on cheques ) and all authorities that require my presence , the attorney shall be entitled in managing and supervising , concluding the contracts and renewal them , to amend its terms and terminate them , sell and assign of them , sign on the addendum of contracts , adding and withdrawing the partners , amending the legal type of the license , also he is authorized to appoint the workers , employees and fixing their remunerations and dismiss them , and he has all of the respective powers . He shall be entitled to give and receive payables and receivables vouchers , bills and contacts of any type, to sign on any papers , forms or documents for doing any actions to implement the purpose of power of attorney.

I have authorized the aforesaid attorney to file the cases and to pursue and proceed with the same and to carry out the whole litigation procedures , claims , to declare , reconcile , assign , discharge , relinquish and...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT