Uitspraak Nº 200.299.382_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2022-10-25

ECLIECLI:NL:GHSHE:2022:3693
Docket Number200.299.382_01
Date25 Octubre 2022
CourtGerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)
GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team Handelsrecht

zaaknummer 200.299.382

arrest van 25 oktober 2022

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

POSD B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

appellante,

in eerste aanleg: gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

hierna aan te duiden als POSD,

advocaat: W.J.F. Geertsen te Maastricht,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

LexQuire LLP,

kantoorhoudende te [vestigingsplaats] ,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

hierna aan te duiden als LexQuire,

advocaat: L.E.I.K. Jaminon te Heerlen,

1 Het procesverloop
1.1.

In het vonnis van 17 maart 2021 van de kantonrechter van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht (zaak- / rolnummer: 8161814 CV EXPL 19-7590) staat hoe de procedure bij de kantonrechter is verlopen.

1.2.

Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding in hoger beroep van 31 mei 2021,

 • -

  het tussenarrest van 26 oktober 2021,

 • -

  het proces verbaal van de mondelinge behandeling van 16 februari 2022,

 • -

  de memorie van grieven, met producties en een wijziging van eis,

 • -

  de memorie van antwoord.

1.3.

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald.

2 De feiten in hoger beroep
2.1.

POSD is eind april / begin mei 2019 slachtoffer geworden van een computerhack.

2.2.

De middellijk bestuurder van POSD, [persoon A] (hierna: de bestuurder van POSD) heeft contact opgenomen met [persoon B ] van LexQuire, een advocatenkantoor, met de vraag of LexQuire de vermoedelijke dader(s) aansprakelijk kon stellen en de schade op de dader(s) kon verhalen.

2.3.

Op 2 mei 2019 heeft LexQuire aan POSD een opdrachtbevestiging gezonden. In de begeleidende e-mail staat: “Na ontvangst van uw akkoordverklaring, zullen wij met onze werkzaamheden voor u beginnen.” De opdrachtbevestiging zelf houdt – voor zover hier van belang – in:

Naar aanleiding van het onderhoud alhier d.d. 1 mei jl., bevestig ik dat ik gaarne uw belangen zal behartigen inzake uw geschil met de heer [V.] en/of mevrouw [R.].

In dat kader zal ik namens u de navolgende werkzaamheden verrichten:

- correspondentie met u, de wederpartij en derden;

- studie literatuur en jurisprudentie;

- onderzoek computervredebreuk;

- aansprakelijkstelling van de dader(s);

- voeren van een gerechtelijke procedure;

- beslag leggen op vermogensbestanddelen van de wederpartij;

- aangifte doen bij de politie.

Met betrekking tot de haalbaarheid van uw opdracht wijs ik u er nadrukkelijk op dat deze afhankelijk is van concrete feiten en omstandigheden, zoals de opstelling van uw wederpartij en het eventuele oordeel van een rechter. Mocht het op enig moment tot een procedure komen, dan wijs ik u er reeds nu en voor alsdan op dat de uitkomst van een procedure in beginsel afhangt van de vraag of u er in slaagt om uw stellingen te bewijzen. Het is thans niet mogelijk om de haalbaarheid van uw zaak in te schatten. […]

Op de onderhavige kwestie is een uurtarief ad € 290,-, exclusief 8% kantoorkosten, BTW en verschotten, van toepassing. Bijgevoegd gelieve u een voorschotfactuur aan te treffen. Ik verzoek u voor betaling zorg te dragen middels een bankoverboeking. […]”

2.4.

De toepasselijke en bij de opdrachtbevestiging toegevoegde algemene voorwaarden van LexQuire houden – voor zover hier relevant – in:

“[…]

5. U stemt er onherroepelijk mee in dat LexQuire LLP voor de uitvoering van de opdracht derden kan inschakelen. Daarover zal zoveel mogelijk met de opdrachtgever overleg worden gevoerd, tenzij dit geen uitstel kan lijden. Bij het inschakelen van een derde zal LexQuire LLP steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. LexQuire LLP is gerechtigd en onherroepelijk gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derde namens opdrachtgever te aanvaarden. LexQuire LLP is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derde.

10. Voor de uitvoering van een opdracht is opdrachtgever aan LexQuire LLP honorarium, vermeerderd met de verschotten (i.e. deurwaarderskosten, griffierechten etc.), kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. […] Betaling van de declaraties van LexQuire LLP dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente onderscheidenlijk wettelijke handelsrente.”

2.5.

Op 3 mei 2019 heeft de bestuurder van POSD aan onder meer [persoon B ] van LexQuire teruggeschreven dat hij akkoord ging met de opdrachtbevestiging. POSD heeft ook laten weten dat de voorschotnota van € 9.801,00 inclusief btw is betaald.

2.6.

Dezelfde dag heeft [persoon B ] van LexQuire aan de bestuurder van POSD geschreven:

Ik zal wanneer U hiermede instemt de opdracht geven aan het onderzoeksbureau teneinde een rapport op te stellen dat als bewijs dient voor de hack. U zult vervolgens nog heden een voorschotfactuur van mijn kantoor ontvangen welke U omgaand dient te voldoen. Indien en zodra deze factuur is voldaan, zal het onderzoeksbureau haar werkzaamheden aanvangen. […]”

2.7.

De bestuurder van POSD heeft gereageerd: “Ja, akkoord.

2.8.

[persoon C] van F&K Consulting heeft vervolgens het onderzoek uitgevoerd en op

1 juni 2019 een conceptrapport en op 9 juni 2019 een definitief rapport uitgebracht.

2.9.

Op 16 juni 2019 schreef de bestuurder van POSD aan [persoon B ] van LexQuire (voor zover hier relevant) dat hij vragen had over mogelijke belangenverstrengeling bij [persoon B ], dat hij de eigendommen van POSD, namelijk een “USB-stick, dozen met afgedrukte en `verzamelde' documenten” wilde ontvangen en dat [persoon C] een internet-netwerkkabel uit de woning van de bestuurder van POSD ontvreemd had. Ook heeft de bestuurder van POSD geschreven:

Overigens vraag ik mij af waarom u niet in eerste aanleiding ten tijde van ons eerste (intake)gesprek heeft gevraagd naar mijn eventuele zakelijke rechtsbijstand. U kent de gerechtelijke werkwijze als advocaat een stuk beter dan ik als zijnde uw cliënt. Hiertoe heb ik het gevoel dat u mij onvoldoende of niet tijdig hebt geïnformeerd omtrent mijn eventuele rechtsbijstand. Welke nu mijn case zal afwijzen daar ik met u concreet een overeenkomst ben aangegaan alvorens ik mijn rechtsbijstand heb (kunnen) inlichten. Nadat [persoon D] hierover is gaan communiceren met u, geeft u aan wel een kopie van mijn rechtsbijstand polis te willen ontvangen, echter zal dit voor mij niet afdoende zijn om de gemaakte en eventuele toekomstige kosten te laten dekken door mijn rechtsbijstandsverzekering.”

In de brief heeft de bestuurder van POSD verder geschreven dat een bedrijfsrecherche bureau ingeschakeld zou moeten worden en dat volgens hem uit het onderzoeksrapport is gebleken dat “er door mevr. [R] en dhr. [V] handelingen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT