Uitspraak Nº 22-004322-19. Gerechtshof Den Haag, 2020-07-21

Datum uitspraak:21 juli 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof Den Haag
 
GRATIS UITTREKSEL

PROMIS

Rolnummer: 22-004322-19

Parketnummer: 09-017445-19

Datum uitspraak: 21 juli 2020

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 29 augustus 2019 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] [geboorteland] op [geboortedatum] 1981,

BRP-adres: [adres],

ten tijde van de behandeling ter terechtzitting in hoger beroep uit anderen hoofde gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn, locatie Maatschapslaan.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof op 7 juli 2020.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1 primair en onder 2 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren, alsmede tot een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 3 jaren, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

1.
hij op of omstreeks 8 december 2018 te Voorschoten, in elk geval in Nederland, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (auto), daarmede rijdende over de weg, (de Leidseweg), zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend, als volgt te handelen:

hij, verdachte aldaar,

- heeft gereden terwijl hij een (grote) hoeveelheid alcohol (820 ugl) had genuttigd en/of (vervolgens)

- niet de nodige voorzichtigheid in acht heeft genomen en/of onvoldoende aandacht heeft gehad voor het verkeer en/of de verkeerssituatie ter plaatse en/of het besturen van zijn motorrijtuig, immers reed hij terwijl zijn linkerarm in het gips zat en/of (vervolgens)

- zijn motorrijtuig niet tijdig tot stilstand heeft gebracht tengevolge waarvan hij met onverminderde snelheid tegen een voor hem (af)remmende danwel stilstaande auto (Audi) is gebotst waardoor die Audi met kracht naar voren werd geduwd en (vervolgens) tegen de voor die Audi stilstaande Skoda is gebotst, waardoor (een) ander(en) te weten de bestuurder van de Audi en/of de bestuurder van de Skoda en/of de passagier in de Skoda (genaamd 1) [aangever 1] en/of 2) [aangever 2] en/of 3) [aangever 3]) zwaar lichamelijk letsel, te weten ad 1) kneuzing van de ribben en/of een breukje van een rib en/of kneuzing van de nek en/of ad 2) licht traumatisch hoofd-hersenletsel en/of ad 3) nekklachten, of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan, terwijl hij verkeerde in de toestand als bedoeld in artikel 8, eerste of tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994, danwel na het feit niet heeft voldaan aan een bevel gegeven krachtens artikel 163, tweede, zesde, achtste of negende lid van genoemde wet;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 8 december 2018 te Voorschoten als bestuurder van een voertuig (auto), daarmee rijdende op de weg, de Leidseweg, als volgt heeft gehandeld:

hij, verdachte aldaar:

- heeft gereden terwijl hij een (grote) hoeveelheid alcohol (820 ugl) had genuttigd en/of (vervolgens)

- niet de nodige voorzichtigheid in acht heeft genomen en/of onvoldoende aandacht heeft gehad voor het verkeer en/of de verkeerssituatie ter plaatse en/of het besturen van zijn motorrijtuig, immers reed hij terwijl zijn linkerarm in het gips zat en/of (vervolgens)

- zijn motorrijtuig niet tijdig tot stilstand heeft gebracht tengevolge waarvan hij met onverminderde snelheid tegen een voor hem (af)remmende danwel stilstaande auto (Audi) is gebotst waardoor die Audi met kracht naar voren werd geduwd en (vervolgens) tegen de voor die Audi stilstaande Skoda is gebotst, waardoor (een) ander(en) te weten de bestuurder van de Audi en/of de bestuurder van de Skoda en/of de passagier in de Skoda (genaamd 1) [aangever 1] en/of 2) [aangever 2] en/of 3) [aangever 3]) letsel heeft/hebben bekomen, door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd;

2.
hij op of omstreeks 8 december 2018 te Voorschoten, als...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT