Uitspraak Nº 202106791/2/A3. Raad van State, 2022-10-31

CourtCouncil of State (Netherlands)
ECLIECLI:NL:RVS:2022:3117
Date31 Octubre 2022
Docket Number202106791/2/A3

202106791/2/A3.

Datum beslissing: 31 oktober 2022

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge beslissing met overeenkomstige toepassing van artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op een verzoek van:

Huurderskoepel Arcade, gevestigd te Amsterdam,

verzoeker,

om toepassing van artikel 8:15 van de Awb.

Procesverloop

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 25 oktober 2022, heeft Huurderskoepel Arcade verzocht om wraking van staatsraad mr. J.M.L. Niederer (hierna: de staatsraad) als lid van de meervoudige kamer belast met de behandeling van de zaak nr. 202106791/1/A3.

De staatsraad heeft niet in de wraking berust.

De staatsraad heeft een schriftelijke reactie ingediend. Deze is op 25 oktober 2022 aan Huurderskoepel Arcade toegestuurd.

De Afdeling heeft het verzoek om wraking behandeld op de zitting van 26 oktober 2022, waar Huurderskoepel Arcade, vertegenwoordigd door mr. H.A. Sarolea, advocaat te Amsterdam, en mr. A.I. de Haan, advocaat te Amersfoort, is gehoord. De staatsraad heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid te worden gehoord.

Beslissing

Bij mondelinge beslissing van 26 oktober 2022 heeft de Afdeling het verzoek om wraking afgewezen.

Overwegingen

Daartoe heeft de Afdeling het volgende overwogen.

1. Artikel 8:15 van de Awb luidt: "Op verzoek van een partij kan elk van de rechters die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden". Als maatstaf geldt dat een staatsraad uit hoofde van zijn aanstelling wordt verondersteld onpartijdig te zijn en dat het aan de verzoeker is om aannemelijk te maken dat zich bijzondere omstandigheden voordoen die een uitzondering op deze veronderstelling rechtvaardigen.

2. Huurderskoepel Arcade heeft aan zijn verzoek ten grondslag gelegd dat de staatsraad al eerder betrokken is geweest bij de beoordeling en beslissing inzake geschillen tussen dezelfde partijen over dezelfde (rechts)vragen, uitmondend in de uitspraak van 30 juni 2021. In die uitspraak is een judiciële lus bepaald. De behandeling van de zaak nr. 202106791/1/A3 betreft het beroep dat is ingesteld tegen het naar aanleiding van de uitspraak van 30 juni 2021 genomen besluit. Huurderskoepel Arcade wijst erop dat de staatsraad dus een zaak zal gaan behandelen waar hij al eerder bij betrokken is geweest. Dat acht Huurderskoepel Arcade op zichzelf al onwenselijk, en dit roept volgens Huurderskoepel Arcade de schijn van partijdigheid op. Dit geldt volgens Huurderskoepel Arcade eens te meer, nu volgens Huurderskoepel Arcade sprake is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT