Uitspraak Nº 200.299.425_02. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2022-10-27

CourtGerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHSHE:2022:3710
Date27 Octubre 2022
Docket Number200.299.425_02
GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team Handelsrecht

Uitspraak : 27 oktober 2022

Zaaknummer : 200.299.425/02

Zaaknummer (HZ EA) : K/4902/9332105 CV EXPL 21-2446 (voorheen

: C/02/378327 / HA ZA 20-646)

in de zaak van

[B.V. 1] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

verzoekster,

hierna te noemen: [verzoekster] ,

advocaat: mr. J.A. Endtz te Amsterdam,

tegen

1 [B.V. 2] B.V., en

2. [B.V. 3] B.V.,

beide gevestigd te [vestigingsplaats] ,

verweersters,

hierna afzonderlijk te noemen: [verweerster 1] en [verweerster 2] en gezamenlijk: [verweerster] c.s.,

advocaat: mr. A.M.C.C. Verblackt te Breda,

als vervolg op de door het hof gewezen tussenbeschikkingen van 13 januari 2022 en 12 mei 2022 naar aanleiding van het bij het hof op 5 oktober 2021 ingekomen verzoek van [verzoekster] tot het gelasten van een voorlopig deskundigenonderzoek ex artikel 202 Rv.

7 Het verloop van de procedure
7.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de tussenbeschikking van 12 mei 2022 waarbij het hof heeft bepaald dat deskundigenonderzoek zal worden verricht naar aanleiding van de in die beschikking genoemde vragen en [verzoekster] heeft opgedragen een deskundige aan te dragen, waarna [verweerster] c.s. in de gelegenheid zullen worden gesteld hierop te reageren;

  • -

    de akte houdende verzoek tot benoeming deskundige van [verzoekster] van 9 augustus 2022;

  • -

    de antwoordakte van [verzoekster] van 22 september 2022.

8 De beoordeling
8.1.

In haar akte houdende verzoek tot benoeming deskundige heeft [verzoekster] verzocht de heer R. Slief BSc als deskundige te benoemen. [verweerster] c.s. hebben hiertegen geen bezwaar en dus zal het hof de heer R. Slief benoemen.

8.2.

In hun antwoordakte hebben [verweerster] c.s. verzocht om in de beschikking tot benoeming van de heer R. Slief BSc op te nemen dat het onderzoek in het bijzijn van partijen zal geschieden, althans dat een bijeenkomst met partijen gepland zal worden, waarbij partijen mondeling inlichtingen kunnen geven.

Het hof overweegt hierover als volgt. Op grond van artikel 205 jo. 198 Rv is de deskundige verplicht de opdracht onpartijdig en naar beste weten te volbrengen (artikel 198 lid 1 Rv) en dient de deskundige partijen in de gelegenheid te stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen (artikel 198 lid 2 Rv). [verweerster] c.s. kunnen dus hun verzoek om bij het onderzoek aan de Bios aanwezig te zijn en/of...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT