Uitspraak Nº 202004317/2/R2. Raad van State, 2020-12-31

Court
Docket Number202004317/2/R2
ECLIECLI:NL:RVS:2020:3131

202004317/2/R2.

Datum uitspraak: 31 december 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

1. [verzoeker sub 1], wonend te Eindhoven,

2. [verzoeker sub 2], wonend te Eindhoven,

3. [verzoeker sub 3], wonend te Eindhoven,

4. [verzoeker sub 4], wonend te Eindhoven,

5. Stichting Draaipunt, gevestigd te Eindhoven,

6. [verzoeker sub 6A] en [verzoeker sub 6B], beiden wonend te Eindhoven,

verzoekers,

en

1. de raad van de gemeente Eindhoven,

2. het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

verweerders.

Procesverloop

Bij besluit van 16 juni 2020 heeft de raad het bestemmingsplan "I Philipsdorp 2013 (Langdonkenstraat)" vastgesteld.

Bij besluit van 17 juni 2020 heeft het college aan de Stichting Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Philipsdorp (hierna: CPO Philipsdorp) een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van dertien woningen en een parkeervoorziening aan de Draaiboomstraat/Langdonkenstraat.

De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en verlening van de omgevingsvergunning zijn gecoördineerd voorbereid en bekend gemaakt met toepassing van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening.

Tegen deze besluiten hebben onder meer [verzoeker sub 1], [verzoeker sub 3], [verzoeker sub 2], [verzoeker sub 4], Stichting Draaipunt en [verzoekers sub 6] beroep ingesteld.

Zij hebben de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De raad en het college hebben een verweerschrift ingediend.

CPO Philipsdorp en Stichting Draaipunt hebben nadere stukken ingediend.

De voorzieningenrechter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 17 december 2020, waar [verzoeker sub 1], vertegenwoordigd door [verzoeker sub 3], [verzoeker sub 2], bijgestaan door mr. F.K. van den Akker, advocaat te Eindhoven, [verzoeker sub 4], bijgestaan door [verzoeker sub 2], [verzoeker sub 3], Stichting Draaipunt, vertegenwoordigd door [gemachtigde A] en [verzoeker sub 2], [verzoekers sub 6], en de raad en het college, vertegenwoordigd door mr. E. van de Nieuwelaar en S.P.M. Gijsbers-van der Meijden, zijn verschenen.

Voorts is ter zitting als partij gehoord CPO Philipsdorp, vertegenwoordigd door [gemachtigde B] en [gemachtigde C], en vergezeld door [gemachtigde D].

Overwegingen

Aard procedure

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

Inleiding

2. Het plan en de omgevingsvergunning voorzien in de bouw van dertien woningen en een parkeervoorziening, met een gemeenschappelijke binnentuin. Het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT