Uitspraak Nº 202106010/1/V3. Raad van State, 2022-10-31

ECLIECLI:NL:RVS:2022:3106
Docket Number202106010/1/V3
Date31 Octubre 2022
CourtCouncil of State (Netherlands)

202106010/1/V3.

Datum uitspraak: 31 oktober 2022

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

[de vreemdeling],

appellant,

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle, van 10 september 2021 in zaak nr. NL21.4889 in het geding tussen:

de vreemdeling

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Procesverloop

Bij besluit van 29 maart 2021 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.

Bij uitspraak van 10 september 2021 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling, vertegenwoordigd door mr. R. Balkenende, advocaat te Assen, hoger beroep ingesteld.

Overwegingen

Geloofwaardigheid identiteit, nationaliteit en herkomst van de vreemdeling

1. De vreemdeling stelt de Nigeriaanse nationaliteit te hebben en te zijn geboren op 12 februari 1995. Hij klaagt in zijn eerste grief dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de staatssecretaris de in Nederland opgegeven identiteit, nationaliteit en herkomst ongeloofwaardig heeft kunnen achten.

1.1. De rechtbank heeft er terecht op gewezen dat de vreemdeling zijn identiteit, nationaliteit en herkomst aannemelijk moet maken. Verder heeft de rechtbank terecht overwogen dat de vreemdeling in Italië met zeven verschillende aliassen geregistreerd staat en dat de staatssecretaris op grond van het interstatelijk vertrouwensbeginsel ervan mag uitgaan dat de Italiaanse autoriteiten die zeven aliassen juist hebben geregistreerd. Weliswaar heeft de vreemdeling in Italië steeds verklaard dat hij de Nigeriaanse nationaliteit heeft, heeft hij in Nederland de herkomstvragen correct beantwoord en spreekt hij het Pidgin Engels, dat onder meer in dat land wordt gesproken, maar dat maakt het besluit in zoverre nog niet onrechtmatig. Zelfs wanneer de staatssecretaris de gestelde nationaliteit en herkomst geloofwaardig had gevonden, dan nog heeft hij zich terecht op het standpunt gesteld dat de vreemdeling niet aannemelijk heeft gemaakt wie hij is. De vreemdeling heeft namelijk niet afdoende uitgelegd waarom hij in Italië onder zoveel verschillende namen en geboortedata is geregistreerd. Die verschillen zijn niet allemaal te verklaren door de verschillen in fonetische schrijfwijze, waarop de vreemdeling zich heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT