Uitspraak Nº 200.298.125_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2022-10-25

ECLIECLI:NL:GHSHE:2022:3692
Docket Number200.298.125_01
Date25 Octubre 2022
CourtGerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)
GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team Handelsrecht

zaaknummer 200.298.125/01

arrest van 25 oktober 2022

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant,

hierna aan te duiden als [appellant] ,

advocaat: mr. M. Koolen-Ummels te Heerlen,

tegen

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Trianon te [locatie] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

geïntimeerde,

hierna aan te duiden als de VvE,

advocaat: mr. N.Th.G. Keulers te Heerlen,

op het bij exploot van dagvaarding van 27 juli 2021 ingeleide hoger beroep van het vonnis van 19 mei 2021, door de rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, gewezen tussen [appellant] als eiser en de VvE als gedaagde.

1 Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer C/03/283641 / HA ZA 20-512)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2 Het geding in hoger beroep

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding in hoger beroep;

 • -

  de door [appellant] genomen memorie van grieven met productie 1;

 • -

  de door de VvE genomen memorie van antwoord met producties 6 en 7;

 • -

  de door de [appellant] genomen akte met producties 2, 3 en 4;

 • -

  de door de VvE genomen antwoordakte.

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg.

3 De beoordeling

De vaststaande feiten en de kern van het geschil

3.1.1. Het gaat in dit geding naar de kern genomen om de vraag of [appellant] (of een van zijn rechtsvoorgangers) door zogeheten extinctieve verjaring (artikel 3:105 lid 1 BW) eigenaar is geworden van een dakterras bij zijn appartement.

3.1.2. In dit hoger beroep kan worden uitgegaan van de volgende feiten.

 • -

  a. [appellant] is sinds 2006 eigenaar van het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van het appartement aan de [adres] te [vestigingsplaats] , kadastraal bekend gemeente Valkenburg, [sectieletter] , [sectienummer] . Het hof zal dit appartementsrecht hierna ook aanduiden als appartement [nummer 1] . Appartement [nummer 1] is gelegen op de vijfde en zesde verdieping van het appartementengebouw.

 • -

  b. In de akte van splitsing van het betreffende gebouw van 13 april 1981 staat op pagina 16 met betrekking tot appartement [nummer 1] het volgende:

“appartementsrecht [nummer 1] , rechtgevend op het uitsluitend gebruik van een flatwoning met centrale verwarmingsinstallatie, bevattend woonkamer met balkon, keuken, slaapkamer, annex tweede woonkamer of studeerkamer, hal, badkamer, toilet, berging en meterkast op de vijfde verdieping, alsmede een zolder bestaande uit drie slaapkamers, overloop, badkamer en toilet op de zesde verdieping met een daarop gelegen dakterras, op de splitsingstekening aangegeven met het corresponderend Arabische cijfer [nummer 1] , plaatselijk bekend [adres] (…).”

Het hof zal het in deze passage genoemde dakterras aanduiden als het dakterras op de zevende verdieping. Dit dakterras is immers gelegen op de zolder van appartement [nummer 1] , welke zolder gelegen is op de zesde verdieping.

- c. Op pagina 27 van de akte van splitsing staat, voor zover relevant, vermeld:

“A. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 letter a van het algemeen reglement worden de daken voorzover zich daarop een dakterras bevindt, niet tot de gemeenschappelijke gedeelten gerekend, doch maken deel uit van respektievelijk de appartementsrechten 32, 42, 45 en 46, en komen mitsdien de onderhoudskosten daarvan, herstel en vernieuwing daaronder begrepen, voor rekening van de betreffende eigenaar.”
 • -

  d. Een voormalige eigenaar van appartement [nummer 1] , [persoon A] , heeft in september 1991 (onder bepaalde voorwaarden) toestemming gekregen van de eigenaar van appartement [nummer 2] om op het dak van dat appartement een dakterras aan te leggen. Het hof zal dit dakterras aanduiden als het dakterras op de zesde verdieping, aangezien het dakterras vanuit appartement [nummer 1] bereikbaar zou worden gemaakt via een deur in het schuine dakgedeelte op de zesde verdieping.

 • -

  e. [persoon A] heeft vervolgens toestemming verzocht aan de VvE om een “zonneterras” in te mogen richten op het dak boven appartement [nummer 2] . Onder agendapunt 9 ten behoeve van de algemene vergadering van de VvE van 12 maart 1992 is daarover onder meer opgenomen:

“1. De situering

Bedoeld zonneterras zal worden gerealiseerd boven het appartement no. [nummer 2] en wel vanaf de scheiding met het zonneterras op de vijfde verdieping, alsmede vanaf de scheiding met het eigen appartement no. [nummer 1] tot aan het bordes gelegen langs de [straatnaam] . Afmetingen respectievelijk 6,80 x 8,00. Oppervlakte circa 55 m2.

2. De constructie

a. Het zonneterras kan worden bereikt via een deur welke wordt gemaakt in het schuine dakgedeelte op de zesde verdieping. (…)

4 De te stellen voorwaarden namens de Vereniging van Eigenaren “Trianon” (…)

d. Akkoord eigenaar appartement no [nummer 2] .

Een schriftelijk akkoord d.d. 23 september 1991 getekend door de eigenaar van het appartement no [nummer 2], [persoon B] , alsmede door [persoon A] is voorhanden. 5. Akkoordverklaring [persoon A] , eigenaar van het appartement no [nummer 1] , verklaart hierbij het zonneterras op de hiervoor beschreven wijze te willen realiseren en de gestelde voorwaarden onverkort te accepteren. 6. Voorstel bestuur Het bestuur stelt voor de realisering van het zonneterras onder de gestelde voorwaarden toe te staan.”

- f. Op 12 maart 1992 heeft de vergadering van de VvE aan [persoon A] toestemming verleend om het dak gelegen boven appartement [nummer 2] (hof: het dakterras op de zesde verdieping) als zonneterras te gebruiken.

 • -

  g. Na de verkregen toestemming heeft [persoon A] een deur in de buitenmuur van zijn appartement (appartement [nummer 1] ) gerealiseerd, zodat het dakterras op de zesde verdieping vanuit zijn appartement bereikbaar is.

 • -

  h. In 2000 heeft een nieuwe eigenaar, [persoon C] , de eigendom van appartement [nummer 1] van [persoon A] verkregen. Daarna is [persoon D] eigenaar geworden, van wie [appellant] appartement [nummer 1] in 2006 heeft gekocht en verkregen.

 • -

  i. In de verkoopbrochure op basis waarvan [appellant] appartement [nummer 1] heeft gekocht en in 2006 in eigendom heeft verkregen, staat onder meer dat de overloop op de zesde verdieping van het appartement toegang geeft tot een op het zuiden gelegen dakterras van ongeveer 60 m2.

 • -

  i. In de notulen van de vergadering van de VvE van 24 oktober 2019 staat met betrekking tot het dakterras op de zesde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT