Uitspraak Nº 2200489816. Gerechtshof Den Haag, 2020-07-22

Datum uitspraak:22 juli 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof Den Haag
 
GRATIS UITTREKSEL
PROMIS

Rolnummer: 22-004898-16

Parketnummer: 10-691017-15

Datum uitspraak: 22 juli 2020

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 19 oktober 2016 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1988 te [geboorteplaats] [geboortedatum],

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

blijkens opgave van zijn raadsvrouw woonachtig te [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof op 13 november 2017, 21 februari 2018, 3 oktober 2018, 21 november 2018, 19 december 2018, 11 januari 2019, 15 maart 2019, 9 oktober 2019, 3 februari 2020, 12 maart 2020 en 8 juli 2020.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 1 tenlastegelegde integraal vrijgesproken en ter zake van het onder 2 en 3 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, met aftrek van het voorarrest.

De officier van justitie heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Omvang van het hoger beroep

De advocaat-generaal heeft op 20 juni 2017 bij akte het eerder door de officier van justitie ingestelde hoger beroep partieel ingetrokken, waardoor het hoger beroep niet is gericht tegen de in het vonnis waarvan beroep genomen beslissingen ten aanzien van het onder 2 en 3 tenlastegelegde.

Waar hierna wordt gesproken van "de zaak" of "het vonnis", wordt daarmee bedoeld de zaak of het vonnis voor zover op grond van het vorenstaande aan het oordeel van het hof onderworpen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is – voor zover in hoger beroep van belang - tenlastegelegd dat:

1.

primair
hij op of omstreeks 15 januari 2015 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade (een) perso(o)n(en) genaamd [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, met een of meer vuurwapens een of meer kogels in/door het/de licha(a)m(en) van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] geschoten, tengevolge waarvan voornoemde(n) [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] is/zijn overleden;

1.

subsidiair
hij op of omstreeks 15 januari 2015 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (een) perso(o)n(en) genaamd [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk met een of meer vuurwapens een of meer kogels in/door het/de licha(a)m(en) van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] geschoten, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] is/zijn overleden,

welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van enig strafbaar feit, te weten

- een diefstal met geweld (in vereniging), althans een poging daartoe (strafbaar gesteld in (de) artikel(en) 312 (jo 45) van het Wetboek van Strafrecht) en/of

- een afpersing (in vereniging), althans een poging daartoe (strafbaar gesteld in de artikelen 317 (jo 45) jo 47 van het Wetboek van Strafrecht)

en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren;

1.

meer subsidiair
hij op of omstreeks 15 januari 2015 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid cocaine en/of een (groot) geldbedrag, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [betrokkene 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [betrokkene 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededaders hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

of

met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [betrokkene 1] heeft gedwongen tot de afgifte van een (grote) hoeveelheid cocaine en/of een (groot) geldbedrag, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [betrokkene 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond uit het

- aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [betrokkene 1] (dreigend) tonen/voorhouden van een of meer vuurwapens en/of

- ( met kracht) (met een vuurwapen) slaan op/tegen het hoofd van die [slachtoffer 1] en/of

- met een of meer vuurwapens schieten van een of meer kogels in/door het/de licha(a)m(en) van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

- met een vuurwapen schieten van een kogel in/door de arm van die [betrokkene 1],

terwijl het feit voor die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] de dood ten gevolge heeft gehad;

1.

meest subsidiair
hij op of omstreeks 15 januari 2015 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf

om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen 5998,6 gram, althans een (grote) hoeveelheid cocaine en/of een (groot) geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [betrokkene 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [betrokkene 1], met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededaders hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid

of

om met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [betrokkene 1] te dwingen tot de afgifte van 5998,6 kilogram, althans een (grote) hoeveelheid cocaine en/of een (groot) geldbedrag, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [betrokkene 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

(heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s))

- aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [betrokkene 1](dreigend) een of meer vuurwapens getoond/voorgehouden en/of

- ( met kracht) (met een vuurwapen) op/tegen het hoofd van die [slachtoffer 1] geslagen en/of

- met een of meer vuurwapens een of meer kogels in/door het/de licha(a)m(en) van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] geschoten en/of

- met een vuurwapen een kogel in/door de arm van die [betrokkene 1] geschoten,

terwijl voornoemd geweld voor die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] de dood ten gevolge heeft gehad.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1 subsidiair tenlastegelegde - te weten het medeplegen van gekwalificeerde doodslag, meermalen gepleegd - zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 jaren, met aftrek van het voorarrest. Voorts is de gevangenneming van de verdachte gevorderd.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis, waarvan beroep, vernietigen omdat het hof deels op andere gronden dan de eerste rechter tot een integrale vrijspraak komt. Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen.

Overwegingen van het hof

1 Feiten en omstandigheden

Op 15 januari 2015 is een politieonderzoek gestart toen omstreeks 13:00 uur op de Kasteelweg te Rotterdam een man met (schot)verwondingen (o.a. aan neus, in beide benen, in zijn borst en in zijn schouder) werd aangetroffen. Het betrof de verdachte [verdachte] (hierna: de verdachte). Door de ter plaatse gekomen politieambtenaren werd een onderzoek in de directe omgeving ingesteld.

Daarbij werden in een pand aan de Bovenstraat 136 E te Rotterdam de stoffelijke overschotten van twee mannen aangetroffen. Ook deze mannen bleken schotverwondingen te hebben. Het betrof twee broers, [slachtoffer 1], 25 jaar oud, en [slachtoffer 2], 29 jaar oud. Hierna worden zij aangeduid als [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2].

[Slachtoffer 1] werd in de keuken aangetroffen en [slachtoffer 2] in de woonkamer.

Het pand – ingericht voor de handel en bewerking van verdovende middelen - aan de Bovenstraat was in gebruik bij [slachtoffer 1]. Tijdens de schietpartij waren ook [slachtoffer 2] en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT