Uitspraak Nº 21/1044. Rechtbank Limburg, 2022-10-26

ECLIECLI:NL:RBLIM:2022:8365
Date26 Octubre 2022
Docket Number21/1044
RECHTBANK LIMBURG

Inloopteam Bestuursrecht

zaaknummer: ROE 21/1044

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen [eiseres] , uit [woonplaats] , eiseres

(gemachtigde: mr. D.M. Gijzen),

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (het UWV), verweerder

(gemachtigde: E.H.J.A. Olthof).

Procesverloop

Met het besluit van 28 oktober 2020 (het primaire besluit) heeft het UWV aan eiseres meegedeeld dat haar uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) stopt, omdat zij minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

Met het besluit van 12 maart 2021 (het bestreden besluit I) heeft het UWV het bezwaar van eiseres gegrond verklaard en het primaire besluit herroepen. Eiseres heeft vanaf 29 december 2020 recht op een WGA-vervolguitkering.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit I beroep ingesteld.

Het UWV heeft een verweerschrift ingediend.

Met het besluit van 10 mei 2021 heeft het UWV een nieuwe beslissing op bezwaar afgegeven. Eiseres heeft vanaf 29 december 2020 recht op een WGA-loonaanvullingsuitkering, waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op 52,52%.

De rechtbank heeft het beroep tegen de beslissing op bezwaar van 12 maart 2021 met toepassing van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) mede gericht geacht tegen de beslissing van 10 mei 2021 (het bestreden besluit II).

Met (stilzwijgende) toestemming van partijen is een zitting achterwege gebleven. De rechtbank heeft het onderzoek gesloten.

Wat er aan deze procedure voorafging

1. Eiseres werkte als taxichauffeur. Zij heeft zich op 2 november 2016 wegens medische klachten ziekgemeld voor dit werk.

2. Vervolgens heeft het UWV de aanvraag om een uitkering op grond van de Wet WIA beoordeeld. Met het besluit van 28 september 2018 is aan eiseres een WIA-uitkering toegekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%. Het UWV heeft op verzoek van het UWV Werkbedrijf een herbeoordeling gedaan van de arbeidsongeschiktheid van eiseres.

3. Een arts1 van het UWV heeft eiseres telefonisch gesproken en beoordeeld wat de arbeidsbeperkingen van eiseres zijn per 28 oktober 2020 (de datum in geding). Deze beperkingen heeft de arts opgenomen in een functionele mogelijkhedenlijst (FML). Vervolgens heeft een arbeidsdeskundige van het UWV vastgesteld dat er drie functies zijn die eiseres, met haar beperkingen, nog zou kunnen uitvoeren. De arbeidsdeskundige heeft berekend dat eiseres met de middelste van deze functies 90,49% kan verdienen van het loon dat zij verdiende voordat zij zich ziekmeldde. De mate van arbeidsongeschiktheid is gelet hierop bepaald op 9,51%. Omdat dit betekent dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT