Uitspraak Nº 200.307.324. Gerechtshof Den Haag, 2022-10-18

ECLIECLI:NL:GHDHA:2022:1965
Docket Number200.307.324
Date18 Octubre 2022
CourtGerechtshof Den Haag (Nederland)
GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.307.324/01

Zaaknummer rechtbank : 9471027 HA VERZ 21-90

beschikking van 18 oktober 2022

inzake

Bolidt Kunststoftoepassing B.V.,

gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht,

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: Bolidt,

advocaat: mr. S.A. Tan te Rotterdam,

tegen

[verweerder] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: [verweerder] ,

advocaat: mr. B.L. ‘t Hart te Amsterdam,

De zaak in het kort

Bolidt verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [verweerder] wegens bedrijfseconomische omstandigheden. De kantonrechter heeft dit verzoek afgewezen vanwege het opzegverbod tijdens ziekte. In hoger beroep is dit opzegverbod niet meer van toepassing omdat de ziekte inmiddels langer dan twee jaren heeft voortgeduurd. Het hof wijst het verzoek tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van
art. 7:683 lid 5 BW af, omdat de bedrijfseconomische omstandigheden onvoldoende zijn onderbouwd. Verder heeft de kantonrechter Bolidt veroordeeld re-integratieacitiviteiten te ondernemen. Het hof bekrachtigt dit oordeel.

De procedure in hoger beroep
  1. Met een (aangepast) beroepschrift van 28 februari 2022 is Bolidt in hoger beroep gekomen van de door de kantonrechter in de rechtbank Rotterdam, zittingsplaats Dordrecht, tussen partijen gegeven beschikking van 23 december 2021 (hierna: de bestreden beschikking). In het beroepschrift heeft Bolidt geen als zodanig aangeduide grieven aangevoerd, maar wel toegelicht waarom zij een andere uitkomst wenst dan de bestreden beschikking. Bij verweerschrift heeft [verweerder] het standpunt van Bolidt bestreden.

  2. De mondelinge behandeling heeft op 18 mei 2022 plaatsgevonden. Partijen zijn bijgestaan door hun advocaten. De advocaten hebben het woord gevoerd volgens hun spreekaantekeningen, die aan het hof zijn overgelegd. Van de behandeling is een proces-verbaal opgemaakt.

  3. Uitspraak is nader bepaald op heden.

Feiten

4. Het hof gaat hieronder uit van de feiten die door de kantonrechter zijn vastgesteld en in hoger beroep niet zijn bestreden.

5. Het gaat in deze zaak om het volgende.

5.1

Bolidt is een onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verkoop van kunststoftoepassingen zoals toplagen van industriële vloeren, slijtlagen in de wegen- en utiliteitsbouw en scheepsdekken. Bij Bolidt zijn 180 werknemers in dienst.

5.2

[verweerder] (geboren op [geboortedatum] dus nu 61 jaar oud) is per 6 mei 1996 in dienst getreden bij Bolidt als Applicateur, voor 40 uur per week en tegen een salaris van laatstelijk € 3.250,- bruto per maand exclusief emolumenten.

5.3

In 2011 is [verweerder] uitgevallen wegens medische klachten. Vanaf 2013 heeft [verweerder] weer werkzaamheden voor Bolidt verricht.

5.4

[verweerder] is op 19 maart 2020 uitgevallen voor zijn werkzaamheden wegens fysieke klachten/beperkingen.

5.5

Bolidt heeft het UWV op 1 april 2021 verzocht toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst met [verweerder] op te zeggen wegens bedrijfseconomische redenen. Het UWV heeft deze toestemming in zijn beschikking van
20 augustus 2021 geweigerd omdat Bolidt niet aannemelijk heeft gemaakt dat er geen sprake is van een opzegverbod tijdens ziekte.

Procedure in eerste aanleg

6. In eerste aanleg heeft Bolidt verzocht (samengevat) de arbeidsovereenkomst met [verweerder] te ontbinden op grond van bedrijfseconomische omstandigheden
(art. 6:671 b lid 1 aanhef en onder b BW jo...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT