Uitspraak Nº 22-005387-14. Gerechtshof Den Haag, 2016-07-07

Datum uitspraak:2016/07/07
Uitgevende instantie::Gerechtshof Den Haag
 
GRATIS UITTREKSEL

Rolnummer: 22-005387-14

Parketnummer: 09-767193-13

Datum uitspraak: 7 juli 2016

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

zitting houdende in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank

Noord-Holland te Badhoevedorp.

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van

1 december 2014 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Somalië) op [geboortedag 1994],

wonende te [adres].

1 Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van 21 juli 2015, 13 oktober 2015, 6 januari 2016, 12 februari 2016 en 1, 2, 9, 20, 23 juni en 7 juli 2016.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

2 Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het tenlastegelegde vrijgesproken.

Door de officier van justitie is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

3 Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet in alle opzichten verenigt.

4 Tenlastelegging

Aan de verdachte is, na wijzigingen ter terechtzitting in hoger beroep op 12 februari 2016 en 9 juni 2016, ten laste gelegd dat:

1:

zij in of omstreeks de periode van 13 juni 2012 tot en met 17 Juli 2013 te Zoetermeer, in elk geval in Nederland, en/of te Antwerpen, in elk geval in België, zonder toestemming van de Koning(in),

- [ persoon 2] (geboren: [geboortedag] 1995) en/of

- [ medeverdachte] (geboren: [geboortedag] 1994) en/of

- [ persoon 3] (geboren: [geboortedag] 1996) en/of

- [ persoon 4] (geboren: [geboortedag] 1994) en/of

- [ persoon 1] (geboren: [geboortedag] 1995) en/of

- [ persoon 5] (geboren: [geboortedag] 1997) en/of

- [ persoon 5] (geboren: [geboortedag] 1986) en/of

- [ persoon 7] (geboren [geboortedag] 1989 en/of

heeft geworven voor de gewapende (terroristische) strijd, door (onder meer)

- intensief contact te onderhouden met die personen (voorafgaand aan de afreis Syrië en/of ten tijde van het verblijf van die personen in Syrië) en/of

- lezingen te geven over haar, verdachtes, denkbeelden met betrekking tot de "strijdbare islam" en/of die lezingen actief bij te wonen en/of anderen daarbij uit te nodigen en/ofte flyeren voor lezingen en/of

- lezingen te geven via Skype en/of Paltalk en/of andere (sociale) media over haar, verdachtes, denkbeelden met betrekking tot de "strijdbare Islam" en/of

- uitingen te doen (al dan niet via/middels allerlei (sociale) media) waaruit haar, verdachtes, steun van deelname aan de gewapende strijd in Syrië uit naam van de islam blijkt en/of

- met die [persoon 2] kort voor diens vertrek voor de Islamitische wet te trouwen en/of (een) bericht(en) aan die [persoon 2] te sturen met daarin onder meer opgenomen: "Ik vraag Allah om jou te laten sterven als Shaheed" en/of

- met die [medeverdachte] kort voor diens vertrek voor de Islamitische wet te trouwen en/of chatberichten aan die [medeverdachte] te sturen met daarin onder meer opgenomen: "Eenieder die niet vecht of goed zorgt voor de familie, die een strijder heeft achter gelaten, Allah zal hem kwellen met een rampspoed voor de Dag der Opstanding" en/of

- die [persoon 3] te helpen met de afreis naar Syrië door geld voor de reis te verzamelen en/of aan te bieden om die [persoon 3] naar het vliegveld te brengen en/of

- tegen die [persoon 4] te zeggen: "Weetje wat jij moet doen, gewoon trouwen en wegwezen" en/of

- die [persoon 1] onder druk te zetten door tegen die [persoon 1] te zeggen: "De accepteer niet., ik accepteer niet datje hier blijft. Dat accepteer niet" en/of

- door onder andere aan die [persoon 5] advies te geven over trouwen met een broeder en/of te zeggen dat er broeders zijn in Syrië die willen trouwen en/of

- ( hiermee) die personen (geleidelijk aan) te beïnvloeden en/of te overreden (om af te reizen naar Syrië) en/of die personen geestelijk rijp te maken voor het afreizen naar Syrië,

terwijl deze gewapende strijd waarvoor wordt geworven, het plegen van een terroristisch misdrijf inhoudt;

2:

zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 november 2012 tot en met 17 juli 2013 te Zoetermeer, in elk geval in Nederland, en/of te Antwerpen, in elk geval in België, met een of meer anderen, meermalen,

in het openbaar, mondeling en/of middels geschrift en/of afbeelding, heeft opgeruid tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag, terwijl dit (een) terroristische

misdrijf(ven) dan wel (een) misdrijf(ven) ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf,

immers heeft verdachte

- lezingen gegeven over haar, verdachtes, denkbeelden met betrekking tot de "strijdbare islam" en/of te flyeren voor lezingen en/of

- lezingen gegeven via Skype en/of Paltalk en/of andere (sociale) media over haar, verdachtes, denkbeelden met betrekking tot de "strijdbare Islam" en/of

- uitingen gedaan (al dan niet via/middels allerlei (sociale) media) waaruit haar, verdachtes, steun van deelname aan de gewapende strijd in Syrië uit naam van de islam blijkt en/of

- op (een) facebookpagina('s) (waaronder de pagina Milatu Ibrahim zusters) gebeden en/of lezingen en/of berichten (waaronder "Voorbereiden op de Jihad" en/of "De rol van de strijder") en/of extremistische filmpjes (over onder ander Sharia for Belgium) geplaatst en/of

- getwittert over de Islam en/of op twitter meerdere (gewelddadige) filmpjes, waaronder een film met als titel "Daily life of a Mujahid", geplaatst,

waarin (telkens) de radicaal extremistische Islam, althans de Islam, en/of Jihad en/of de gewapende terroristische strijd in Syrië wordt verheerlijkt en/of aangemoedigd en/of geprezen en/of wordt aangezet tot deelname aan deze terroristische strijd;

en/of

zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 november 2012 tot en met 17 juli 2013 te Zoetermeer, in elk geval in Nederland, en/of te Antwerpen, in elk geval in België, met een of meer anderen, meermalen,

een geschrift(en) en/of afbeelding(en) en/of (audio)bestand(en) waarin tot een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf, althans tot enig strafbaar feit en/of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag wordt opgeruid,

(lid 1)

heeft verspreid, openlijk tentoongesteld en/of aangeslagen en/of om te verspreiden en/of openlijk tentoon te stellen of aan te slaan, in voorraad heeft gehad, terwijl hij wist of ernstige reden had om te vermoeden dat in het geschrift en/of afbeelding en/of (audio)bestand zodanige opruiing voorkomt,

(lid 2)

en/of dit soort geschriften en/of afbeeldingen en/of (audio)bestanden ten gehore heeft gebracht, immers heeft verdachte

- dit type geschriften/afbeeldingen/(audio)bestanden voorhanden gehad, te weten, onder meer, een bericht met als titel "Voorbereiden op de Jihad" en/of een film met als titel "Daily life of a Mujahid", en/of een of meer andere geschriften/afbeeldingen/(audio)bestanden en/of

- op diverse (sociale) media voornoemde en/of dusdanige geschriften en/of afbeeldingen en/of (voorgedragen) (audio)bestanden geplaatst en/of ten gehore gebracht en/of

- geflyerd voor lezingen over de "strijdbare Islam",

waarin telkens de radicaal extremistische Islam, althans de Islam, en/of Jihad en/of de gewapende terroristische strijd in Syrië wordt verheerlijkt en/of aangemoedigd en/of geprezen en/of wordt aangezet tot deelname aan deze terroristische strijd;

5 Standpunten
5.1

Standpunt van het openbaar ministerie

5.1.1.

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde

Het openbaar ministerie heeft zich overeenkomstig het schriftelijk requisitoir – kort en zakelijk weergegeven – op het standpunt gesteld dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte een vijftal personen heeft geworven voor de gewapende strijd.

Dit gaat allereerst om verdachtes (destijds minderjarige) ex-echtgenoot [persoon 2] en haar huidige echtgenoot de medeverdachte [medeverdachte]. Het openbaar ministerie heeft daartoe aangevoerd dat het er niet toe doet dat bij [persoon 2] en [medeverdachte] reeds de algemene bereidheid bestond om zich in de gewapende strijd te wenden. Deze personen kunnen nog steeds geworven worden. Het gaat daarbij om de gedraging van degene die werft. De verdachte is met zowel [persoon 2] als [medeverdachte] vlak voor hun vertrek naar Syrië voor de Islamitische wet getrouwd en heeft tegen hen uitlatingen gedaan over de gewapende strijd en de plicht van een ieder om naar Syrië te gaan. De verdachte heeft voorts [persoon 2] financiële middelen verschaft. [medeverdachte] heeft verklaard dat hij nog niet zo lang voor zijn vertrek praktiserend was en ook pas sinds een maand of twee op internet naar filmpjes over strijders, lezingen en bomaanslagen is gaan kijken. Dit valt samen met het tijdstip waarop [medeverdachte] de verdachte leerde kennen. De verdachte heeft twijfels bij hem proberen weg te nemen. In de visie van het openbaar ministerie heeft de verdachte al met al [persoon 2] en [medeverdachte] zodanig beïnvloed dat er sprake is van handelingen die ertoe strekken om iemand tot aansluiting te bewegen en aldus heeft de verdachte [persoon 2] en [medeverdachte] voor de gewapende strijd geworven.

Voorts zou de verdachte een drietal van haar vriendinnen hebben geworven voor de gewapende strijd: de destijds minderjarige [persoon 4], [persoon 1] en [persoon 7]. In de tenlastegelegde periode heeft de verdachte [persoon 4] en [persoon 1] actief benaderd om te trouwen met een broeder ‘van daar’. [persoon...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT