Uitspraak Nº 22-000395-17. Gerechtshof Den Haag, 2020-07-16

Datum uitspraak:16 juli 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof Den Haag
 
GRATIS UITTREKSEL

Rolnummer: 22-000395-17

Parketnummer: 10-963077-11

Datum uitspraak: 16 juli 2020

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 10 januari 2017 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [geboortedatum],

thans zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

adres in het buitenland: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzittingen in hoger beroep van dit hof op

4 oktober 2018 (regie-zitting), 13 mei 2019, 22 tot en met 24 juni 2020 (inhoudelijke behandeling) en 16 juli 2020 (sluiting van het onderzoek en uitspraak).

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaten-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 1 primair en subsidiair tenlastegelegde vrijgesproken en ter zake van het onder 2 primair, 3 primair, 4 primair en

5 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van

2 jaren. Voorts is beslist omtrent de vorderingen van de benadeelde partijen [betrokkene 1] en [betrokkene 6], als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte en door de officier van justitie is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - tenlastegelegd dat:

1.
[rechtspersoon 1] en/of [rechtspersoon 2] op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 17 april 2012 te Delft en/of Werkendam en/althans (elders) in Nederland en/of in de Republiek Singapore en/of in de Republiek der Filipijnen, (telkens) tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich en/of (telkens) tezamen en in vereniging met [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4], althans met één of meer andere rechtspersonen en/of met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) (een) ander(en), te weten een (groot) aantal, althans één of meerdere Filippijnse onderda(a)n(en), waaronder

[betrokkene 1] en/of

[betrokkene 2] en/of

[betrokkene 3] en/of

[betrokkene 4] en/of

[betrokkene 5] en/of

[betrokkene 6]

- door dwang en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of fraude en/of misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie van die ander(en) heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of heeft opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die Filippijnse onderda(a)n(en), en/of

- met één of meerdere van de onder 1° genoemde middel(en), te weten door dwang en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of fraude en/of misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie van die ander(en) heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten en/of onder de onder 1° genoemde omstandigheden enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan [rechtspersoon 1] en/of [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4] en/of [rechtspersoon 2] en/of die één of meer andere rechtspersonen en/of die één of meer anderen en/of verdachte wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die Filippijnse onderda(a)n(en) zich daardoor beschikbaar stelde(n)/zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten en/of

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die bovengenoemde Filippijnse onderda(a)n(en),

immers heeft [rechtspersoon 1] en/of [rechtspersoon 2], tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich en/of tezamen en in vereniging met [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4] en/of met die één of meer andere rechtspersonen en/of met die één of meer anderen, althans alleen, toen aldaar (telkens)

- die Filippijnse onderda(an(en) in de Filippijnen geworven en/of (vervolgens) naar Nederland vervoerd en/of overgebracht, terwijl die Filippijnse onderda(a)n(en) niet of nauwelijks de Nederlandse taal sprak(en) hij/zij geen aansluiting kon(den) krijgen met de woon-, werk- en leefgemeenschap en/of geen documenten kon(den) lezen en/of voldoende begrijpen en/of onvoldoende contact kon(den) krijgen met zijn/hun leidingegevende en/of

- die Filippijnse onderda(a)n(en) gehuisvest op (een) Nederlands(s) binnenvaartuig(en) en/of

- de reisbescheiden voor die Filippijnse onderda(a)n(en) verzorgd en/of

- die Filippijnse onderda(a)n(en) hem/hen in eigendom toebehorende dienst- en/of vaarboekje(s), verblijfsvergunning en/of paspoort op straffe van het moeten betalen van een boete en/of het niet krijgen van (een gedeelte van) het loon, zogenaamde Leavepay, in laten leveren bij [rechtspersoon 1] en/of [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4] en/of [rechtspersoon 2] en/of die één of meer andere rechtspersonen en/of die één of meer anderen en/of bij de schipper van het vaartuig waarop die Filippijnse onderda(a)n(en) te werk was/waren gesteld en/of

- die Filippijnse onderda(a)n(en) hem/hen in eigendom toebehorende dienst- en/of vaarboekje(s), toen hij/zij (tijdelijk) teruggingen naar de Filippijnen, ingehouden waardoor het voor die Filippijnse onderda(a)n(en) niet meer mogelijk was om van werkgever te veranderen en/of

- die Filippijnse onderda(a)n(en) voor de door hen/hem/haar verrichte arbeid en/of diensten, bestaande uit het verrichten van werkzaamheden aan boord van (een) binnenvaartuig(en) per werkdag beneden het wettelijk minimum loon uitbetaald, in elk geval (heel) weinig of onvoldoende betaald, in geval een (aanzienlijk) lager loon betaald dan [rechtspersoon 1] en/of [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4] en/of [rechtspersoon 2] en/of die één of meer andere rechtspersonen en/of die één of meer anderen aan die bovengenoemde Filippijnse onderda(a)n(en) had(den) moeten betalen en/of die Filippijnse onderda(a)n(en) de opdracht gegeven gedurende langere tijd (ook 's avonds en/of 's nachts) achter elkaar te werken, waarbij werkweken werden gemaakt van (ongeveer) 85 uur of daaromtrent en/of

- die Filippijnse onderda(a)n(en) geen of te weinig voedsel verstrekt en/of

- geen of nagenoeg geen loonstroken verstrekt aan die Filippijnse onderda(a)n(en) en/of

- die Filippijnse onderda(a)n(en) gedurende 8 maanden, althans een (zeer) lange periode op het schip, alwaar die Filippijnse onderda(a)n(en) was/waren tewerkgesteld, laten verblijven zonder die Filippijnse onderda(a)n(en) dat schip kon(den) en/of mocht(en) verlaten en/of

- die Filippijnse onderda(a)n(en) een lager loon uitbetaald dan wat bij het tewerkstellen van legale werknemers het geval zou zijn geweest en/of

- de aanschaf van de werkkleding van één of meer van die Filippijnse onderda(a)n(en) ingehouden van het maandsalaris en/of

- gewerkte overwerkuren niet uitbetaald en/of

- bij ziekte of arbeidsongeschiktheid geen ziektegeld betaald aan die Filippijnse onderda(a)n(en) en/of

- bij het uiten van klachten door die Filippijnse onderda(a)n(en) gedreigd hem/hen naar huis te sturen en/of hem/hen te laten opdraaien voor alle kosten en/of

- bij ziekte of arbeidsongeschiktheid die Filippijnse onderda(a)n(en) op eigen kosten terug gestuurd naar de Filippijnen en/of

- valse of vals opgemaakte loonstroken en/of loongegevens gebruikt voor de aanvraag van (een) tewerkstellingvergunning(en) bij de Imigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en/of (een) verblijfsvergunning(en) bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) en/of (een) visum/visa bij de Nederlandse Ambassade en/of

- zich niet gehouden aan de met die Filippijnse onderda(a)n(en) verstrekte en/of voorgestelde arbeidsvoorwaarden,

zulks terwijl verdachte als directeur/ bestuurder van die [rechtspersoon 1] en/of van [rechtspersoon 2] (telkens) tezamen en in vereniging met één of meer anderen tot bovenomschreven feit opdracht heeft gegeven en/of de feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

Subsidiair, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 17 april 2012 te Delft en/of Werkendam en/althans (elders) in Nederland en/of in de Republiek Singapore en/of in de Republiek der Filipijnen, (telkens) tezamen en in vereniging met [rechtspersoon 1] en/of [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4] en/of [rechtspersoon 2], althans met één of meer andere rechtspersonen en/of met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) (een) ander(en), te weten een (groot) aantal,althans één of meerdere Filippijnse onderda(a)n(en), waaronder

[betrokkene 1] en/of

[betrokkene 2] en/of

[betrokkene 3] en/of

[betrokkene 4] en/of

[betrokkene 5] en/of

[betrokkene 6]

- door dwang en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of fraude en/of misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie van die ander(en) heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of heeft opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die Filippijnse onderda(a)n(en), en/of

- met één of meerdere van de onder 1° genoemde middel(en), te weten door dwang en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of fraude en/of misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie van die ander(en) heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten en/of onder de onder 1° genoemde omstandigheden enige...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT