Uitspraak Nº 200.314.813/01 en 200.314.813/02. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-10-27

ECLIECLI:NL:GHARL:2022:9244
Docket Number200.314.813/01 en 200.314.813/02
Date27 Octubre 2022
CourtGerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.314.813/01 en 200.314.813/02

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 213839)

beschikking van 27 oktober 2022

inzake

[verzoeker] , (de vader)

wonende te [woonplaats1] ,

verzoeker in hoger beroep,

advocaat: mr. J. Scholtens te Stadskanaal,

en

[verweerster] , (de moeder)

wonende op een geheim te houden adres,

verweerster in hoger beroep,

advocaat: mr. H.E. Visscher te [plaats3] .

In zijn toetsende en/of adviserende taak is gekend:

de raad voor de kinderbescherming (de raad),

regio Overijssel, locatie Zwolle.

1
1. Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, van 15 juli 2022, uitgesproken onder voormeld zaaknummer (hierna: de bestreden beschikking).

2 Het geding in hoger beroep
2.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met bijlage(n), ingekomen op 15 augustus 2022;

- het verweerschrift van de moeder met bijlage(n);

- een journaalbericht namens de vader van 19 september 2022;

- een journaalbericht namens de vader van 28 september 2022.

2.2

De mondelinge behandeling heeft op 29 september 2022 plaatsgevonden. Partijen zijn in persoon verschenen, bijgestaan door hun advocaten.

3 De feiten
3.1

Het huwelijk van de partijen is [in] 2021 ontbonden door echtscheiding.

3.2

Partijen zijn de ouders van [de minderjarige1] (hierna: [de minderjarige1] ), geboren [in] 2018 te [plaats1] , over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen.

3.3

De moeder heeft een zoon uit een eerdere relatie, de nu tienjarige [de minderjarige2] . [de minderjarige2] woont bij de moeder.

3.4

Ten tijde van de echtscheiding hebben partijen afspraken gemaakt over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Deze afspraken zijn opgenomen in een door partijen op 25 juni 2021 ondertekend ouderschapsplan. In het ouderschapsplan is – voor zover hier van belang – het volgende opgenomen:

“2.1 [de minderjarige1] heeft het hoofdverblijf bij de vader en zal op zijn adres in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven staan. Aan hem komt daarom het recht toe om kinderbijslag ten goede te innen.

(…)

3.1

Zorg- en contactregeling

De ouders zijn de volgende verdeling van zorg- en opvoedingstaken overeengekomen:

Voor [de minderjarige1] geldt een co-ouderschap waarbij [de minderjarige1] wekelijks van verblijfplaats wisselt. De ene week is zij bij vader in [woonplaats1] , de andere week bij moeder in [plaats2 ] . De wisseldag is vrijdag.

Ten aanzien van [de minderjarige2] komen partijen overeen dat hij een maal per twee weken een weekend bij de man zal zijn van vrijdag tot zondag.

De vakanties worden ten aanzien van beide kinderen bij helfte gedeeld.

Indien specifieke, zwaarwegende omstandigheden dit vragen, kan de zorg/contactregeling in de toekomst aangepast worden.

3.2

Vervoer

De vader draagt zorg voor het vervoer van beide kinderen.

(…)

4.2

Schoolkeuze [de minderjarige1]

Een keuze voor een (type) school maken de ouders gezamenlijk. De ouders zullen [de minderjarige1] afhankelijk van haar leeftijd en de omstandigheden betrekken bij deze keuze. Ouders realiseren zich dat zij in een bijzondere situatie verkeren door de grote afstand tussen hun woonplaatsen en door het feit dat de co-ouderschapssituatie van [de minderjarige1] niet langer houdbaar zal zijn als zij schoolgaand wordt. Daarom zal de schoolkeuze van [de minderjarige1] in goed overleg tussen ouders moeten worden besloten.”

4 De omvang van het geschil
4.1

Bij de – uitvoerbaar bij voorraad verklaarde – bestreden beschikking heeft de rechtbank:

- bepaald dat de hoofdverblijfplaats van [de minderjarige1] met ingang van 23 augustus 2022 bij de moeder zal zijn;

- de moeder...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT