Uitspraak Nº 201903166/1/A3. Raad van State, 2020-03-25

ECLIECLI:NL:RVS:2020:849
Date25 Marzo 2020
Docket Number201903166/1/A3

201903166/1/A3.

Datum uitspraak: 25 maart 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te Maastricht,

tegen de uitspraak van de rechtbank Limburg van 13 maart 2019 in zaak

nr. 18/837 in het geding tussen:

[appellant]

en

de burgemeester van Maastricht.

Procesverloop

Bij brief van 11 oktober 2017 heeft de burgemeester gereageerd op het verzoek van [appellant] om inzage in de hem betreffende bij de burgemeester bekende persoonsgegevens.

Bij besluit van 5 maart 2018 heeft de burgemeester het door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaard en de motivering van het besluit van 11 oktober 2017 aangevuld.

Bij uitspraak van 13 maart 2019 heeft de rechtbank het door [appellant] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep ingesteld.

De burgemeester heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 21 oktober 2019, waar [appellant], vertegenwoordigd door mr. B.N.R. Maenen, advocaat te Maastricht, en de burgemeester, vertegenwoordigd door mr. M.C. van Doornik, zijn verschenen.

Overwegingen

Inleiding

1. Bij brief van 6 juli 2017 is aan [appellant] bekendgemaakt dat hij op de Top-X-lijst wordt geplaatst. Dit is een door het Veiligheidshuis, een samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, Openbaar Ministerie (hierna: OM), Dienst Justitiële Inrichtingen (hierna: DJI) en een groot aantal maatschappelijke organisaties, samengestelde lijst van namen van personen of groepen die overlast of criminaliteit veroorzaken. Naar aanleiding hiervan heeft [appellant] de burgemeester bij brieven van 23 augustus en 21 september 2017 verzocht om hem van de lijst te verwijderen en hem inzage te geven in alle onder het Veiligheidshuis berustende, hem betreffende persoonsgegevens. Bij de brief van 11 oktober 2017 heeft de burgemeester geweigerd om te beslissen op het verzoek tot verwijdering omdat plaatsing op de lijst niet als besluit aangemerkt kan worden. Daarnaast is [appellant] meegedeeld dat over zijn inzageverzoek nog besloten moest worden. De burgemeester heeft het bezwaar bij het besluit van 5 maart 2018 gedeeltelijk gegrond verklaard, de brief van 11 oktober 2017 als besluit aangemerkt en dit besluit gedeeltelijk herroepen, gewijzigd en nader gemotiveerd. De burgemeester heeft uitleg gegeven over de wijze waarop zijn persoonsgegevens zijn verwerkt door het Veiligheidshuis en [appellant] inzage gegeven in zijn persoonsgegevens afkomstig van Reclassering, OM en de digitale vastlegging daarvan door het Veiligheidshuis ten behoeve van de Top-X-registratie. Ook heeft de burgemeester [appellant] gedeeltelijk inzage gegeven in zijn persoonsgegevens in het Aanmeldformulier Veiligheidshuis. De burgemeester heeft [appellant] inzage geweigerd in wat de burgemeester aanduidt als hem betreffende politiegegevens en overlegverslagen van het Veiligheidshuis.

Wet- en regelgeving

2. Op 24 mei 2016 is Verordening 2016/979 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (hierna: AVG) in werking getreden. Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing en is de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) ingetrokken. Op dit geding is de Wbp van toepassing. De relevante wet- en regelgeving is opgenomen in de bijlage bij deze uitspraak. Deze bijlage is onderdeel van de uitspraak.

Hoger beroep

3. [appellant] betoogt dat de rechtbank het beroep ten onrechte ongegrond heeft verklaard. Daartoe voert hij aan dat de burgemeester hem slechts inzage heeft gegeven in onvolledige informatie die ten grondslag heeft gelegen aan zijn registratie op de Top-X-lijst. De rechtbank heeft miskend dat de burgemeester eindverantwoordelijke is voor de onder het Veiligheidshuis berustende gegevens. Nu het Veiligheidshuis gemachtigd is om het Digitale Platform Aansluiting Nazorg (hierna: Dpan), het systeem waarmee DJI werkt, voor persoonsgegevens te raadplegen, had het op de weg van de burgemeester gelegen om hem inzage in de hem betreffende persoonsgegevens uit Dpan te geven, aangezien het voor de hand ligt dat de burgemeester een melding uit Dpan heeft gekregen toen hij na zijn vrijlating uit detentie is teruggekeerd in Maastricht en zijn gegevens vervolgens heeft verwerkt. Gezien de mogelijkheid voor partners binnen het Veiligheidshuis om politiegegevens met elkaar uit te wisselen, had de burgemeester ook inzage moeten geven in de hem betreffende persoonsgegevens die het Veiligheidshuis van de politie gekregen heeft. Deze gegevens zijn geen politiegegevens meer, nu de politie deze met het Veiligheidshuis heeft gedeeld. Gezien de grootschalige uitwisseling van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT
2 temas prácticos
 • Uitspraak Nº 18/2847. Rechtbank Oost-Brabant, 2022-04-29
  • Nederland
  • 29 april 2022
  ...is waarom op de contactgegevens na “T” en “F” de g-grond is toegepast 21 Wpg Gelet op de Afdelingsuitspraak van 25 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:849, hierna verder: 2020:849), betreft de informatie onder “Onderwerp” na “RE” geen politiegegeven g-grond Niet duidelijk is waarom op de contactge......
 • Uitspraak Nº AWB 19/1801. Rechtbank Limburg, 2020-12-22
  • Nederland
  • 22 december 2020
  ...(2) ongegrond verklaard. In de uitspraak van 25 maart 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) (ECLI:NL:RVS:2020:849) deze uitspraak van de rechtbank bevestigd. Het bestreden besluit 6. het bestreden besluit houdt in dat eiser nog niet van de Top X-lijs......
2 sentencias
 • Uitspraak Nº 18/2847. Rechtbank Oost-Brabant, 2022-04-29
  • Nederland
  • 29 april 2022
  ...is waarom op de contactgegevens na “T” en “F” de g-grond is toegepast 21 Wpg Gelet op de Afdelingsuitspraak van 25 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:849, hierna verder: 2020:849), betreft de informatie onder “Onderwerp” na “RE” geen politiegegeven g-grond Niet duidelijk is waarom op de contactge......
 • Uitspraak Nº AWB 19/1801. Rechtbank Limburg, 2020-12-22
  • Nederland
  • 22 december 2020
  ...(2) ongegrond verklaard. In de uitspraak van 25 maart 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) (ECLI:NL:RVS:2020:849) deze uitspraak van de rechtbank bevestigd. Het bestreden besluit 6. het bestreden besluit houdt in dat eiser nog niet van de Top X-lijs......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT