Uitspraak Nº 200.309.489. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-10-25

ECLIECLI:NL:GHARL:2022:9133
Docket Number200.309.489
Date25 Octubre 2022
CourtGerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem, afdeling civiel

zaaknummer gerechtshof 200.309.489

zaaknummers rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, NL19.847 en 383458

arrest van 25 oktober 2022

in het incident in de zaak van

1 Kamps Sperziebonen B.V.,

die is gevestigd in Ottersum,

2. De vennootschap naar Marokkaans recht

Kamps Beans Morocco SARL,

die is gevestigd in Agadir (Marokko),

die hoger beroep hebben ingesteld en verweersters zijn in het incident,

en die bij de rechtbank optraden als eiseressen in conventie en als gedaagden in reconventie,

hierna samen Kamps c.s. te noemen en ieder afzonderlijk Kamps Sperziebonen en Kamps Beans,

vertegenwoordigd door mr. I.J.A.J. Hanssen,

tegen

1 [geïntimeerde1] ,

die woont in [woonplaats1] ,

2. [geïntimeerde2] Retail Organisatie Inkoop B.V.,

die is gevestigd in [vestigingsplaats] ,

die ook hoger beroep hebben ingesteld en eisers zijn in het incident,

en die bij de rechtbank optraden als gedaagden in conventie en eisers in reconventie,

hierna samen [geïntimeerden] te noemen en ieder afzonderlijk [geïntimeerde1] en [geïntimeerde2] Retail,

vertegenwoordigd door mr. O. Surquin.

1 Het verloop van de procedure in hoger beroep
1.1.

Kamps c.s. heeft hoger beroep ingesteld tegen de vonnissen die de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, op 8 november 2019, 24 juni 2020 en 19 januari 2022 tussen partijen heeft uitgesproken. Het procesverloop in hoger beroep blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding in hoger beroep tevens memorie van grieven en akte tot eiswijziging

 • -

  de memorie van antwoord in principaal appel tevens memorie van grieven in incidenteel appel en wijziging van eis als ook een incidentele vordering tot opheffing van gelegd conservatoir beslag

 • -

  de antwoordmemorie in het incident

 • -

  een akte van [geïntimeerden] (met producties)

 • -

  een antwoordakte van Kamps c.s.

1.2.

Vervolgens heeft Kamps c.s. de stukken voor het wijzen van arrest in incident aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

2 De kern van de zaak
2.1.

Begin 2016 heeft Kamps Sperziebonen besloten om in Marokko een groenteteeltbedrijf op te zetten. Zij heeft [geïntimeerde2] Retail, waar [geïntimeerde1] middellijk bestuurder en aandeelhouder van is, benaderd om haar daarbij te ondersteunen. Kamps Sperziebonen en [geïntimeerde2] Retail hebben daartoe een overeenkomst van opdracht met elkaar gesloten.

2.2.

Eind augustus 2018 is besloten om de samenwerking te beëindigen. In dat verband heeft Kamps Sperziebonen een voorstel gedaan aan [geïntimeerde1] . Op 7 september 2018 heeft [geïntimeerde2] Retail, na enkele aanpassingen over en weer, het voorstel (hierna: de beëindigingsovereenkomst) geaccepteerd. Bij e-mailbericht van 14 november 2018 heeft (de advocaat van) Kamps Sperziebonen de beëindigingsovereenkomst gedeeltelijk vernietigd wegens dwaling en bedrog.

2.3.

Kamps c.s. heeft bij de rechtbank, na wijziging van eis, samengevat, gevorderd dat [geïntimeerden] hoofdelijk veroordeeld wordt tot betaling van een bedrag van €...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT