Uitspraak Nº 200.315.654/01. Gerechtshof Den Haag, 2022-10-25

CourtGerechtshof Den Haag (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHDHA:2022:2189
Date25 Octubre 2022
Docket Number200.315.654/01
GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.315.654/01

Rekestnummer rechtbank : C/10/22/182 F

arrest van 25 oktober 2022

inzake

Zorgzaam Nederland B.V.,

gevestigd te Vlaardingen,

appellante,

hierna te noemen: Zorgzaam,

advocaat: mr. L.E.M. Elbertse te Vlaardingen,

tegen

[bestuurder Raven] Advies B.V.,

gevestigd te Hoogeveen,

geïntimeerde,

hierna te noemen: [bestuurder Raven],

advocaat: mr. J.M. Pol te Assen.

Het geding

Bij vonnis van de rechtbank Rotterdam van 30 augustus 2022 is Zorgzaam in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. B.A. Cnossen tot rechter commissaris en met aanstelling van mr. R.R.M. van den Heuvel, advocaat te Rotterdam, als curator. Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 7 september 2022, is Zorgzaam van voornoemd vonnis in hoger beroep gekomen en heeft zij het hof verzocht dat vonnis te vernietigen. Op 6 oktober 2022 heeft [bestuurder Raven] een verweerschrift ter griffie van het hof ingediend. Bij brief van 9 september 2022 heeft Zorgzaam nog stukken overgelegd. De curator heeft bij brief van 13 oktober 2022 schriftelijk verslag uitgebracht aan het hof.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 18 oktober 2022. Verschenen zijn:

[bestuurder Zorgzaam] (bestuurder Zorgzaam, hierna: [bestuurder Zorgzaam]), bijgestaan door mr. Elbertse, namens Zorgzaam, de curator voornoemd, en - per beeldbelverbinding - [bestuurder Raven] (bestuurder [bestuurder Raven], hierna: [bestuurder Raven]), bijgestaan door mr. Pol.

Beoordeling van het hoger beroep

1. In het bestreden vonnis heeft de rechtbank overwogen dat summierlijk is gebleken van het vorderingsrecht van [bestuurder Raven] en van het bestaan van feiten en omstandigheden welke aantonen dat Zorgzaam in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen.

2. De grieven van Zorgzaam kunnen als volgt kort worden samengevat.

Zorgzaam betwist het vorderingsrecht van [bestuurder Raven]. Volgens Zorgzaam is niet zij, maar de voormalige eenmanszaak van [bestuurder Zorgzaam] - Zorgzaam Nederland (hierna: de eenmanszaak) - de schuldenaar van [bestuurder Raven]. De gefactureerde werkzaamheden zijn niet verricht. Daarnaast heeft [bestuurder Raven] wanprestatie gepleegd door haar werkzaamheden niet deugdelijk te verrichten. Verder wordt door Zorgzaam betwist dat zij verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen, waarbij ook...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT