Uitspraak Nº 21-001088-19. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-07-30

Court:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
Docket Number:21-001088-19
ECLI:ECLI:NL:GHARL:2020:6078

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-001088-19

Uitspraak d.d.: 30 juli 2020

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Nederland van 19 februari 2019 met parketnummer 18-205976-18 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] [geboortedatum] 1970,

wonende te [woonplaats] , [woonadres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bewezenverklaring van het aan verdachte tenlastegelegde en oplegging van een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaren en een taakstraf voor de duur van 120 uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 60 dagen hechtenis. Daarnaast heeft de advocaat-generaal toewijzing gevorderd van de vordering van de benadeelde partij conform de beslissing van de rechtbank met een vermeerdering van €48,47 aan proceskosten bestaande uit reis- en parkeerkosten, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter heeft verdachte ten aanzien van het meermalen plegen van verduistering in dienstbetrekking veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee maanden met een proeftijd van twee jaren, en een taakstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen vervangende hechtenis. De vordering van de benadeelde partij is toegewezen tot een bedrag van €3.551,60 vermeerderd met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep om proceseconomische redenen vernietigen en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2017 tot en met 16 januari 2018 te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk banden en/of velgen en/of andere autogerelateerde voorwerpen, in elk geval enig goed, (telkens) geheel of ten dele toebehorende aan [aangever] ( [benadeelde partij] ), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en welk goed verdachte (telkens) uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking van/als medewerker, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Het hof is van oordeel dat het door verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het tenlastegelegde wordt weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze hierna zijn opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Verdachte heeft ter terechtzitting van het hof bepleit dat hij dient te worden vrijgesproken van het tenlastegelegde. Met betrekking tot de gebeurtenissen op 16 januari 2018 heeft verdachte ter zitting van het hof een e-mail van [naam bedrijf] overgelegd alsmede een uitdraai van Google Maps Timeline van 16 januari 2018. Volgens verdachte zou uit de e-mail van [naam bedrijf] , gedateerd 8 april 2019, moeten blijken dat hij op 16 januari 2018 een afspraak had met een monteur van [naam bedrijf] voor een storing aan de verwarmingsketel. Uit de uitdraai van Google Maps Timeline kan volgens verdachte worden afgeleid dat hij niet op de plaats is geweest waar de banden gevonden zijn (aan het [plaats] , nabij de N34). Wel is hij daar - volgens het door hem overgelegde kaartje - over een weg vlak langs gereden.

Het hof overweegt dat uit de e-mail van [naam bedrijf] weliswaar kan worden afgeleid dat verdachte - in ieder geval op 8 april 2019 - een CV-ketel met beheer op afstand had, maar het hof kan in deze e-mail op geen enkele wijze lezen dat verdachte op 16 januari 2018, tussen 10.00 en 10.30 uur, een afspraak had met een monteur van [naam bedrijf] . Hetgeen verdachte op dit punt bij de politie op 5 februari 2018 heeft verklaard, namelijk dat hij voor die afspraak even naar zijn woning in [gemeente] moest, wordt derhalve niet door de e-mail ondersteund, en overigens ook niet door andere stukken in het dossier.

Met betrekking tot de uitdraai van Google Maps Timeline van 16 januari 2018 overweegt het hof dat ter zitting van het hof aan verdachte is voorgehouden dat de door hem overgelegde uitdraai niet compleet lijkt te zijn en dat uit informatie op het internet over het programma van Google Maps Timeline blijkt dat daarmee slechts een overzicht van plaatsen wordt gegeven die mogelijk zijn bezocht en routes die mogelijk zijn afgelegd. Het geeft derhalve niet een altijd exacte en betrouwbare locatiegeschiedenis. Ook is uit die informatie op te maken dat de gegevens van Google Maps Timeline door de gebruiker zelf kunnen worden bewerkt. Het hof is dan ook van oordeel dat de uitdraai uit Google Maps Timeline geen afbreuk doet aan de op wettige bewijsmiddelen te baseren vaststelling dat verdachte op 16 januari 2018 op de vindplaats van de autobanden aan het [plaats] geweest is.

Het hof verwerpt de verweren van verdachte.

Verdachte heeft voorts aangevoerd dat hij de autobanden die hij via Marktplaats.nl had verkocht, zelf van ene [naam] uit [plaats] had ingekocht.

Hij zou dus geen banden van [benadeelde partij] hebben verkocht. Verdachte kan geen nadere informatie geven over deze persoon en heeft geen contactgegevens van hem, noch bewijs van eerder contact met hem. Het hof overweegt dan ook dat het bestaan van deze persoon met de naam [naam] op geen enkele wijze kan worden geverifieerd. Dit alternatieve scenario acht het hof daarom, ook gelet op inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen, onvoldoende onderbouwd en onaannemelijk. Het hof verwerpt het verweer van verdachte.

De goederen - voornamelijk autobanden - waarmee verdachte op Marktplaats.nl heeft geadverteerd en die hij aan verschillende personen heeft verkocht, komen overeen met de goederen die staan vermeld op de lijst met ‘voorraadcorrecties’ zoals die door aangever is overgelegd.

Gelet hierop is het hof van oordeel dat verdachte zich meermalen heeft schuldig gemaakt aan verduistering in dienstbetrekking, door zonder daartoe gerechtigd te zijn als heer en meester te beschikken over autobanden die hij uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking als medewerker onder zich had.

Bewijsmiddelen

Bewijsmiddelen met betrekking tot verduistering

[aangever] heeft op 18 januari 2018 aangifte gedaan van verduistering in dienstbetrekking. Verdachte is sinds 2016 werkzaam bij [benadeelde partij] (het hof begrijpt: [benadeelde partij] ) aan de [adres] in [gemeente] .1 Een collega van verdachte, getuige [getuige 1] , heeft verklaard dat verdachte op 16 januari 2018 omstreeks 10:10 uur zei dat hij een spoedklus had voor automobielbedrijf [naam bedrijf] . Zij zag dat verdachte vier autobanden in de bestelauto plaatste.2 Aangever heeft verklaard dat uit het track and trace systeem van de bestelauto blijkt dat verdachte om 10:11 uur is gaan rijden en het bedrijf [naam bedrijf] voorbij is gereden. Verdachte is wel gestopt ter hoogte van de [adres] in [gemeente] .3 Uit het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] blijkt dat op dit adres een PostNL punt is gevestigd. Verdachte heeft daar volgens een medewerkster op 16 januari ’s ochtends banden gebracht. Na de middag was hij teruggekomen om de banden te wegen en te versturen.4 Vervolgens is verdachte blijkens het track and trace systeem doorgereden naar [adres] in [gemeente] , hetgeen vlakbij zijn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT