Uitspraak Nº 201410634/1/A4. Raad van State, 2015-11-04

Court
Docket Number201410634/1/A4
ECLIECLI:NL:RVS:2015:3386

201410634/1/A4.

Datum uitspraak: 4 november 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de onderlinge waarborgmaatschappij AVEBE U.A., gevestigd te Veendam,

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 18 november 2014 in zaken nrs. 14/1117 en 14/1118 in het geding tussen:

de naamloze vennootschap NPG Groningen N.V. en AVEBE

en

het college van gedeputeerde staten van Groningen.

Procesverloop

Bij besluit van 28 januari 2014 heeft het college geweigerd om aan NPG omgevingsvergunning eerste fase (milieu) te verlenen voor de oprichting van een biogasinstallatie aan de Avebe-weg 1 te Foxhol.

Bij uitspraak van 18 november 2014 heeft de rechtbank het door NPG en AVEBE daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben NPG en AVEBE hoger beroep ingesteld.

Het college en [appellant A] hebben een verweerschrift ingediend.

NPG heeft het door haar ingestelde hoger beroep ingetrokken.

Daartoe in de gelegenheid gesteld, hebben AVEBE en het college van gedeputeerde staten van Groningen een nadere schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 30 juli 2015, waar AVEBE, vertegenwoordigd door mr. A.H. Gaastra, advocaat te Schiphol, en [gemachtigde], en het college, vertegenwoordigd door W.D. van Laar, A. Hofstee, werkzaam bij de Omgevingsdienst Groningen, en F.J.H. IJpelaar, werkzaam bij de provincie, zijn verschenen.

Overwegingen

1. [appellant A] heeft in zijn verweerschrift te kennen gegeven incidenteel beroep in te stellen tegen het hoger beroep van NPG en AVEBE. Nu in dit verweerschrift geen gronden zijn aangevoerd tegen de in hoger beroep aangevallen uitspraak van de rechtbank, is het verweerschrift niet mede aan te merken als een incidenteel hogerberoepschrift als bedoeld in artikel 8:110 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb).

2. AVEBE is eigenaresse van het perceel Avebe-weg 1 te Foxhol (hierna: het perceel). Zij is met NPG overdracht van een gedeelte van dit perceel overeengekomen, onder de voorwaarde dat een omgevingsvergunning zou worden verleend voor de oprichting van een biogasinstallatie op dit perceelsgedeelte. NPG heeft bij het college de betreffende aanvraag om omgevingsvergunning eerste fase ingediend. Bij het in beroep bestreden besluit heeft het college deze omgevingsvergunning aan NPG geweigerd. Daaraan heeft het college ten grondslag gelegd dat de cumulatieve geluidsbelasting vanwege het gezoneerde industrieterrein waarop het perceel is gelegen op woningen aan de nabijgelegen Klaas Nieboerweg de voorkeursgrenswaarde van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT