Uitspraak Nº 200.305.656/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-10-25

CourtGerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHARL:2022:9242
Date25 Octubre 2022
Docket Number200.305.656/01
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200,305.656/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 123430)

beschikking van 25 oktober 2022

inzake

[verzoeker] (de vader),

wonende te [woonplaats1] ,
verzoeker in hoger beroep,

advocaat: J.O. Hovinga te Leeuwarden,

en

[verweerster] (de moeder),

wonende te [woonplaats2] ,

verweerster in hoger beroep,

advocaat: mr. A. Grollé te Hoogeveen.

In zijn toetsende en/of adviserende taak is gekend:

de raad voor de kinderbescherming (de raad),

regio Noord-Nederland, locatie Groningen.

1 Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikkingen van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, van 10 april 2019, 22 juli 2020 en 20 oktober 2021 (de bestreden beschikking), uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

2 Het geding in hoger beroep
2.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met bijlage(n), ingekomen op 20 januari 2022;

- het verweerschrift met bijlage(n);

- een journaalbericht namens de vader van 31 augustus 2022 met bijlage(n);

- een journaalbericht namens de vader van 12 september 2022 met bijlage(n);

- een journaalbericht namens de vader van 20 september 2022 met bijlage(n).

2.2

Op 26 september 2022 zijn [de minderjarige1] en [de minderjarige2] (hierna nader te noemen) verschenen, en zijn zij gezamenlijk, buiten aanwezigheid van de ouders, door het hof gehoord.

2.3

De mondelinge behandeling heeft op 26 september 2022 plaatsgevonden. De ouders zijn verschenen, bijgestaan door hun advocaten.

3 De feiten
3.1

De vader en de moeder zijn getrouwd geweest. Zij oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over [de minderjarige1] , geboren [in] 2006 (in [plaats1] ), en [de minderjarige2] , geboren [in] 2008 (in [plaats1] ). De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij de moeder.

3.2

Bij uitspraak van het Amtsgericht Meppen van 14 december 2012 is een contactregeling tussen de man en de kinderen vastgelegd, waarbij is bepaald dat er driemaal per maand omgang zal plaatsvinden. Deze regeling is door partijen onderling gewijzigd in een regeling waarbij de kinderen een keer per twee weken een zaterdag of zondag met soms een overnachting bij de man verblijven.

3.3

Bij tussenbeschikkingen van 10 april 2019 en 22 juli 2020 heeft de rechtbank - kort gezegd - partijen (tot 2x toe) verwezen naar een hulpverleningstraject van [naam1] ( [naam1] ), de raad verzocht indien nodig een onderzoek in te stellen naar de zorgregeling, en een voorlopige zorgregeling vastgesteld van één zondag per 14 dagen van 10:00 uur tot 19:00 uur vanaf dat partijen het eerste gesprek bij [naam1] hebben gevoerd. De beslissing is voor het overige aangehouden.

4 De omvang van het geschil
4.1

Tussen de ouders is in geschil de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken betreffende [de minderjarige1] en [de minderjarige2] .

4.2

Bij de bestreden beschikking van 20 oktober 2021 is een zorgregeling vastgesteld tussen de vader en de kinderen, inhoudende dat zij één keer per vier weken op zondag van 10:00 uur tot 19:00 uur bij de vader verblijven, waarbij de moeder de kinderen naar de vader brengt en de vader de kinderen terugbrengt. Het meer of anders verzochte is afgewezen en de proceskosten zijn gecompenseerd.

4.3

De vader is met drie grieven in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking van 20 oktober 2021. Deze grieven beogen het geschil in volle omgang aan de orde te stellen. De vader verzoekt het hof de bestreden beschikking te vernietigen en te bepalen dat het verzoek van de vader alsnog wordt toegewezen en de verzoeken van de moeder alsnog worden afgewezen (voor zover niet is geschied in de bestreden beschikking).

4.4

De moeder voert verweer en verzoekt het hof om de vader niet-ontvankelijk te verklaren, althans zijn hoger beroep af te wijzen en de bestreden beschikking te bekrachtigen met veroordeling van de vader in de kosten van het geding, ingegrepen de salariskosten van de advocaat.

5 De motivering van de beslissing

Het kindgesprek

5.1

[de minderjarige1] en [de minderjarige2] hebben het hof - kort gezegd - verteld dat zij wel contact willen met de vader, maar niet zoveel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT