Uitspraak Nº 201908603/3/A2. Raad van State, 2020-07-30

Datum uitspraak:30 juli 2020
Uitgevende instantie::Raad van State
 
GRATIS UITTREKSEL

201908603/3/A2.

Datum uitspraak: 30 juli 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het verzet (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) van:

de raad van de gemeente Westland,

opposant,

tegen de uitspraak van de Afdeling van 25 juni 2020 in zaak nr. 201908603/2/A2.

Procesverloop

Bij uitspraak van 25 juni 2020, in zaak nr. 201908603/2/A2, heeft de Afdeling na vereenvoudigde behandeling zich onbevoegd verklaard kennis te nemen van het beroep van de raad tegen de brief van de minister van 23 oktober 2019, waarbij hij de raad heeft medegedeeld dat goedkeuring is verleend aan het plan van scholen 2020-2023, met daarin opgenomen de islamitische school van Yunus Emre. De uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft de raad verzet gedaan.

Overwegingen

De uitspraak van 25 juni 2020

1. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 25 juni 2020 overwogen dat de minister het plan van scholen 2020-2023 voor de gemeente Westland niet hoefde goed te keuren, omdat hij bij besluit van 11 juli 2019 dit plan zelf heeft vastgesteld en een bestuursorgaan een door hemzelf genomen besluit niet kan goedkeuren. De Afdeling heeft daarom geoordeeld dat de brief van de minister van 23 oktober 2019 niet is gericht op rechtsgevolg en dus geen besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb bevat. De Afdeling heeft zich om die reden onbevoegd verklaard kennis te nemen van het door de raad ingestelde beroep.

Het verzet

2. De raad voert in verzet aan dat de Afdeling in haar uitspraak van 25 juni 2020 over het hoofd heeft gezien dat de minister zijn indeplaatsstellingsbesluit van 11 juli 2019 namens de raad heeft genomen en dit besluit formeel een besluit van de raad is. Door te oordelen dat goedkeuring van dit besluit niet nodig is, wordt de raad door de Afdeling de mogelijkheid ontnomen om inhoudelijk in te gaan op het goedkeuringsbesluit. De minister had, aldus de raad, rekening moeten houden met sedert 2016 gewijzigde omstandigheden. Er zijn, zo stelt de raad, tal van islamitische basisscholen in de directe omgeving van de gemeente Westland bijgekomen, en in Westland zijn diverse islamitische stromingen waardoor bezoek aan de islamitische basisschool anders bekeken moet worden dan aanvankelijk werd bezien. De raad stelt verder in 2018 een negatief besluit te hebben genomen op het plan van scholen. Voorts wijst de raad erop dat de school zelf nut en noodzaak ook niet heeft ingezien door geen huisvestingsplan in te dienen direct...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT