Uitspraak Nº 22-012438. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2022-10-28

ECLIECLI:NL:RBZWB:2022:6209
Docket Number22-012438
Date28 Octubre 2022
CourtRechtbank Zeeland-West-Brabant (Neederland)
RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Strafrecht

Zittingsplaats Breda

raadkamernummer : 22-012438

datum : 28 oktober 2022

beslissing van de meervoudige raadkamer op de vordering op grond van artikel 6:6:25 Wetboek van Strafvordering van:

[veroordeelde]

geboren op [geboortedag] 1963 te [geboorteplaats]

wonende op het adres [woonadres]

hierna te noemen: de veroordeelde.

Feiten

Veroordeelde is op 27 januri 2014 door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot betaling van een ontnemingsbedrag van € 59.626,37. Een cassatieberoep tegen deze veroordeling is op 15 september 2015 niet-ontvankelijk verklaard. Op 19 november 2015 is de ontnemingsvordering ter executie overgedragen aan het Centraal Justitieel Incassobureau (hierna: het CJIB). Vanaf dat moment heeft het CJIB getracht het volledige bedrag te incasseren. Uiteindelijk is door veroordeelde een bedrag van € 2.410,00 betaald. Hierdoor resteert een bedrag van € 57.216,37.

Procedure

De vordering is op 14 juni 2022 ter griffie van deze rechtbank ontvangen. De officier van justitie heeft bij deze vordering zijn standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt.

De rechtbank heeft op 14 oktober 2022 de vordering in openbare raadkamer behandeld.

Vordering

De vordering strekt tot het toewijzen van de mogelijkheid tot het gijzelen van veroordeelde voor de duur van 540 dagen.

Beoordeling

De rechtbank stelt vast dat geprobeerd is de oproep voor de behandeling van de vordering uit te reiken aan verdachte op het hierboven genoemde adres. Dit is niet gelukt omdat er niemand op het adres aanwezig was om de brief aan te nemen. Hierna is de oproep niet meer betekend aan het Openbaar Ministerie. Er is dan ook niet aan de betekeningsvereisten voor de oproeping voldaan. De...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT