Uitspraak Nº 21/4041 ZW. Centrale Raad van Beroep, 2022-07-28

ECLIECLI:NL:CRVB:2022:1676
Docket Number21/4041 ZW
Date28 Julio 2022
CourtCentrale Raad van Beroep (Nederland)
21 4041 ZW

Datum uitspraak: 28 juli 2022

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 4 oktober 2021, 16/2170 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellant] te [woonplaats] , Turkije (appellant)

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

PROCESVERLOOP

Namens appellant heeft mr. K.A. Faber, advocaat, hoger beroep ingesteld.

Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

Partijen hebben nadere stukken ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 4 juli 2022. Appellant is via videobellen verschenen, bijgestaan door mr. Faber. Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. drs. F.A. Steeman.

OVERWEGINGEN
1.1.

Het Uwv heeft met ingang van 24 maart 2014 een eerder aan appellant toegekende IVAuitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) beëindigd, omdat appellant per deze datum minder dan 35% arbeidsongeschikt was. Deze beëindiging is na bezwaar, beroep en hoger beroep (zie de uitspraak van de Raad van 12 april 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1097) in rechte komen vast te staan. Appellant werd met zijn beperkingen in staat geacht de functies van productiemedewerker voedingsmiddelenindustrie (SBC-code 111172), productiemedewerker machinaal inpakken (SBC-code 111175), sorteerder/controleur (SBC-code 111340), productiemedewerker metaal- en elektro-industrie (SBC-code 111171) en productiemedewerker (SBC-code 111180) te vervullen. Appellant heeft zich op 10 november 2014 ziek gemeld met psychische klachten. Op dat moment ontving appellant een uitkering op grond van de Werkloosheidswet.

1.2.

In het kader van een eerstejaars ZW-beoordeling heeft appellant op 24 september 2015 het spreekuur bezocht van een verzekeringsarts. Deze arts heeft appellant belastbaar geacht met inachtneming van de beperkingen die zijn neergelegd in een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) van 2 november 2015. Een arbeidsdeskundige heeft op basis van de FML de arbeidsmogelijkheden van appellant onderzocht en geconcludeerd dat appellant geschikt is voor een van de bij de WIA-beoordeling geselecteerde functies. Vervolgens heeft het Uwv bij besluit van 10 november 2015 vastgesteld dat appellant per 9 november 2015 geen recht meer heeft op ziekengeld op grond van de Ziektewet (ZW). Het bezwaar van appellant tegen dit besluit heeft het Uwv bij besluit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT