Uitspraak Nº 200.293.188_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2022-10-25

CourtGerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHSHE:2022:3689
Date25 Octubre 2022
Docket Number200.293.188_01
GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team Handelsrecht

zaaknummer 200.293.188/01

arrest van 25 oktober 2022

in de zaak van

1 [XX] Administraties ,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2. [appellant 2] ,
wonende te [woonplaats] ,

3. [appellante ] ,
wonende te [woonplaats] ,

appellanten,

hierna gezamenlijk aan te duiden als [appellanten] , en ieder voor zich als [XX] , [appellant 2] en [appellante ] ,

advocaat: mr. H.H.T. Beukers te Eindhoven,

tegen

1 [de maatschap] ,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2. [geïntimeerde 2] ,
wonende te [woonplaats] ,

geïntimeerden,

hierna gezamenlijk aan te duiden als [geïntimeerden] , en ieder voor zich als [de maatschap] en [geïntimeerde 2] ,

advocaat: mr. J.L.H. Holthuijsen te Maastricht,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 31 mei 2022 in het hoger beroep van het door de rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond , onder zaaknummer C/03/268320 / HA ZA 19-451 gewezen vonnis van 27 januari 2021.

5 Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenarrest van 31 mei 2022;

 • -

  de akte uitlating na tussenarrest van [geïntimeerden] ;

 • -

  de akte uitlaten n.a.v. arrest van 31 mei 2022 van [appellanten] , met productie 29;

 • -

  de antwoordakte uitlating na tussenarrest van [geïntimeerden] ;

 • -

  de akte uitlaten naar aanleiding van akte van [de maatschap] van 14 juni 2022.

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald.

6 De verdere beoordeling

De beoordeling tot aan het tussenarrest

6.1.

Voor de feiten waarvan in dit hoger beroep wordt uitgegaan, verwijst het hof naar de opsomming daarvan in rov. 3.1 (a) tot en met (i) van het tussenarrest.

6.2.

Voor de vorderingen van partijen in eerste aanleg verwijst het hof naar de weergave daarvan in rov. 3.2.1 van het tussenarrest.

6.3.

Voor de beslissingen van de rechtbank in het vonnis waarvan beroep verwijst het hof naar de samenvatting daarvan in rov. 3.2.2 van het tussenarrest.

6.4.

Het hof zal nu overgaan tot de beoordeling van de grieven van [appellanten] Zoals het hof in het tussenarrest heeft overwogen, heeft daarbij te gelden dat nu de veroordelingen in het dwangsomvonnis van 8 mei 2019 alleen zijn uitgesproken ten laste van de vennootschap onder firma ( [XX] ), ook alleen [XX] dwangsommen verbeurd kan zijn. [appellant 2] en [appellante ] zijn als vennoten van [XX] evenwel krachtens artikel 18 van het Wetboek van Koophandel hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

Sponsorbord

6.5.1.

[geïntimeerden] hebben aangevoerd dat de handelsnaam na 9 mei 2019 door [XX] in het handelsverkeer is gebruikt door de aanwezigheid van een sponsorbord bij voetbalvereniging Veritas. De rechtbank heeft in het vonnis waarvan beroep geoordeeld dat de dwangsom is verbeurd omdat het sponsorbord niet tijdig is verwijderd alsmede de verwijdering daarvan niet is gehandhaafd. Slotsom is dat [appellant 2] c.s. (lees: [appellanten] , hof) € 10.000,-- aan verbeurde dwangsommen zijn verschuldigd, aldus de rechtbank.

6.5.2.

Hiertegen is grief 1 gericht. [appellanten] betogen dat de rechtbank heeft miskend dat het hier gaat om een handelsnaamgebruik van ver vóór het vonnis van 8 mei 2019 en dat [appellanten] volgens een redelijke uitleg niet gehouden waren om handelsnaamuitingen uit het verleden te verwijderen. Daarnaast heeft de rechtbank volgens [appellanten] het beroep op de artikelen 611d Rv, 6:2 en/of 6:248 BW ten onrechte verworpen.

6.5.3.

Het hof stelt voorop bij de beoordeling van deze grief en ook van de andere grieven dat beantwoording van de vraag of [XX] dwangsommen verbeurd heeft, dient plaats te vinden door dat wat ter uitvoering van het veroordelend vonnis is verricht, te toetsen aan de inhoud van de veroordeling, zoals deze door uitleg moet worden vastgesteld. Bij die uitleg dient het doel en de strekking van de veroordeling tot richtsnoer te worden genomen aldus dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel (HR 23 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3085).

Voorts heeft de Hoge Raad ten aanzien van artikel 611d Rv overwogen dat van onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen als bedoeld in deze bepaling sprake is indien zich een situatie voordoet waarin de dwangsom als dwangmiddel – dat wil zeggen: als geldelijke prikkel om nakoming van de veroordeling zoveel mogelijk te verzekeren – haar zin verliest. Dit laatste moet worden aangenomen indien niet of niet tijdig aan de hoofdveroordeling is voldaan, maar het onredelijk zou zijn om meer inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan de veroordeelde heeft betracht. Dit brengt mee dat de rechter uit hoofde van artikel 611d lid 1 Rv dient te onderzoeken of de veroordeelde sinds zijn veroordeling redelijkerwijze al het mogelijke heeft gedaan om aan de hoofdveroordeling te voldoen (HR 13 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1783).

6.5.4.

Naar het oordeel van het hof dient de aanwezigheid van het sponsorbord bij voetbalvereniging Veritas met daarop ‘Administratie- en Belastingadvieskantoor [appellant 2] .’ als gebruik van de handelsnaam worden aangemerkt. Dit betreft immers een reclameuiting van [XX] . Daaraan doet niet af dat, naar [appellanten] stellen, het sponsorbord in een ver verleden is geplaatst en dat de sponsorovereenkomst ten tijde van de veroordeling al was geëindigd. Het hof volgt [appellanten] niet in hun standpunt dat een in het verleden aangebrachte uiting geen gebruik van de handelsnaam in het heden oplevert. Het dwangsomvonnis, waarbij het dictum onder 3.2 dient te worden gelezen in onderling verband en samenhang met de overwegingen in rov. 2.9 van dat vonnis over de verkoop van de handelsnaam, laat geen andere uitleg toe dan dat bestaande...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT