Uitspraak Nº 201904899/2/R3. Raad van State, 2020-04-29

Datum uitspraak:29 april 2020
Uitgevende instantie::Raad van State
 
GRATIS UITTREKSEL

201904899/2/R3.

Datum beslissing: 29 april 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Beslissing op grond van artikel 8:29, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in het geding tussen:

Meesterwerk B.V., gevestigd te Zwolle, en anderen

appellanten,

en

het college van burgemeester en wethouders van Deventer,

verweerder.

Procesverloop

Meesterwerk en anderen hebben hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 20 mei 2019 in zaaknr. AWB 18/1530

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer heeft een aantal gedingstukken overgelegd en met verwijzing naar artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) medegedeeld dat uitsluitend de Afdeling kennis zal mogen nemen van deze stukken.

Het betreft een memo van 13 oktober 2017 van een sociaal rechercheur van de gemeente Deventer over het pand Polstraat 90 t/m 90G in Deventer en een aantal bijlagen. Deze bijlagen betreffen:

- twee huurovereenkomsten van Meesterwerk met cliënten;

- een zorgovereenkomst van Meesterwerk met een cliënt;

- een verklaring van een cliënt van Meesterwerk van 25 september 2017;

- een verslag van een huisbezoek van 25 september 2017;

- een besluit over een aanvraag van een bijstandsuitkering;

- een CIZ indicatie van een cliënt van Meesterwerk.

Overwegingen

1. Het college heeft de Afdeling wegens het bestaan van gewichtige redenen verzocht te bepalen dat alleen de Afdeling van de stukken kennis zal nemen. Volgens het college is de gewichtige reden gelegen in de privacy van de hierin genoemde cliënten van Meesterwerk en hun belang om de zorg te blijven krijgen die zij behoeven.

2. Gelet op artikel 8:29, derde lid, van de Awb beslist de Afdeling of de weigering dan wel beperking van de kennisneming van een stuk gerechtvaardigd is. Deze beslissing vergt een afweging van belangen. Enerzijds speelt hierbij het belang dat partijen gelijkelijk beschikken over de voor het beroep relevante informatie en het belang dat de bestuursrechter beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daartegenover staat dat de kennisneming door partijen van bepaalde gegevens het algemeen belang, het belang van één of meer partijen en/of het belang van derden onevenredig kan schaden.

3. De Afdeling heeft kennisgenomen van de stukken die het college vertrouwelijk heeft overgelegd. De Afdeling acht het verzoek gerechtvaardigd wat betreft één geheel stuk en een aantal passages in verschillende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT