Uitspraak Nº 200.296.933/01. Gerechtshof Den Haag, 2022-10-26

ECLIECLI:NL:GHDHA:2022:2170
Docket Number200.296.933/01
Date26 Octubre 2022
CourtGerechtshof Den Haag (Nederland)
GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.296.933/01

Rekestnummer rechtbank : FA RK 20-1351

Zaaknummer rechtbank : C/09/589655

beschikking van de meervoudige kamer van 26 oktober 2022

inzake

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] (Zwitserland),

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. H.H.M. de Vries-Veringa te Lisse.

Als belanghebbende(n) zijn aangemerkt:

1. de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag,

zetelend te Den Haag,

hierna te noemen: de ambtenaar;

2. [belanghebbende] ,

wonende op een bij het hof bekend adres in Nederland,

nicht van de man,

hierna ook te noemen: de nicht.

1 De zaak en de beschikking in het kort
1.1.

Het gaat in deze zaak over de in Zwitserland uitgesproken adoptie van de nicht door de man. Deze adoptie vond plaats toen de nicht al meerderjarig was. De man wil dat deze adoptie in Nederland erkend en geregistreerd wordt. De rechtbank Den Haag heeft in de beschikking van 1 april 2021 (hierna: de bestreden beschikking) de verzoeken van de man afgewezen.

1.2.

Het hof bekrachtigt in deze beschikking de beslissing van de rechtbank en wijst de verzoeken van de man af. Het hof legt verderop in de beschikking uit hoe het tot deze beslissing is gekomen. Het hof geeft hierna eerst een beschrijving van het verloop van de procedure tot nu toe en van hetgeen in hoger beroep in geschil is.

2 Het geding in hoger beroep
2.1

De man is op 29 juni 2021 in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking.

2.2

De ambtenaar heeft op 19 augustus 2021 een verweerschrift ingediend.

2.3

De man heeft op 1 november 2021 een aanvullend verzoek ingediend.

2.4

De ambtenaar heeft op 17 november 2021 een verweerschrift op het aanvullend verzoek ingediend.

2.5

De zaak is op 15 juni 2022 mondeling behandeld. Ter zitting waren aanwezig:

- de man, bijgestaan door zijn advocaat;

- namens de ambtenaar van de burgerlijke stand [naam 1] en [naam 2] ;

- de nicht.

2.6

De advocaat van de man heeft ter zitting een pleitnota overgelegd.

3 De feiten
3.1

Het hof gaat uit van dezelfde feiten als de rechtbank in de bestreden beschikking. Daartegen is in hoger beroep niet opgekomen. Onder meer staat het volgende vast.

3.2

De nicht is geboren op [geboortedatum] 1981 te [plaats 1] , Zwitserland. Zij is een dochter van een zus van de man.

3.3

De nicht woont sinds 1985 in Nederland. De man woont sinds 2014 in Zwitserland.

3.4

De nicht en de man hebben beiden de Nederlandse nationaliteit.

3.5

De man is in Zwitserland in 2017 een procedure gestart om de nicht te adopteren.

3.6

Op 26 april 2019 heeft het `Departement Volkswirtschaft und Inneres' van het kanton Aargau, Zwitserland, de adoptie van de nicht door de man uitgesproken. Die uitspraak is op 3 mei 2019 in kracht van gewijsde gegaan. Dit betekent dat de uitspraak op die datum onherroepelijk is geworden.

3.7

Bij brief van 30 januari 2020 heeft de ambtenaar geweigerd om de adoptie te verwerken in de registers van de burgerlijke stand.

4 De omvang van het geschil
4.1

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank de verzoeken van de man, die kort gezegd neerkomen op inschrijving van de geboorteakte van de nicht in de registers van de burgerlijke stand en een verklaring voor recht dat de Zwitserse adoptiebeslissing in Nederland kan worden geregistreerd, afgewezen.

4.2

De man verzoekt – kort samengevat – de bestreden beschikking te vernietigen en opnieuw beschikkende, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

primair:

a. te gelasten de inschrijving in het register van de gemeente Den Haag van de Zwitserse geboorteakte van de nicht, waarvan een fotokopie aan de beschikking wordt gehecht;

b. voor recht te verklaren dat de uitspraak van het Kanton Aargau, departement Volkswirtschaft und Inneres, van 26 april 2019 vatbaar is voor opneming in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag, zodat de adoptie van de nicht geregistreerd wordt, niet alleen als latere vermelding aan de geboorteakte van de nicht maar ook als latere vermelding in de basisregistratie van [appellant] bekend bij het Register Niet Ingezetene;

subsidiair:

c. de adoptie uit te spreken van de nicht door hem.

4.3

Bij aanvullend verzoekschrift in hoger beroep verzoekt de man de geboortegegevens van de nicht vast te stellen, met als ouders [naam moeder] en [naam vader] , en aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag te gelasten deze akte in te schrijven. Voor het overige handhaaft de man zijn verzoeken in hoger beroep.

4.4

De ambtenaar voert verweer, dat hierna zal worden besproken.

4.5

Het hof acht de vermeerdering van het verzoek in hoger beroep (als hiervoor geformuleerd in 4.2 onder c en 4.3) toelaatbaar. Geen van de belanghebbenden heeft zich tegen de vermeerdering verzet. Gelet op de connexiteit tussen de verzoeken en het gegeven dat de verzoeken op een zodanig tijdstip in de procedure zijn vermeerderd dat daartegen verweer gevoerd kon worden, is het hof van oordeel dat dit geen strijd met de goede procesorde oplevert.

5 De motivering van de beslissing

Bevoegdheid van de Nederlandse rechter

5.1.

De zaak heeft een internationaal karakter omdat de man in het buitenland woont en het om een buitenlandse adoptiebeslissing gaat. Artikel 3 aanhef en onder a van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bepaalt dat in zaken die bij verzoekschrift moeten worden ingeleid, de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft als de verzoeker of een van de in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden in Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft. Aan die voorwaarde is voldaan. De nicht is in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT