Uitspraak Nº 201606328/1/A1. Raad van State, 2017-09-13

Datum uitspraak:13 september 2017
Uitgevende instantie::Raad van State
 
GRATIS UITTREKSEL

201606328/1/A1.

Datum uitspraak: 13 september 2017

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant A], wonend te [woonplaats], en [appellant B], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 14 juli 2016 in zaak nr. 14/282 in het geding tussen:

[appellant A],

[appellant B],

[belanghebbende], wonend te woonplaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Fryslân.

Procesverloop

Bij besluit van 10 december 2013 heeft het college aan de Reststoffen Energie Centrale B.V., handelend onder de naam Omrin (hierna: Omrin), een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de inrichting op het perceel Lange Lijnbaan 14 te Harlingen.

Bij uitspraak van 14 juli 2016 heeft de rechtbank het door [appellant A], [appellant B] en [belanghebbende] daartegen ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben [appellant A] en [appellant B] hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een schriftelijke uiteenzetting ingediend.

[appellant A] en [appellant B] hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 23 mei 2017, waar [appellant A] en [appellant B], vertegenwoordigd door mr. H.A. Sarolea, advocaat te Amsterdam, en [gemachtigde], en het college, vertegenwoordigd door mr. J.C. van Oosten, advocaat te Amsterdam, en ing. R.B. Tieleman, I. Wulffelé, ing. D. Spoelstra en ir. A.M. Schakel, zijn verschenen.

Voorts is ter zitting Omrin, vertegenwoordigd door mr. H.M. Giezen, advocaat te Amsterdam, en [gemachtigde], als partij gehoord.

Overwegingen

Inleiding

1. Omrin exploiteert op het perceel aan de Lange Lijnbaan 14 te Harlingen de Reststoffen Energie Centrale (hierna: REC). De REC is een afvalverbrandingsinstallatie voor de verbranding van niet-gevaarlijke brandbare afvalstoffen. Bij het besluit van 10 december 2013 heeft het college voor het veranderen van de REC een omgevingsvergunning aan Omrin verleend, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). Deze omgevingsvergunning is onder andere verleend voor het verhogen van de maximale hoeveelheid te verwerken afvalstoffen van 228.000 ton naar 280.000 ton per jaar.

[appellant A] woont op ongeveer 1,8 km van de REC. [appellant B] woont op ongeveer 2,2 km van de REC. [appellant A] en [appellant B] maken zich zorgen over luchtverontreiniging, in het bijzonder de verspreiding van dioxines, en de mogelijke gevolgen daarvan voor hun gezondheid, ter plaatse van hun woningen als gevolg van de activiteiten van de REC.

2. De rechtbank heeft het beroep van [appellant A] en [appellant B] niet-ontvankelijk verklaard omdat zij geen belanghebbende zijn bij het besluit van 10 december 2013. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat [appellant A] en [appellant B] ter plaatse van hun woningen geen milieugevolgen van enige betekenis van de REC kunnen ondervinden. Naar het oordeel van de rechtbank kunnen gelet op de afstanden van de woningen van [appellant A] en [appellant B] tot de REC alleen immissies vanwege de REC tot een relevant milieugevolg leiden. Uit het bij de aanvraag gevoegde "Luchtkwaliteitonderzoek reststoffen energie centrale Harlingen" van 20 februari 2013 van Arcadis (hierna: luchtkwaliteitonderzoek) volgt echter dat alleen [appellant A] net binnen de immissiecontouren voor stikstofdioxide (hierna: NO2) en fijnstof (hierna: PM10) woont, te weten de 0,1 µg/m3-contour voor NO2 en de 0,004 µg/m3-contour voor PM10. Voorts heeft de rechtbank overwogen dat de maximale jaargemiddelde achtergrondconcentratie voor NO2 11,9 µg/m3 en de maximale jaargemiddelde concentratie PM10 14,5 µg/m3 bedraagt, terwijl de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van beide stoffen 40 µg/m3 bedraagt. Nu [appellant A] en [appellant B] niet hebben gesteld dat deze berekeningen onjuist zijn, volgt naar het oordeel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT