Uitspraak Nº 202002150/2/R4. Raad van State, 2020-04-29

Datum uitspraak:29 april 2020
Uitgevende instantie::Raad van State
 
GRATIS UITTREKSEL

202002150/2/R4.

Datum uitspraak: 29 april 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

1. [verzoeker sub 1], wonend te Putten,

2. [verzoeker sub 2], wonend te Putten,

en

de raad van de gemeente Putten,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 9 januari 2020 heeft de raad het bestemmingsplan "Kom West, herziening Wallenbergstraat" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] beroep ingesteld.

Zij hebben de voorzieningenrechter tevens verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

[verzoeker sub 2] en [verzoeker sub 1] hebben nadere stukken ingediend.

De voorzieningenrechter heeft partijen telefonisch gehoord op 16 april 2020. Aan deze telefonische hoorzitting hebben [verzoeker sub 1], [verzoeker sub 2], bijgestaan door [gemachtigde A], en de raad, vertegenwoordigd door J. Doornbos, deelgenomen. Verder is de Woningstichting Putten, vertegenwoordigd door [gemachtigde B], als partij telefonisch gehoord.

Overwegingen

Inleiding

1. In verband met de uitbraak van het coronavirus kon in deze zaak een zitting in fysieke vorm niet plaatsvinden. Om die reden zijn partijen telefonisch gehoord.

2. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

3. Het bestemmingsplan voorziet in twee appartementengebouwen aan de Wallenbergstraat in Putten. Het plangebied wordt thans gebruikt als sportveld. De appartementengebouwen zijn bedoeld voor maximaal 26 sociale huurwoningen. Woningstichting Putten is de initiatiefnemer van de woningbouw.

[verzoeker sub 2] en [verzoeker sub 1] zijn omwonenden en zij kunnen zich niet verenigen met de voorziene appartementengebouwen.

Spoedeisend belang

4. De voorzieningenrechter stelt vast dat de Woningstichting Putten van plan is op korte termijn een aanvraag om verlening van een omgevingsvergunning voor de bouw van de appartementengebouwen in te dienen. Gelet hierop is de voorzieningenrechter van oordeel dat sprake is van een spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening.

De voorzieningenrechter zal hierna overgaan tot een voorlopige rechtmatigheidsbeoordeling. Dit betekent dat de voorzieningenrechter een voorlopige beoordeling zal verrichten van de beroepsgronden die in de bodemzaak zijn aangevoerd.

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT