Uitspraak Nº 201604610/1/A2. Raad van State, 2017-02-22

Datum uitspraak:22 februari 2017
Uitgevende instantie::Raad van State
 
GRATIS UITTREKSEL

201604610/1/A2.

Datum uitspraak: 22 februari 2017

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de Clonlara School, gevestigd te Ann Arbor, Michigan (Verenigde Staten van Amerika),

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 28 april 2016 in zaak nr. 15/9265 in het geding tussen:

de Clonlara School

en

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Procesverloop

Bij besluit van 22 april 2015 heeft de staatssecretaris het verzoek van de Clonlara School om een aanwijzing als school, als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel b, aanhef en onder 4, (hierna: een B4-school) van de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) afgewezen.

Bij besluit van 22 oktober 2015 heeft de staatssecretaris het door de Clonlara School daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 28 april 2016 heeft de rechtbank het door de Clonlara School daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft de Clonlara School hoger beroep ingesteld.

De staatssecretaris heeft een schriftelijke uiteenzetting ingediend.

De Clonlara School heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 20 december 2016, waar de Clonlara School, vertegenwoordigd door C. Montgomery Nicol en drs. P.J. van Zuidam, en de staatssecretaris, vertegenwoordigd door mr. J. Dolman, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het relevante wettelijk kader is opgenomen in de bijlage. De bijlage maakt deel uit van deze uitspraak.

Inleiding

2. De Clonlara School, een van oorsprong Amerikaanse particuliere school, biedt onderwijs aan aan kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Het onderwijs kan worden gevolgd op de campus van de Clonlara School in Ann Arbor, Michigan (VS), maar ouders kunnen hun kinderen ook inschrijven voor een ‘Off-Campus’ programma of een ‘Online’ programma. Door deze programma’s kunnen kinderen over de hele wereld onderwijs volgen aan de Clonlara School. Uitgangspunt bij het ‘Online’ programma is dat de Clonlara School de inhoud van het onderwijs bepaalt en de ouders van de leerlingen daarbij een ondersteunende rol hebben. Uitgangspunt bij het ‘Off-Campus’ programma is dat de ouders in overleg met een onderwijsadviseur het onderwijsprogramma voor hun kind vaststellen en dit onderwijs zelf, thuis, geven. De Clonlara School heeft dependances in verschillende landen, waaronder Duitsland, Hongarije en Spanje.

3. De Clonlara School wil in Nederland een internationale school oprichten. Zij heeft daarom de staatssecretaris verzocht om een aanwijzing als B4-school. De staatssecretaris heeft aan de afwijzing van dit verzoek ten grondslag gelegd dat het onderwijs, het ‘Off-Campus’ programma, dat de Clonlara School in Nederland wil aanbieden niet voldoet aan de vereisten van de Leerplichtwet en de Wet op het primair onderwijs (hierna: de WPO). In deze wetten is bepaald dat een leerplichtig kind de school waaraan het staat ingeschreven geregeld bezoekt en dat onderwijs alleen mag worden gegeven door daartoe gekwalificeerde leerkrachten. Nu het onderwijs dat de Clonlara School wil aanbieden niet in een fysieke school door voor lesgeven gekwalificeerde docenten wordt gegeven, maar thuis door de ouders van de leerlingen zelf, is aan deze vereisten niet voldaan, aldus de staatssecretaris.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de staatssecretaris zich terecht op dit standpunt heeft gesteld.

Hoger beroep

4. De Clonlara School kan zich met dit oordeel niet verenigen. Volgens de Clonlara School heeft de rechtbank allereerst miskend dat haar verzoek om een aanwijzing als B4-school niet had mogen worden getoetst aan de bepalingen van de Leerplichtwet en de WPO. In dat kader voert zij aan dat uit de Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen (hierna: de Regeling) volgt dat een bewijs van toezicht van een internationale accreditatieorganisatie voldoende is om aangewezen te worden als een B4-school. Nu zij dat bewijs heeft, had de staatssecretaris haar verzoek niet mogen afwijzen, aldus de Clonlara School.

Voor zover het verzoek wel mag worden getoetst aan de Leerplichtwet en de WPO voert de Clonlara School aan, dat de rechtbank ten onrechte heeft aangenomen dat schoolonderwijs niet aan het eigen woonadres van de leerlingen plaats zou kunnen of mogen vinden, zodat geen sprake kan zijn van ‘geregeld bezoek’ aan een school als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Leerplichtwet. Er zijn immers gevallen waarbij kinderen en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT