Uitspraak Nº 200.298.851/01. Gerechtshof Den Haag, 2022-10-25

ECLIECLI:NL:GHDHA:2022:2047
Docket Number200.298.851/01
Date25 Octubre 2022
CourtGerechtshof Den Haag (Nederland)
GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel Recht

Team Handel

Zaaknummer hof : 200.298.851/01

Zaaknummer rechtbank : C/01/367896/ HA ZA 21-114

Arrest van 25 oktober 2022

in de zaak van

1 [eiser 1],

2. [eiser 2],

wonend in [woonplaats],

eisers,

advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

Heijmans Vastgoed B.V.,

gevestigd in Rosmalen,

gedaagde,

advocaat: mr. P. Koeslag te Schijndel.

Het hof zal partijen hierna noemen: [eisers] en Heijmans.

1 De zaak in het kort
1.1

Deze zaak gaat over de vraag of een uitspraak van de Geschillencommissie Garantiewoningen moet worden vernietigd. [eisers] vindt dat dit moet omdat de uitspraak volgens hem niet (goed) is gemotiveerd en in strijd is met de openbare orde. Het hof verwerpt dat betoog en wijst de vorderingen af.

2 Procesverloop
2.1

Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:

 • -

  de dagvaarding van 25 januari 2021 van [eisers] waarbij Heijmans is gedagvaard voor de rechtbank Oost-Brabant (hierna: de rechtbank);

 • -

  de akte overleggen producties, met producties, van [eisers];

 • -

  de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid van Heijmans;

 • -

  de conclusie van antwoord in het incident, met producties, van [eisers];

 • -

  het vonnis in incident van 7 juli 2021 van de rechtbank, waarbij de zaak op grond van artikel 73 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (hierna: Rv) is verwezen naar dit hof;

 • -

  het exploot van oproeping van 28 juli 2021 van [eisers] ten behoeve van de hervatting van de procedure ten overstaan van dit hof;

 • -

  de akte inbreng procesdossier, met producties, van [eisers];

 • -

  de memorie van antwoord, met producties, van Heijmans;

 • -

  de conclusie van repliek van [eisers];

 • -

  de memorie van dupliek van Heijmans.

3 Feitelijke achtergrond
3.1

In april 2005 heeft Ketelaar een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten ten behoeve van de bouw van zijn woning (hierna: de overeenkomst). De overeenkomst is gesloten met een rechtsvoorganger van Heijmans, VOF Vreeswijk-Noord (hierna: Heijmans).

3.2

In de overeenkomst staat onder meer dat Heijmans een garantie op de woning verstrekt als bedoeld in de garantie- en waarborgregeling van de Stichting Garantie-Instituut Woningbouw (hierna de GIW Garantie- en Waarborgregeling). In de overeenkomst staat ook dat geschillen met betrekking tot de GIW Garantie- en Waarborgregeling worden beslecht op de wijze die is bepaald in die regeling.

3.3

De woning is opgeleverd op 30 september 2005.

3.4

[eisers] heeft in september 2010 een klacht ingediend bij Heijmans ten aanzien van een aantal raamkozijnen van de woning. Heijmans heeft de klacht bij brief van 23 september 2010 afgewezen omdat deze volgens haar betrekking had op schilderwerk en de garantie daarvoor was verstreken.

3.5

Op 17 november 2015 heeft [eisers] een reparatie laten uitvoeren door de firma KSN (Kozijn Service Nederland). KSN heeft toen houtrot in de kozijnen geconstateerd en daarover een rapport uitgebracht. [eisers] heeft Heijmans hierover geïnformeerd en haar gevraagd om informatie ten behoeve van het bestellen van nieuwe onderdelen. Heijmans heeft [eisers] toen verwezen naar de leverancier van de ramen.

3.6

[eisers] heeft daarna onderzoek laten verrichten door een houtexpert. Die houtexpert heeft op 27 maart 2018 rapport uitgebracht. Daarin staat onder meer dat de gevel van de woning niet deugdelijk is gemonteerd, dat de eerder gemelde problemen met het verfoppervlak hierdoor zijn veroorzaakt en dat er sprake is van een structureel probleem.

3.7

[eisers] heeft het rapport van de houtexpert doorgestuurd naar Heijmans. Partijen hebben hierover vervolgens verder gecorrespondeerd. Daarbij heeft [eisers] aanspraak gemaakt op herstel van de kozijnen door Heijmans en, bij uitblijven daarvan, op betaling van de begrote kosten van herstel van € 83.490,-. Heijmans is niet tot herstel of betaling overgegaan. Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat de garantie op grond van de GIW Garantie- en Waarborgregeling was verstreken.

Procedure Geschillencommissie

3.8

Op 20 december 2019 heeft [eisers] een klaagschrift ingediend bij de Geschillencommissie Garantiewoningen (hierna: de Geschillencommissie). [eisers] heeft in die procedure het volgende gevorderd (samengevat weergegeven):

- een verklaring voor recht dat Heijmans toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar contractuele garantieverplichting, en

- veroordeling van Heijmans tot betaling van € 83.490,- aan schadevergoeding, vermeerderd met rente en kosten.

Uitspraak Geschillencommissie

3.9

Bij uitspraak van 26 november 2020 heeft de Geschillencommissie [eisers] niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht. In de uitspraak is onder meer het volgende overwogen (waarbij [eisers] is aangeduid als ‘de consument’ en Heijmans als ‘de ondernemer’):

“Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage

De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen de rechtsvoorgangers van partijen gesloten koop-/aannemingsovereenkomst met toepasselijkheid van de Garantie- en waarborgregeling E.2003 en de bijbehorende bijlage A, versie 1 januari 2003 (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin wordt bepaald

dat “geschillen ... die betrekking hebben op:

a. de Garantie- en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT