Uitspraak Nº 2200306220. Gerechtshof Den Haag, 2022-10-25

CourtGerechtshof Den Haag (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHDHA:2022:2130
Date25 Octubre 2022
Docket Number2200306220

Rolnummer: 22-003062-20

Parketnummer: 10-996585-20

Datum uitspraak: 25 oktober 2022

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Rotterdam van 30 oktober 2020 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Somalië) op [datum] 1994,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1 en 2 tenlastegelegde veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 180 uren, subsidiair 90 dagen hechtenis. Voorts is beslist omtrent de vordering van de benadeelde partij en is een schadevergoedingsmaatregel opgelegd als nader in het vonnis omschreven.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - tenlastegelegd dat:

1.


hij, op of omstreeks 8 april 2020 te Naaldwijk, althans in Nederland, een geschrift, te weten een verzoek 'Tegemoetkoming schade COVID-19' inzake AMO KL([nummer]), zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen,

valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst en/of heeft doen vervalsen en/of heeft doen opmaken, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken en/of te doen gebruiken, bestaande deze valsheid en/of vervalsing hierin dat verdachte bij voornoemd verzoek - in strijd met de waarheid - heeft vermeld en/of doen vermelden dat:

- zijn onderneming op 15 maart 2020 in het handelsregister stond ingeschreven onder een hoofdactiviteit die in bijlage 1 van de Tegemoetkoming schade COVID-19-regeling, inclusief de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling, is opgenomen en/of

- dat de onderneming tenminste één vestiging in Nederland had met een ander adres dan het priveadres van de eigenaar van de onderneming en/of

- hij verwacht dat zijn onderneming/hij in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 tenminste 4.000 euro aan omzetverlies te lijden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 en/of

- hij verwacht dat zijn onderneming/hij in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 4.000 euro aan vaste lasten heeft, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen in het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT