Uitspraak Nº 201901886/1/R2. Raad van State, 2020-09-09

ECLIECLI:NL:RVS:2020:2198
Date09 Septiembre 2020
Docket Number201901886/1/R2

201901886/1/R2.

Datum uitspraak: 9 september 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

De maatschap DRV accountants & adviseurs, gevestigd te Oud Gastel, gemeente Halderberge, en anderen (hierna: DRV en andere),

appellanten,

en

de raad van de gemeente Halderberge,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 13 december 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Borchwerf II, herziening veld F" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben DRV en andere beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

Caprev Roosendaal B.V. (hierna: Caprev) heeft een nader stuk ingediend.

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (hierna: StAB) heeft desverzocht een deskundigenverslag uitgebracht.

DRV en andere hebben hun zienswijze daarop naar voren gebracht.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 juli 2020, waar DRV en andere, vertegenwoordigd door mr. E.C.J. Wouters en mr. M.P. Wolf, beiden advocaat te Breda, bijgestaan door ing. N.B. Bouchiba, deskundige, en de raad, vertegenwoordigd door mr. R. Timmermans en ing. C.M.H.M. Braspenning, bijgestaan door drs. D. Walraven, deskundige, zijn verschenen. Voorts is ter zitting Caprev, vertegenwoordigd door mr. L.J. Wildeboer, advocaat te Amsterdam, bijgestaan door [gemachtigde A] en [gemachtigde B], als partij gehoord.

Overwegingen

I. Inleiding/Voorgeschiedenis

1. Het bedrijventerrein Borchwerf II is gesitueerd op gronden gelegen binnen de gemeenten Halderberge en Roosendaal en is verdeeld in verschillende velden. Het plan voorziet, voor zover thans van belang, in de mogelijkheid om een ontsluitingsweg te realiseren op het grondgebied van de gemeente Halderberge ten behoeve van een distributiecentrum op veld B kavel B10/B15, welk kavel zich bevindt op gronden die zijn gelegen in de gemeente Roosendaal. In de huidige situatie - het distributiecentrum is inmiddels gerealiseerd en in gebruik - kan het distributiecentrum alleen worden benaderd vanuit de zuidelijke route, via de Gastelseweg. De voorgenomen ontsluitingsroute van het distributiecentrum loopt in noordelijke richting naar de Roosendaalsebaan en de A17 via bestaande wegen op veld F. Het is de bedoeling dat de zuidelijke route na openstelling van de noordelijke route wordt afgesloten, met uitzondering van het gebruik voor hulp- en nooddiensten.

Veld F is gelegen in de gemeente Halderberge. Het is in de huidige situatie voor gemotoriseerd verkeer niet mogelijk om van veld B via veld F te rijden. De noordwestelijke hoek met een oppervlakte van 76 m2 en de zuidkant met een oppervlakte van 165 m2 van de te realiseren ontsluitingsweg liggen in de gemeente Roosendaal en zijn inmiddels planologisch mogelijk gemaakt. Het overige deel van de ontsluitingsweg ligt in de gemeente Halderberge en heeft een oppervlakte van 932 m2. Op dit deel van de ontsluitingsweg ziet het voorliggende plan. In het plan is aan de gronden waarop de ontsluitingsweg is voorzien, de bestemming "Bedrijf" en de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf-ontsluitingsweg B10/B15" toegekend. Dit gedeelte van de ontsluitingsweg loopt over het bedrijfsterrein van het distributiecentrum en zal geen openbare weg zijn.

1.1. Appellanten DRV en andere zijn elf bedrijven die zijn gevestigd op veld F en twee verenigingen die opkomen voor de belangen van op Veld F gevestigde eigenaren van onroerend goed. DRV en andere stellen dat de bestaande inrichting van veld F niet is afgestemd op een hoge verkeersintensiteit en al helemaal niet op het te verwachten vrachtverkeer van en naar het distributiecentrum. Zij vrezen dat de ontsluitingsweg zal leiden tot onaanvaardbare (verkeers)overlast voor bedrijven op veld F en aantasting van de werkomstandigheden op veld F.

2. Het distributiecentrum dat met het plan wordt ontsloten is voorzien in het bestemmingsplan "Borchwerf II, reparatieplan veld B". Dit bestemmingsplan is door de raad van de gemeente Roosendaal vastgesteld op 15 september 2017 en in rechte onaantastbaar. Al bij de totstandkoming van dat bestemmingsplan is onderzoek gedaan naar ontsluiting van het distributiecentrum via de noordelijke route. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in het rapport "Milieueffecten noordelijke en zuidelijke ontsluitingsroute veld 810 en 815 Borchwerf II gemeente Roosendaal/Halderberge" van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant van 16 februari 2017 en het rapport "Verkeersonderzoek ontwikkeling Delin Borchwerf II" van Goudappel Coffeng van 25 augustus 2017. Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal heeft voor het distributiecentrum op 16 maart 2017 een omgevingsvergunning verleend aan Caprev, die in rechte onaantastbaar is. Caprev heeft het distributiecentrum ontwikkeld ten behoeve van Delin Capital Asset Management. Delin verhuurt het distributiecentrum aan Lidl. Het distributiecentrum is, als gezegd, gerealiseerd en in gebruik en wordt op dit moment ontsloten via de zuidelijke ontsluiting.

II. Toetsingskader

3. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de raad bestemmingen aanwijzen en regels geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De raad heeft daarbij beleidsruimte en moet de betrokken belangen afwegen. De Afdeling beoordeelt aan de hand van de beroepsgronden of het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in overeenstemming is met het recht. De Afdeling stelt niet zelf vast of het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, maar beoordeelt aan de hand van die gronden of de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.

4. De relevante bepalingen zijn opgenomen in de bijlage die deel uitmaakt van deze uitspraak.

III. Het beroep van DRV en andere

5. DRV en andere kunnen zich niet verenigen met de ontsluitingsweg en hebben daartegen een groot aantal beroepsgronden naar voren gebracht, die hierna worden besproken.

Publicatie

6. DRV en andere betogen dat ten onrechte niet de definitieve maar een conceptversie van de zienswijzennota is gepubliceerd op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Daardoor ontbreekt ook een aanvullend verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng dat de raad naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft laten verrichten en dat bij de definitieve versie van de zienswijzennota is gevoegd.

6.1. De raad erkent dat op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl per abuis een conceptversie van de zienswijzennota is gepubliceerd in plaats van de vastgestelde juiste versie. Gedurende de beroepstermijn waren volgens de raad op de gemeentelijke website echter wel de juiste stukken beschikbaar. De raad meent dat DRV en andere niet zijn benadeeld door de gang van zaken omdat zij kennis hebben genomen van de definitieve versie van de nota van zienswijzen en daartegen ook beroepsgronden hebben aangedragen.

6.2. De beroepsgrond heeft betrekking op een mogelijke onregelmatigheid van na de datum van het bestreden besluit en betreft niet het juridisch bindende deel van het plan. Reeds om deze redenen kan dat de rechtmatigheid van het besluit niet aantasten. Deze mogelijke onregelmatigheid kan dan ook geen grond vormen voor de vernietiging van het bestreden besluit. Het betoog faalt.

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012

7. DRV en andere betogen dat in strijd met de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (hierna: SVBP 2012) een weg is voorzien binnen de hoofdgroep "Bedrijf". Een weg valt binnen de hoofdgroep "Verkeer" en daarom moet die bestemming worden toegekend. Het betreft geen ontsluiting omdat het perceel al is ontsloten via de zuidelijke route.

7.1. In de functielijst behorende bij de SVBP 2012 is voor de functie 'weg' de hoofdgroep ‘Verkeer’ aangewezen. In de functielijst behorende bij de SVBP 2012 is voor de functie 'ontsluiting' geen specifieke hoofdgroep aangewezen, zodat op grond van paragraaf 5.3 in de SVBP 2012 het gebruik van die functie niet is beperkt tot de hoofdgroep Verkeer.

7.2. De raad stelt dat de op grond van dit plan te realiseren ontsluiting, waar in het plan een bedrijfsbestemming aan is toegekend, geen openbare weg zal zijn, maar deel zal gaan uitmaken van de interne infrastructuur van het distributiecentrum, en verder uitsluitend zal dienen als in- en uitrit van het distributiecentrum. Gelet hierop kon de ontsluitingsweg worden opgenomen in de hoofdgroep "Bedrijf". Het betoog faalt.

Verkeersonderzoeken en rapport van de Omgevingsdienst

8. DRV en andere hebben betoogd dat de raad het plan ten onrechte heeft gebaseerd op het rapport "Milieueffecten noordelijke en zuidelijke ontsluitingsroute veld 810 en 815 Borchwerf II gemeente Roosendaal / Halderberge" van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant van 16 februari 2017 (hierna: het rapport van de Omgevingsdienst) en het rapport "Verkeersonderzoek ontwikkeling Delin Borchwerf II" van Goudappel Coffeng (hierna: het verkeersonderzoek van 25 augustus 2017).

DRV en andere hebben ten aanzien van het verkeersonderzoek van 25 augustus 2017 een tegenrapport en aanvullend tegenrapport van Grenspaal 12 van 17 december 2018 en van 21 november 2019 overgelegd (hierna: het tegenrapport en het aanvullende tegenrapport) ter onderbouwing van de hierna te bespreken gronden. DRV en andere betogen dat het rapport van de Omgevingsdienst waarin een geluidonderzoek is opgenomen onjuist is. Zij voeren daartoe aan dat is uitgegaan van onjuiste uitgangspunten voor wat betreft de modellering van de verkeersaantrekkende werking, de locatie van de geluidschermen, de woningen aan de Gastelseweg die aan de woonbestemming worden onttrokken en het aantal voertuigen op de Gastelseweg.

8.1. De raad stelt dat hij zich bij de vaststelling van het plan mocht baseren op het rapport van de Omgevingsdienst en het verkeersonderzoek van 25 augustus 2017. Uit het verkeersonderzoek blijkt dat de relevante kruispunten het totale verkeer binnen een aanvaardbare...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT