Uitspraak Nº 201809656/1/R4. Raad van State, 2020-07-29

Datum uitspraak:29 juli 2020
Uitgevende instantie::Raad van State
 
GRATIS UITTREKSEL

201809656/1/R4.

Datum uitspraak: 29 juli 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

Beymen Club B.V., gevestigd te Amsterdam,

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 24 oktober 2018 in zaak nr. 18/2126 in het geding tussen:

Beymen Club B.V.

en

het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Procesverloop

Bij besluit van 31 januari 2017 heeft het college aan Beymen Club B.V. omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken van het perceel Burgemeester de Vlugtlaan 190 te Amsterdam (hierna: het perceel) voor een café/restaurant met terras.

Bij besluit van 13 februari 2018 heeft het college het door [belanghebbende] daartegen gemaakte bezwaar gegrond verklaard en het besluit van 31 januari 2017 herroepen. Bij dit besluit is de omgevingsvergunning alsnog geweigerd.

Bij uitspraak van 24 oktober 2018 heeft de rechtbank het door Beymen Club B.V. daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft Beymen Club B.V. hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

Beymen Club B.V. heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 23 juni 2020, waar Beymen Club B.V., vertegenwoordigd door [gemachtigden], bijgestaan door mr. P.W.M. Huisman, advocaat te Amsterdam, en het college, vertegenwoordigd door mr. S. Broos en mr. T. Hulkberg, zijn verschenen.

Overwegingen

Inleiding

1. Beymen Club B.V. heeft op 19 september 2016 een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan voor het vestigen van een café/restaurant met twee terrassen op het perceel.

Bij besluit van 31 januari 2017 heeft het college de gevraagde omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in samenhang gelezen met artikel 4, aanhef en onderdeel 9, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, verleend. Het door [belanghebbende] hiertegen gemaakte bezwaar is door het college bij besluit van 13 februari 2018 gegrond verklaard. Het college heeft naar aanleiding van het ingediende bezwaar het besluit van 31 januari 2017 herroepen en besloten om de omgevingsvergunning alsnog te weigeren. Het college komt tot dit besluit, omdat de aanvraag in strijd is met de Horeca- en leisurevisie Nieuw-West 2013-2017 (hierna: het Horecabeleid). In het Horecabeleid is opgenomen dat in de zone rondom Plein ’40-’45 een horecazaak met een bruto vloeroppervlakte tot ongeveer 200 m² mogelijk is. De aanvraag van Beymen Club B.V. heeft betrekking op een horecazaak met een bruto vloeroppervlakte van 623 m². Het college stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van een bijzonder geval dat afwijken van het Horecabeleid met factor drie noodzakelijk maakt. Het college wijst verder op de bij besluit van 6 november 2017 ingestelde Tijdelijke Horecastop (hierna: de Horecastop) voor onder meer dit perceel. De Horecastop houdt in dat er na de inwerkingtreding van dit beleid geen nieuwe horeca meer wordt toegestaan op de locaties Slotermeerlaan, Burgemeester de Vlugtlaan, Burgemeester Fockstraat en Plein ’40-’45 tot 1 december...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT