Uitspraak Nº 200.297.133/03. Gerechtshof Amsterdam, 2022-10-27

ECLIECLI:NL:GHAMS:2022:3062
Docket Number200.297.133/03
Date27 Octubre 2022
CourtGerechtshof Amsterdam (Nederland)

GERECHTSHOF AMSTERDAM

zaaknummer : 200.297.133/03

parketnummer hoofdzaak : 23-001731-21

beslissing van de wrakingskamer van 27 oktober 2022

inzake het op 18 oktober 2022 gedane wrakingsverzoek van

[naam] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

thans gedetineerd in Penitentiaire Inrichting [plaats] , HvB locatie [locatie] ,

hierna: de verzoeker.

1 Het geding
1.1

Het verzoek tot wraking is gedaan op met gesloten deuren gehouden terechtzitting van de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam van 18 oktober 2022. Die zitting had betrekking op een vordering van de advocaat-generaal ex artikel 66a van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv), strekkende tot gevangenneming, in de strafzaak met parketnummer 23-001731-21 (hierna: de hoofdzaak). Het verzoek strekt tot wraking van mr. N.A. Schimmel, mr. T. de Bont en mr. M. van der Horst (hierna: de raadsheren).

1.2

De raadsheren hebben schriftelijk laten weten dat zij niet berusten in de wraking.

1.3

De mondelinge behandeling van dit wrakingsverzoek heeft plaatsgevonden op 27 oktober 2022. De verzoeker was daarbij niet aanwezig. Zijn raadsman, mr. M. Rasterhoff, was wel aanwezig. Ook was aanwezig mr. R.C. Tdlohreg, advocaat-generaal bij het gerechtshof Amsterdam.

De raadsheren zijn – zoals op voorhand aangekondigd – niet verschenen.

2 De feiten en het procesverloop
2.1

De hoofdzaak betreft het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 9 juni 2021 in de zaak met parketnummer 13/107114-20 (in hoger beroep 23-001731-21).

2.2

Het onderzoek ter terechtzitting in de hoofdzaak met nummer 23-001731-21 is in hoger beroep op 13 juli 2021 aangevangen met een pro forma behandeling. Tijdens die pro forma zitting heeft de verzoeker de voorzitter, mr. N.A. Schimmel, gewraakt. Het eerste wrakingsverzoek is op 29 oktober 2021 afgewezen.

2.3

In dezelfde hoofdzaak hebben, voorafgaand aan de behandeling van het eerste wrakingsverzoek, op 5 oktober 2021 en 28 december 2021 pro forma zittingen plaatsgevonden. Daarna is de inhoudelijke behandeling aangevangen op 3 februari 2022. Op de zitting van 3 februari 2022 heeft de verzoeker de raadsheren, mrs. A.M.P. Geelhoed, A.M. Kengen en H. Sytema, gewraakt. De planning van de behandeling van dit tweede wrakingsverzoek werd vertraagd omdat de verzoeker niet (meer) werd bijgestaan door een advocaat. De wrakingskamer heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT