Uitspraak Nº 202006314/1/R1. Raad van State, 2022-02-02

ECLIECLI:NL:RVS:2022:326
Docket Number202006314/1/R1
Date02 Febrero 2022
CourtCouncil of State (Netherlands)

202006314/1/R1.

Datum uitspraak: 2 februari 2022

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

1. [appellant sub 1] en anderen, allen wonend te Hilversum,

2. [appellant sub 2], wonend te Hilversum,

appellanten,

en

1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

2. de raad van de gemeente Hilversum,

verweerders.

Procesverloop

Bij besluit van 25 augustus 2020 heeft het college ten behoeve van het bestemmingsplan "Stationsgebied 2020" hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder (hierna: de Wgh) vastgesteld (hierna: het besluit hogere waarden).

Bij besluit van 7 oktober 2020 heeft de raad het bestemmingsplan "Stationsgebied 2020" vastgesteld.

[appellant sub 1] en anderen hebben tegen beide besluiten beroep ingesteld. [appellant sub 2] heeft tegen het besluit van 7 oktober 2020 beroep ingesteld.

Het college en de raad hebben een verweerschrift ingediend.

[appellant sub 1] en anderen, [appellant sub 2] en de raad en het college hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak op de zitting behandeld van 4 oktober 2021, waar [appellant sub 1] en anderen, vertegenwoordigd door [appellant sub 1] en [gemachtigde], en [appellant sub 2], bijgestaan door mr. P.H. Revermann, rechtsbijstandverlener te Amsterdam, en de raad en het college, vertegenwoordigd door R. Sprik en F. van Kooten, zijn verschenen.

Overwegingen

Inleiding

1. Het bestemmingsplan "Stationsgebied 2020" maakt de transformatie van het stationsgebied in Hilversum mogelijk. Het bestemmingsplan is erop gericht om de omgeving van het station een aantrekkelijker uitstraling te geven en meer deel te laten uitmaken van het centrum. Hiervoor wordt onder meer de verkeerscirculatie gewijzigd door het aanpassen van de zogenoemde centrumring.

2. Het college heeft hogere geluidgrenswaarden vastgesteld voor zowel de bestaande als de nieuwe woningen in het plangebied en de omgeving. Het besluit hogere waarden is genomen in verband met de toename van de geluidbelasting op bestaande gevoelige gebouwen als gevolg van fysieke wijzigingen van bestaande wegen en in verband met de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen als gevolg van de bestaande (spoor-)wegen.

Beoordelingskader

3. Het wettelijke kader is opgenomen in de bijlage, die deel uitmaakt van deze uitspraak.

Het besluit hogere waarden

Het beroep van [appellant sub 1] en anderen

4. [appellant sub 1] en anderen wonen allen aan het Langgewenst ten westen van het plangebied. Zij kunnen zich niet met het besluit hogere waarden verenigen, omdat zij onder meer vrezen voor een aantasting van hun woon- en leefklimaat in de vorm van geluidoverlast.

5. [appellant sub 1] en anderen betogen dat het besluit van 25 augustus 2020 niet in stand kan blijven. Zij stellen dat de vastgestelde hogere grenswaarden ten behoeve van de reconstructie van de centrumring, ook met de voorgestelde geluiddempende wegdeklaag, een te hoog aantal dB veroorzaakt bij hun woningen. [appellant sub 1] en anderen stellen, onder verwijzing naar de "Rapportage "NL 8G+; Steenmastiekasfalt akoestisch geoptimaliseerd" uit 2014, opgesteld door H.T.M. Kersten, E. Bobbink en H.F. Reinink, verder dat met de voorgestelde geluiddempende laag van het aan te brengen wegdek bij een snelheid van 50 km per uur in de praktijk nauwelijks winst wordt geboekt. [appellant sub 1] en anderen stellen daarnaast dat door het geluid van het verkeer de geluidbelasting binnen hun woningen meer dan 33 dB zal bedragen.

5.1. Het college heeft in het kader van het bestemmingsplan "Stationsgebied 2020" het "akoestisch onderzoek ten behoeve van de voorgenomen wijziging van het stationsgebied te Hilversum" (hierna: het akoestisch onderzoek) van 19 februari 2020 door Anteagroup laten uitvoeren. Volgens het akoestisch onderzoek zal vanwege het wijzigen van de verkeersstructuur de geluidbelasting op de gevels van de panden langs de nieuwe centrumring toenemen, waarbij de wettelijke voorkeursgrenswaarde van meerdere woningen wordt overschreden. Bij de voorbereiding van het besluit hogere waarden is onderzocht of de geluidbelasting op die woningen verlaagd kan worden door bron- of overdrachtsmaatregelen of door aanpassing van het plan. Het college is tot de conclusie gekomen dat bronmaatregelen in de vorm van een geluiddempende wegdeklaag het meest doeltreffend zullen zijn. Onder verwijzing naar het akoestisch onderzoek heeft het college toegelicht dat met het aanbrengen van een geluiddempende laag van type wegdek SMA-NL8 G+ de geschatte geluidbelasting over de hele lengte van het wegvak met ongeveer 2 dB afneemt. Daarom zullen het wegvak Melkpad - Langgewenst - Schoolstraat - Koninginneweg - Schapenkamp en de direct aansluitende wegvakken worden voorzien van deze geluidreducerende wegdekverharding of een akoestisch minimaal gelijkwaardige wegdekverharding (minimaal -2,5 dB). Na het aanbrengen van deze geluidreducerende wegdekverharding zal bij meerdere woningen volgens het akoestisch onderzoek nog steeds de voorkeursgrenswaarde worden overschreden. Daarom heeft het college bij besluit van 25 augustus 2020 voor onder meer de woningen van [appellant sub 1] en anderen het besluit hogere waarden genomen.

5.2. De Afdeling stelt vast dat in bijlage 3 bij het akoestisch onderzoek een overzicht is opgenomen van de voorgestelde vast te stellen hogere waarden. De Afdeling stelt verder vast dat de uiteindelijk vastgestelde hogere waarden in het besluit van 25 augustus 2020, inclusief de bronmaatregel in de vorm van een geluiddempende laag, hoger zijn dan volgens het akoestisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht. Het college heeft op de zitting bevestigd dat de vastgestelde hogere waarden in het besluit van 25 augustus 2020 te hoog zijn vastgesteld. De hogere waarden zijn volgens het college vastgesteld conform de Lcum-waarden in bijlage 8 bij het akoestisch onderzoek in plaats van conform de voorgestelde vast te stellen hogere waarden in bijlage 3. Omdat het college zich in zoverre op een ander standpunt heeft gesteld dan in het besluit van 25 augustus 2020, zonder dat gewijzigde feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven, is het besluit in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.

Dit betoog slaagt.

5.3. Het betoog van [appellant sub 1] en anderen dat door het geluid van verkeer bij veel woningen niet aan de binnenwaarde van 33 dB(A) wordt voldaan zoals bedoeld in artikel 112 van de Wgh, slaagt niet. Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 14 april 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM1030, volgt uit de systematiek van de artikelen 100a en 112 van de Wgh dat pas na vaststelling van hogere waarden hoeft te worden bepaald of gevel isolerende maatregelen moeten worden getroffen. De vraag of de verplichting hiertoe bestaat, staat los van de rechtmatigheid van het besluit hogere waarden.

5.4. Over het betoog van [appellant sub 1] en anderen dat de voorgestelde geluiddempende laag niet voldoende effectief is, overweegt de Afdeling het volgende. Het college heeft op de zitting toegelicht dat in het akoestisch onderzoek is uitgegaan van de CROW-publicatie 316 "De wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer 2012". In deze publicatie zijn de gegevens van enkele standaard RAW wegdektypen opgenomen, waaronder het type SMA-NL8 G+, waarmee de geluidreductie van een wegdek kan worden berekend. De Afdeling overweegt dat CROW-normen algemeen aanvaarde normen voor de berekening van wegverkeerslawaai zijn, zodat het college voor de berekening van de effecten van het type wegdek SMA-NL8 G+ in zoverre bij die normen kon aansluiten. In wat [appellant sub 1] en anderen hebben aangevoerd, ziet de Afdeling geen aanleiding voor een ander oordeel. Hierbij betrekt de Afdeling dat [appellant sub 1] en anderen onder verwijzing naar de "Rapportage "NL 8G+; Steenmastiekasfalt akoestisch geoptimaliseerd", niet hebben onderbouwd dat met dit type wegdek bij een snelheid van 50 km per uur in de praktijk nauwelijks winst wordt geboekt, als dit wegdektype voor het wegvak Melkpad - Langgewenst - Schoolstraat - Koninginneweg - Schapenkamp wordt toegepast. De raad heeft in dit verband onweersproken gesteld dat dit rapport al van enige tijd geleden is. Verder betrekt de Afdeling in haar oordeel dat de raad heeft toegelicht dat de provincie Gelderland ervaring heeft opgedaan met hetzelfde type wegdek. Dit wegdek is volgens de raad voldoende duurzaam om ook op rotondes toegepast te kunnen worden. De raad stelt dat dit type wegdek ook in dit geval toegepast kan worden. [appellant sub 1] en anderen hebben dit onvoldoende gemotiveerd betwist.

Voor zover [appellant sub 1] en anderen menen dat niet voldoende verzekerd is dat deze geluiddempende laag zal worden aangelegd, verwijst de Afdeling naar het overwogene onder 11.3.

Conclusie

6. Gelet op wat onder 5.2 is overwogen, is het beroep van [appellant sub 1] en anderen tegen het besluit van 25 augustus 2020 gegrond.

Het bestemmingsplan

Toetsingskader bestemmingsplan

7. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de raad bestemmingen aanwijzen en regels geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De raad heeft daarbij beleidsruimte en moet de betrokken belangen afwegen. De Afdeling beoordeelt aan de hand van de beroepsgronden of het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in overeenstemming is met het recht. De Afdeling stelt niet zelf vast of het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, maar beoordeelt aan de hand van die gronden of de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.

Het beroep van [appellant sub 1] en anderen

Inleiding

8. [appellant sub 1] en anderen kunnen zich niet met het bestemmingsplan verenigen, omdat zij vrezen voor een aantasting van hun woon- en leefklimaat.

Verkeersveiligheid

9. [appellant sub 1] en anderen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT