Uitspraak Nº 201410145/1/A3. Raad van State, 2016-03-02

ECLIECLI:NL:RVS:2016:560
Date02 Marzo 2016
Docket Number201410145/1/A3
CourtCouncil of State (Netherlands)

201410145/1/A3.

Datum uitspraak: 2 maart 2016

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats], [gemeente],

appellant,

tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 5 december 2014 in zaak nr. 14/1552 in het geding tussen:

[appellant]

en

de korpschef van politie.

Procesverloop

Bij besluit van 7 april 2014 heeft de korpschef enige verzoeken van [appellant] om verbetering, aanvulling of verwijdering van hem betreffende politiegegevens afgewezen.

Bij uitspraak van 5 december 2014 heeft de rechtbank het door [appellant] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep ingesteld.

De korpschef heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 24 november 2015, waar de korpschef, vertegenwoordigd door mr. J.M.C. Schoondermark-van Nuenen en A.P.L. Sabel, beiden werkzaam bij de politie, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 1, aanhef en onder a, van de Wet politiegegevens (hierna: de Wpg) wordt in deze wet en de daarop berustende bepalingen onder politiegegeven verstaan elk persoonsgegeven dat in het kader van de uitoefening van de politietaak wordt verwerkt.

Ingevolge artikel 28, eerste lid, kan een ieder over wiens persoon politiegegevens worden verwerkt de verantwoordelijke schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

Ingevolge het tweede lid bericht de verantwoordelijke de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre, hij daaraan voldoet. Artikel 37, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing. Een weigering is met redenen omkleed.

2. [appellant] betoogt dat, naar hem na de zitting bij de rechtbank is gebleken, de processen-verbaal waarop zijn verzoeken zien ten tijde van de indiening daarvan reeds onderdeel van een strafdossier uitmaakten. Daarom was niet de Wpg, maar de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (hierna: de Wjsg) op de verzoeken van toepassing. De korpschef heeft deze ten onrechte niet naar het openbaar ministerie doorgezonden, maar zelf daarop beslist, aldus [appellant].

2.1. Uit het systeem van de Wpg en de Wjsg, met name de artikelen 28 en 30 van de Wpg, gelezen in samenhang met artikel 16, eerste lid, aanhef en onder b, van deze wet, en de artikelen 39m en 39o van de Wjsg, gelezen in samenhang met artikel 39e, eerste lid, aanhef en onder h, van deze wet, volgt dat op politiegegevens die zich bij de opsporingsinstanties en het openbaar ministerie bevinden en die deel uitmaken van een strafvorderlijk onderzoek of in een strafdossier of langs geautomatiseerde weg door het openbaar ministerie worden verwerkt, zowel de Wpg als de Wjsg van toepassing zijn. De korpschef heeft dan ook terecht met toepassing van artikel 28 van de Wpg op de verzoeken van [appellant] beslist.

3. [appellant] bestrijdt het oordeel van de rechtbank dat de korpschef de verzoeken om wijziging van de in de processen-verbaal neergelegde gegevens terecht heeft afgewezen. Daartoe voert hij aan dat de rechtbank ten onrechte het in artikel 28, eerste lid, van de Wpg neergelegde correctierecht niet conform artikel 8, tweede lid, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het EU Handvest) heeft geïnterpreteerd. Gelet op het daarin geregelde rectificatierecht heeft de rechtbank het correctierecht in artikel 28, eerste lid, van de Wpg te beperkt uitgelegd, aldus [appellant]. Hij wijst daarbij op de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 8 april 2014 in de gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd en Seitlinger e.a., ECLI:EU:C:2014:238, en van 13 mei 2014, C-131/12, Google Spain, ECLI:EU:C:2014:317. Hij geeft de Afdeling in overweging aan het Hof van Justitie prejudiciële vragen over de beoogde reikwijdte van dit recht te stellen.

3.1. Ingevolge artikel 4, eerste lid, van het Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad van 27 november 2008 over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (PB 2008 L 350) moeten persoonsgegevens, indien zij niet correct zijn, worden gecorrigeerd en, waar dit mogelijk en noodzakelijk is, worden aangevuld of geactualiseerd.

In artikel 28 van de Wpg...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT
7 temas prácticos
 • Uitspraak Nº 201508390/1/A3. Raad van State, 2018-06-06
  • Nederland
  • Council of State (Netherlands)
  • 6 Junio 2018
  ...verwijdering van de politiegegevens in het dossier te voldoen. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 2 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:560), volgt uit het systeem van de Wpg en de Wjsg dat op politiegegevens die zich bij de opsporingsinstanties en het openbaar ministerie bevi......
 • Uitspraak Nº AK_ 20 _ 644. Rechtbank Overijssel, 2021-01-19
  • Nederland
  • Rechtbank Overijssel (Neederland)
  • 19 Enero 2021
  ...aan de verzoeker om aannemelijk te maken dat deze gegevens onjuist zijn. 5.4 Voorts heeft de ABRvS in de uitspraak van 2 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:560) overwogen dat het niet aan de verzoeker is om de persoonlijke verklaringen van derden, die als aangifte of getuigenverklaring in een op ......
 • Uitspraak Nº 201905360/1/A3. Raad van State, 2020-02-19
  • Nederland
  • Council of State (Netherlands)
  • 19 Febrero 2020
  ...de korpschef. 4. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (zie uitspraken van 21 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:943, en 2 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:560, onder 3.5), is het aan degene die een verzoek doet om politiegegevens te corrigeren of te verwijderen, om, voor zover dat verzoek betrekk......
 • Uitspraak Nº AWB- 19_5037. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-07-03
  • Nederland
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Neederland)
  • 3 Julio 2020
  ...de aan te brengen wijzigingen. 1.2 In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) van 2 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:560, is geoordeeld dat het corrigeren van gegevens als hier aan de orde mogelijk is wanneer de gegevens feitelijke onjuistheden bevatten. Om......
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien
7 sentencias
 • Uitspraak Nº 201508390/1/A3. Raad van State, 2018-06-06
  • Nederland
  • Council of State (Netherlands)
  • 6 Junio 2018
  ...verwijdering van de politiegegevens in het dossier te voldoen. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 2 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:560), volgt uit het systeem van de Wpg en de Wjsg dat op politiegegevens die zich bij de opsporingsinstanties en het openbaar ministerie bevi......
 • Uitspraak Nº AK_ 20 _ 644. Rechtbank Overijssel, 2021-01-19
  • Nederland
  • Rechtbank Overijssel (Neederland)
  • 19 Enero 2021
  ...aan de verzoeker om aannemelijk te maken dat deze gegevens onjuist zijn. 5.4 Voorts heeft de ABRvS in de uitspraak van 2 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:560) overwogen dat het niet aan de verzoeker is om de persoonlijke verklaringen van derden, die als aangifte of getuigenverklaring in een op ......
 • Uitspraak Nº 201905360/1/A3. Raad van State, 2020-02-19
  • Nederland
  • Council of State (Netherlands)
  • 19 Febrero 2020
  ...de korpschef. 4. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (zie uitspraken van 21 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:943, en 2 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:560, onder 3.5), is het aan degene die een verzoek doet om politiegegevens te corrigeren of te verwijderen, om, voor zover dat verzoek betrekk......
 • Uitspraak Nº AWB- 19_5037. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-07-03
  • Nederland
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Neederland)
  • 3 Julio 2020
  ...de aan te brengen wijzigingen. 1.2 In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) van 2 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:560, is geoordeeld dat het corrigeren van gegevens als hier aan de orde mogelijk is wanneer de gegevens feitelijke onjuistheden bevatten. Om......
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT